Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

6. Sociaal Domein

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ontwikkeling. De transitie oftewel de structuurverandering is gerealiseerd, de doelgroepen zijn in omvang en soort hulpbehoefte in beeld en nu ligt de focus op de uitvoering maar ook op transformatie. Het doel van alle veranderingen is immers om voor inwoners de best passende ondersteuning te bieden, de activiteiten in het sociaal domein effectiever te maken en op lange termijn betaalbaar te houden. Bovendien zijn de taken niet meer los te zien van de andere sociale beleidsterreinen zoals sport, cultuur, welzijn en gezondheid. In de beleidsontwikkeling, aanpak en monitoring worden zij dan ook als een geheel benaderd.
In Lochem hebben we de beleidskaders voor het sociaal domein die in 2014 zijn geformuleerd, vertaald naar de vier transformatiedoelen dichtbij, kwaliteit, samenhang en meerwaarde. Mede ingegeven door de visie van het nieuwe college op het sociaal domein. Wij hechten veel belang aan het kunnen meedoen van alle inwoners, dat zij zich gewaardeerd voelen, er bij horen, zich veilig en geborgen voelen. We willen onze inwoners optimaal de mogelijkheid geven hun talenten te ontdekken en ontwikkelen in een leer- en leefomgeving die hen positief prikkelt en hen aanmoedigt zelf de touwtjes in handen te houden. Dit betekent voor het ontwikkelen van beleid, dat het steeds meer in dialoog en interactie met de samenleving tot stand komt.

Meer regie bij de inwoner betekent voor de gemeentelijke organisatie en voor zorgaanbieders meer loslaten. We stimuleren ontmoeting en de inzet van het eigen netwerk en informele zorg. Als extra ondersteuning nodig is dienen voorzieningen die een algemene oplossing bieden, dichtbij en goed toegankelijk te zijn, ook voor mensen met een beperking. Vooral kinderen, ouderen en gezinnen die sociaal en financieel kwetsbaar zijn, hebben onze extra aandacht. Met een stevig preventief aanbod willen we mogelijke problemen voorkomen of vroeg aanpakken. Als professionele hulp toch nodig is laten we daarin niemand aan zijn lot over.

We brengen nu de verschillende loketten in het sociaal domein bij elkaar in ’t Baken zodat inwoners de weg kunnen vinden. Dat draagt bij aan kwaliteit van dienstverlening en het mobiliseren van de kracht van inwoners. Samen wordt gezocht naar de beste oplossingen voor het individu. Er wordt hulp op maat geboden met voor onze eigen organisatie en voor partners en zorgaanbieders een nadruk op aandacht en tijd, keuzevrijheid, vertrouwen in de inwoner en speelruimte voor de professional.
Zo bouwen we gezamenlijk aan een inclusieve Lochemse samenleving waarin iedereen mee telt.

Programma item

Programma item

Elke inwoner voelt zich nuttig en gewaardeerd en neemt zoveel mogelijk deel aan de samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen Wanneer dit even niet lukt, is er laagdrempelige ondersteuning beschikbaar. Voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de samenleving en stellen inwoners in staat om deel te nemen aan de maatschappij, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Inwoners geven dit wanneer dit kan gezamenlijk vorm en de gemeente heeft hierbij een ondersteunende, faciliterende en stimulerende rol. Transformatiedoelen zijn dichterbij, kwaliteit, samenhang en meerwaarde voor individu en Lochemse samenleving.


Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat vrijwilligerswerk deed/doet

49

63

54

63

63

De gemeente wil de informele zorg versterken, waarvoor in 2018 een visie vanuit de gemeente is vastgesteld. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht geeft daarvoor  een indicatie. In 2016 was de  waarde afgeleid van het landelijk percentage. In 2018 is dit via de burgerpeiling opgevraagd en blijkt dat in Lochem naar verhouding veel inwoners vrijwilligerswerk verrichten. De ambities zijn daarom ook naar boven bijgesteld.

 

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat mantelzorg verleende/verleent

33

50

33

50

50

% inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting

38

31

37

31

31

De indicator met betrekking tot het percentage inwoners dat mantelzorg verleende in 2016 was nog gebaseerd op landelijk gemiddelden. In Lochem blijken in 2018 naar verhouding veel inwoners mantelzorg te verrichten. Welke betekenis hier verder aan moet worden gegeven, wordt binnenkort via het Burgerpanel meer in detail uitgevraagd. Het is positief dat het percentage mensen dat zich belemmerd voelt door de hoge belasting aan hulpbehoevende naasten is gedaald, deze waarde uit 2016 was wel afkomstig uit de burgerpeiling.

