Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

Programma items

Programma items

Op grond van de wet publieke gezondheid (wpg) heeft de gemeente de taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Daartoe is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Hierdoor kan de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeien, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en kunnen volwassenen gezond en, zoveel mogelijk, zelfredzaam deelnemen aan de samenleving.

Programma items

Het beheer van het rioolstelsel voldoet aan het Bestuursakkoord Water en aan het geldende Afvalwaterketenplan 2016-2020. Regen- en afvalwater wordt op een duurzame, effectieve en efficiënte manier verwerkt.


Wat gaan we daarvoor doen?
Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Programma items

De hoeveelheid ongescheiden restafval per inwoner per jaar wordt verminderd tot 75 kg per inwoner in 2020 en betere inzamelresultaten van de afzonderlijk ingezamelde fracties glas, oud papier en verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drank- en sappakken).


Kengetal

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Restafval in kg per inwoner

110

106

100

75

75

% afvalscheiding

69

70

73

77

80

Programma items

In 2030 is Lochem energieneutraal en wordt binnen de gemeentegrens evenveel duurzame energie opgewekt als er wordt gebruikt. Innovaties binnen de landbouw en industrie worden gestimuleerd met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Om te komen tot energieneutraliteit wordt uitgegaan van het principe van de trias-energetica;

 1. Besparen
 2. Maak gebruik van zuinige apparatuur en innovatieve technieken
 3. Duurzame opwek

Vanuit het thema milieubeheer wordt tevens aandacht besteed aan de bestrijding van plagen.

Een asbestvrije gemeente in 2024. Er komt er een asbestdakenverbod in 2024, misschien met een uitloop naar 2026. En daarna een handhavingsplicht. We willen anticiperen op deze regelgeving door vanaf 2019 particulieren en bedrijven te stimuleren tot verwijdering van hun asbestdaken.


Kengetallen

Realisatie

% hernieuwbare elektriciteit

2,7 (2017)

Programma items

Het basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen op begraafplaatsen garanderen.

Beleidsnota's

 • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2014)
 • Plan van aanpak JOGG 2018-2020
 • Afvalbeleidsplan 2016-2019 (2016)
 • Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen 2017-2020 (2017)
 • Afvalwaterketenplan 2016-2020 (2015)
 • Uitvoeringsplan Gelders energie akkoord 2016-2019
 • Energieagenda minister Kamp
 • Green deals Minister I en M
 • Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2015-2019 (2015)
 • Monitoringsrapportage Klimaat en Energie 2017 (2018)
 • Nota begraafplaatsen deel 1 en 2 (2011 en 2012)
 • Agenda Cleantechregio
 • Jaarverslag Cleantech 2017

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
7 - Volksgezondheid en milieu Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 8.863 8.966 8.938 8.980 9.022 9.064
7.1 Volksgezondheid 34
P710 Gezondheidszorg
7.2 Riolering 5.115 5.133 5.175 5.217 5.259 5.301
P722 Riolen 5.175 5.217 5.259 5.301
7.3 Afval 3.302 3.474 3.404 3.404 3.404 3.404
P721 Huishoudelijk afval 3.404 3.404 3.404 3.404
7.4 Milieubeheer 59 11 11 11 11 11
P723 Milieubeheer 11 11 11 11
P724 Ongediertebestrijding
P822 Vergunningen
P823 Handhaving
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 353 348 348 348 348 348
P725 Lijkbezorging 348 348 348 348
Lasten 9.427 9.359 9.221 9.258 9.186 9.238
7.1 Volksgezondheid 1.077 1.133 1.129 1.126 1.064 1.064
P710 Gezondheidszorg 1.129 1.126 1.064 1.064
7.2 Riolering 3.959 3.811 4.021 4.075 4.086 4.140
P722 Riolen 4.021 4.075 4.086 4.140
7.3 Afval 2.812 2.889 2.727 2.709 2.710 2.709
P721 Huishoudelijk afval 2.727 2.709 2.710 2.709
7.4 Milieubeheer 1.123 1.117 931 936 915 915
P723 Milieubeheer 341 341 341 341
P724 Ongediertebestrijding 104 104 104 104
P822 Vergunningen 84 84 84 84
P823 Handhaving 402 407 386 386
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 457 409 412 411 411 410
P725 Lijkbezorging 412 411 411 410
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu -564 -392 -283 -278 -164 -174