Programma item

De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar een hoogwaardige dienstverlening door een professionele organisatie. Door de verschillende 'loketten' in het sociaal domein onder te brengen bij 't Baken kan betere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners worden geboden en het mobiliseren van de kracht van inwoners meer aandacht krijgen. Voor ’t Baken zijn de vier transformatiedoelen voor het Sociaal Domein leidend; dichtbij, kwaliteit, samenhang en meerwaarde.

Zo gaan we dat doen

Programma item

Een groot deel van onze inwoners is in staat om, in de vorm van betaald werk en in andere vormen, zelfstandig te participeren in de samenleving, maar een deel ook niet. Die ondersteunen we (tijdelijk), met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken.

Programma item

We willen dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt.

Programma item

Vanuit de gedachte dat werk de beste sociale zekerheid is willen we zoveel mogelijk inwoners (duurzaam) aan het werk helpen op de reguliere arbeidsmarkt.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal BUIG-klanten

491

483

475

463

453

De ambitie voor het jaar 2018 is gelijkgeschakeld met de prognose zoals opgenomen in de begroting van Het Plein. Voor de ambitie met betrekking tot de komende jaren wordt aangehaakt op de verwachte landelijke ontwikkeling van het bijstandsbestand zoals door het Centraal Planbureau (CPB) in beeld is gebracht.

Programma item

Inwoners van Lochem kunnen hun woning normaal gebruiken en zich in de woning of directe omgeving verplaatsen. Hierdoor blijven zij zelfredzaam en kunnen meedoen in de samenleving. Er is kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod van hulpmiddelen, passend bij hun vraag en ondersteuningsbehoefte. We streven naar een hoge cliënttevredenheid wat betreft aanpassingen, levering en servicedienstverlening.

Programma item

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam en in staat deel te nemen aan onze samenleving. Zij krijgen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en aansluitend op hun eigen behoefte. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Als inwoners hulp op maat nodig hebben wordt deze dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving geboden. Daartoe is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam en in staat deel te nemen aan onze samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen Daartoe is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Als zij hulp op maat nodig hebben wordt deze dichterbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving geboden.

Programma item

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Soms is hulp op maat niet voldoende en is er tijdelijk een vangnet nodig voor de meest kwetsbare inwoners, waarbij veelal regionaal wordt samengewerkt. Dit kan zijn op het gebied van financiën of een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving, waarbij ook een dwingend kader van toepassing kan zijn.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Soms is hulp op maat niet voldoende en is de inwoner een deel van de regie kwijt. Dan is een vangnet nodig. Dit kan zijn op gebied van financiën, maar kan ook gaan om een andere woonsituatie, een meer dwingend kader jeugdbescherming, reclassering of gesloten zorg. Wettelijk geborgde maatregelen worden dan zo kort mogelijk ingezet om de meest kwetsbare bewoners te ondersteunen met de juiste middelen en hulp van hun netwerk en professionals. Als zij hulp op maat nodig hebben wordt deze dichterbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving geboden.


Indicator

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Ambitie 2019

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners ingedeeld naar categorie:

 

 

 

 

 

Eigen kracht

85

 

85

85

85

Algemene oplossingen

5

 

6

6

6

Hulp op maat

8

 

11

11

11

Vangnet

2

 

4

4

4

Toelichting Begroting 2019: De opgenomen realisatiecijfers zijn gebaseerd op de landelijke aangenomen verdeling tussen de categorieën. Aangezien de cijfers over 2017 niet volledig zijn voor Lochem, ontbreken deze waarden in de tabel. Voor 2019 is de ambitie afgeleid van de beschikbare cijfers voor Lochem. De verwachting is deze in 2019 concreet en meetbaar te hebben. Inwoners kunnen op meerdere onderdelen ondersteuning ontvangen, hierdoor is de optelling meer dan 100%.  Voor definitie van de begrippen wordt verwezen naar de halfjaarlijkse raadsmonitor sociaal domein.
Eigen kracht: Deze omvang wordt bepaald door de groep die niet in de andere drie categorieën van de gekantelde piramide voorkomen. De ambitie 2019 is nog gebaseerd op een schatting.
Algemene oplossingen: Van tien voorzieningen van de algemene oplossingen zijn in totaal 1529 Lochemse gebruikers geweest in 2017, oftewel 4,5%. Van tien andere voorzieningen zijn deze cijfers nog niet bekend, waardoor de ambitie een schatting is van 6%, een totaal van 2010 inwoners.
Hulp op maat: In 2017 hadden 3712 inwoners een toewijzing voor hulp op maat (Zin, PGB en minimaregeling). De ambitiewaarde van 11% voor 2019, gelijkstaand aan 3676 inwoners, is hierop bijgesteld. Verwacht was dat volwassenen minder gebruik van hulp op maat zouden maken dan jeugdigen, maar cijfers uit 2017 laten zien dat dit niet zo is.
Vangnet: Deze categorie bestaat uit bijstandsuitkeringen, schuldsanering, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdhulp met verblijf, beschermd wonen, dagopvang en meldingen Veilig Thuis. De aanwezige cijfers uit 2017 zijn aanzienlijk hoger dan verwacht, waardoor de ambitie voor 2019 voor deze categorie 4% is, 1331 inwoners.

Waardering voor transformatiedoel:

 

 

 

 

 

 • Dichtbij

**

 

***

****

****

 • Kwaliteit

**

 

***

***

***

 • Samenhang

**

 

***

***

***

Meerwaarde

**

 

**

**

***

De waardering wordt uitgedrukt in een totaalscore van 1-5 sterren voor alle onderwerpen die onder het betreffende doel staan. Een bepaald onderwerp zoals ’t Baken of het Client Ervaringsonderzoek WMO kan onder meerdere doelen voorkomen.  De score wordt vastgesteld door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling op basis van de criteria uitgewerkt in de raadsmonitor.
Dichtbij: Onderdelen zijn bekendheid, nabijheid, aanbod en bereik van voorzieningen en hulp. De tevredenheid van inwoners daarvan en snelheid van in te zetten hulp. De stijging in ambitie hangt samen met  tevredenheid van WMO-gebruikers over vindbaarheid en snelheid, verwacht effect van ’t Baken en verwachte daling van aantal leerlingen in VSO/SBO. Voorgaande blijkt pas in 2020.
Kwaliteit: Betreft de nieuw ingekochte zorg, naleving en beleving van PGB-afspraken, of zorg als passend wordt ervaren en cijfers vanuit leerplicht. De ambitie is gestegen omdat verwacht wordt dat het geleden kwaliteitsverlies in de zorg vanaf 2015 deels is hersteld en omdat WMO-gebruikers  positief zijn in 2018 over kwaliteit en passendheid van zorg.
Samenhang: Gaat over de integraliteit in de hulp aan het gezin, van het gehele aanbod in het sociaal domein en de mate van lokale en regionale samenwerking. In de ambitie is terug te zien dat de samenhang is verbeterd sinds 2015 en een stijgende lijn wordt verwacht door nieuwe ontwikkelingen zoals ‘t Baken.
Meerwaarde: De beleving en waardering van inwoners, partners en zorgaanbieders. Bij gebruikers van WMO was deze al goed, voor andere groepen is dit nog niet goed aantoonbaar. Bij partners werd een duidelijke meerwaarde in de samenwerking ondervonden. De eigen gezondheidsbeleving van Lochemse inwoners is overwegend positief net als bij andere gemeenten. De ambitie zal geconcretiseerd moeten worden met aanvullende criteria om te kunnen verbeteren.

Kengetallen

Realisatie

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

232 (2017)

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

199 (2017)

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

65,9 (2017)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)

230 (2017)

% jongeren met jeugdhulp (t/m 17 jaar)

10,4 (2017)

% jongeren met jeugdbescherming (t/m 17 jaar)

0,9 (2017)

% jongeren met jeugdreclassering (t/m 22 jaar)

0,5 (2017)

% jongeren met een delict voor de rechter (12 t/m 21 jaar)

1,56 (2015)

% kinderen in uitkeringsgezin (t/m 17 jaar)

3,11 (2015)

% werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)

1,64 (2015)

Zo gaan we dat doen

Beleidsnota's

 • Integraal jeugdbeleid 2008-2012 (2007)
 • Beleidsregels jeugdhulp 2015
 • Lokaal beleidsplan Jeugdhulp Lochem-Zutphen 2015-2016
 • Regionale uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd 2015-2016 regio jeugdhulp MIJ/OV (2014)
 • Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg
 • Visie op Welzijn
 • Beleidsplan ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Lochem 2012-2015 (2011)
 • Visiedocument “Bouwen op kracht van de lokale samenleving” (2013)
 • Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2012 (2011)
 • Herijkte visie op participatie
 • Beleidskader schulddienstverlening Gemeente Lochem
 • Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid (2018)
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2016
 • Minimabeleid Perspectief!
 • Bestuursagenda GGD (2014)
 • Regionaal plan van aanpak transformatie MO-BW (2017)
 • Lokaal plan van aanpak Lochem transformatie MO-BW (2018)
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol (2016)
 • Beleidsplan WMO 2015 (2014)
 • Verordening WMO 2018
 • Beleidsplan gebiedsteams
 • Kadernota basismobiliteit “Op Weg” 2015-2019 (2015)
 • Gedragslijn voor beoordeling “ondersteuning thuis” (2016)
 • Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein Gemeente Lochem 2015
 • Regiovisie 2017-2022 Transformatie maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (GGZ)
 • Programmaplan 2017-2019
 • Raamovereenkomst 2019
 • Algemene voorwaarden Sociaal Domein (2018)
 • Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen Gemeente Lochem 2016

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
6 - Sociaal Domein Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 7.581 7.141 6.498 6.448 6.448 6.448
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 210 194 194 144 144 144
P011 Burgerparticipatie
P620 Hulpverlening 50
P622 Opvang asielzoekers
P623 Voorzieningen gehandicapten
P624 Huishoudelijke verzorging
P625 3 Decentralisaties
P630 Samenlevingsopbouw 144 144 144 144
P650 Kinderopvang
6.2 Wijkteams
P624 Huishoudelijke verzorging
P625 3 Decentralisaties
6.3 Inkomensregelingen 6.934 6.369 5.726 5.726 5.726 5.726
P610 Bijstandverlening 5.726 5.726 5.726 5.726
P625 3 Decentralisaties
6.4 Begeleide participatie
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen
P622 Opvang asielzoekers
6.5 Arbeidsparticipatie
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 75 34 34 34 34 34
P620 Hulpverlening
P623 Voorzieningen gehandicapten 34 34 34 34
P625 3 Decentralisaties
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 361 545 545 545 545 545
P610 Bijstandverlening
P623 Voorzieningen gehandicapten
P624 Huishoudelijke verzorging 545 545 545 545
P625 3 Decentralisaties
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
P624 Huishoudelijke verzorging
P625 3 Decentralisaties
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
P625 3 Decentralisaties
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
P625 3 Decentralisaties
Lasten 31.479 32.612 33.065 32.795 32.717 32.612
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.389 2.744 2.580 2.538 2.536 2.536
P011 Burgerparticipatie 98 98 98 98
P620 Hulpverlening 357 307 307 307
P622 Opvang asielzoekers 9 9 9 9
P623 Voorzieningen gehandicapten
P624 Huishoudelijke verzorging 82 82 82 82
P625 3 Decentralisaties 517 530 530 530
P630 Samenlevingsopbouw 1.316 1.310 1.308 1.308
P650 Kinderopvang 202 202 202 202
6.2 Wijkteams 144 2.783 2.883 2.783 2.783 2.783
P624 Huishoudelijke verzorging 1 1 1 1
P625 3 Decentralisaties 2.882 2.782 2.782 2.782
6.3 Inkomensregelingen 9.720 10.924 9.309 9.268 9.278 9.278
P610 Bijstandverlening 9.309 9.268 9.278 9.278
P625 3 Decentralisaties
6.4 Begeleide participatie 2.555 3.036 2.837 2.854 2.854 2.854
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 2.837 2.854 2.854 2.854
P622 Opvang asielzoekers
6.5 Arbeidsparticipatie 466 381 705 705 660 656
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 705 705 660 656
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 997 749 853 839 839 839
P620 Hulpverlening 9 9 9 9
P623 Voorzieningen gehandicapten 827 814 814 814
P625 3 Decentralisaties 16 16 16 16
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.926 4.775 4.214 4.193 4.247 4.246
P610 Bijstandverlening 131 131 131 131
P623 Voorzieningen gehandicapten 234 234 234 234
P624 Huishoudelijke verzorging 1.682 1.683 1.683 1.683
P625 3 Decentralisaties 2.167 2.145 2.199 2.198
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.107 7.109 9.573 9.503 9.408 9.308
P624 Huishoudelijke verzorging 107 107 107 107
P625 3 Decentralisaties 9.466 9.396 9.301 9.201
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
P625 3 Decentralisaties
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 176 111 111 111 111 111
P625 3 Decentralisaties 111 111 111 111
Totaal 6 - Sociaal Domein -23.898 -25.471 -26.567 -26.346 -26.269 -26.163