Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Bijlagen

Doelstellingen

1. Investeringsplan nieuw beleid 2019

Bedragen in € Investeringsplan 2018 - 2022
afschr.
Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal in jaren 2018 2019 2020 2021 2022
0. Bestuur en Ondersteuning
Werkbudget ‘Dichtbij’ 100.000 100.000 100.000 100.000
Slagvaardige organisatie 714.000 661.000 661.000 661.000
Optimalisering dienstverlening Publiekscontacten / burgerzaken 12.000 12.000 12.000 12.000
Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 9.000 9.000 9.000 9.000
Uitvoering digitale agenda 2019-2022
- investeringen software 112.000 97.500 67.500 45.000 322.000 5 12.000 34.000 51.000 62.000
- exploitatie 224.500 82.500 82.500 82.500
Totaal investeringen programma 0 0 112.000 97.500 67.500 45.000 322.000
Totaal lasten programma 1 0 1.071.500 898.500 915.500 926.500
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 1 0 1.071.500 898.500 915.500 926.500
1. Veiligheid
Implementatie van het keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied 25.000
Totaal investeringen programma 1 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 1 0 25.000 0 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 1 0 25.000 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Realiseren Rondweg Lochem
- gemeentelijke ondersteuning 101.000 68.000 68.000 68.000 68.000
- algemene reserve -101.000
Realiseren bereikbaarheid landbouwverkeer regio Almen (bruggen):
- uitvoeren sloop en herstel (onderhoud) bestaande bruggen 85.000 35.000
- realiseren nieuwe brug 415.000 415.000 40 2.000 3.000 3.000 3.000
- bijdrage waterschap Rijn en IJssel -315.000 -315.000 -85.000 -35.000
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
- bijdrage van de gemeente 775.000
- grondexploitatie Aalsvoort West -187.500
- algemene reserve -587.500
Uitvoeren reconstructie Haalmansweg
- herinrichten 240.000 240.000 25 6.000 12.000 12.000 12.000
- subsidie provincie p.m.
Extra inzet op verkeerseducatie 25.000 25.000 25.000 25.000
Beheersen Japanse duizendknoop in de wegbermen 10.000 10.000 10.000 10.000
Snellaadpunt op het parkeerterrein gemeentehuis 30.000 30.000 10 2.000 3.000 3.000 3.000
Parkeeronderzoek centrum Lochem 30.000
Totaal investeringen programma 2 0 370.000 0 0 0 370.000
Totaal lasten programma 2 101.000 228.000 896.000 156.000 121.000
Lasten te dekken via reserves/anders -101.000 -85.000 -775.000 -35.000 0
Budgettaire lasten programma 2 0 143.000 121.000 121.000 121.000
3. Economie
Ondersteunen opstarten Agro Innovatie Centrum 50.000
Opstellen samenhangende beleidsvisie recreatie en toerisme 50.000
Verstrekken subsidie VVV om taken te continueren
- subsidie 45.000
- budget toerisme -45.000
Realiseren inspiratiecentrum VVV
- subsidie 40.000
- budget toerisme -40.000
- bijdrage verbouwingskosten p.m.
- bijdrage exploitatie p.m. p.m. p.m. p.m.
Totaal investeringen programma 3 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 3 0 185.000 0 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0 -85.000 0 0 0
Budgettaire lasten programma 3 0 100.000 0 0 0
4. Onderwijs
Rank/Vennegotte (Lochem); onderzoek naar toekomstperspectief (IHP 2018-2028) 250.000 250.000 40 8.000
Vullerschool (Gorssel) onderzoek naar renovatie of nieuwbouw (IHP 2018-2028) 220.000 220.000 40 6.000
Prijsindexatie voor geplande projecten Integraal Huisvestingsplan 2018-2028 92.000 365.000 457.000 40 3.000 10.000 16.000 16.000
Integrale aanpak kwetsbare jongeren op onderwijs/werk/zorg 25.000 25.000
Totaal investeringen programma 4 0 92.000 365.000 0 470.000 927.000
Totaal lasten programma 4 0 28.000 35.000 16.000 30.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 4 0 28.000 35.000 16.000 30.000
5. Sport, cultuur en recreatie
Stimuleren sport en beweging voor mensen met een beperking 10.000 10.000 10.000 10.000
Begeleiden accommodatieplannen 50.000
Bespeling beiaard toren Gudulakerk continueren 20.000 20.000 20.000 20.000
Ontwikkelen erfgoededucatie ten behoeve van het basisonderwijs 10.000 10.000
Duurzaam beheren van de bomen langs onze wegen in het buitengebied
- duurzaam beheer 123.500 129.500 186.000 186.000 186.000
- algemene reserve -123.500
Waarderingssubsidie (secundaire) speelplekken 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal investeringen programma 5 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 5 123.500 224.500 231.000 221.000 221.000
Lasten te dekken via reserves/anders -123.500 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 5 0 224.500 231.000 221.000 221.000
6. Sociaal Domein
Ontmoetingsinitiatieven 40.000
Uitbreiden jongerenwerk (motie 8.3 Kaderbrief 2019) 45.000
Signaalfunctie kinderopvang versterken 10.000
Inrichten toezicht en handhaving WMO en Jeugdhulp 20.000 20.000 20.000 20.000
Uitvoeringsagenda schulddienstverlening opstellen en implementeren 185.000 145.000 145.000 145.000
Totaal investeringen programma 6 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 6 0 300.000 165.000 165.000 165.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 6 0 300.000 165.000 165.000 165.000
7. Volksgezondheid en milieu
Grootschalige opwek duurzame energie 25.000
Gebouwde omgeving - warmtetransitie - starten Wijk van de Toekomst in Laren:
- bijdrage pilot aardgasvrij maken kern Laren 100.000
- subsidie provincie Gelderland (Gelders Energie Akkoord) -50.000
Gebouwde omgeving - warmtetransitie - warmteplan 20.000
Ondersteunen De Groene Fabriek 50.000
Coördinatie vrijwillige energiecoaches 30.000 30.000 30.000
Communicatieprogramma energieneutraal 2030 25.000
Uitvoeren energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed 15.000 15.000
Klimaatadaptatieplan 20.000
Bestrijden eikenprocessierups 25.000 25.000 25.000 25.000
Uitwerken plan van aanpak verwijdering asbest en eerste stappen om te komen tot een asbestvrije gemeente 50.000
Herziening begraafplaatsenbeleid 20.000
Totaal investeringen programma 7 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 7 0 360.000 90.000 55.000 25.000
Lasten te dekken via reserves/anders 0 -50.000 0 0 0
Budgettaire lasten programma 7 0 310.000 90.000 55.000 25.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing
Uitwerken ruimtelijke visie en verkeersstructuurplan binnenstad Lochem 80.000
Uitvoeren actiepunten Woonvisie Lochem 2018-2025:
- onderzoek naar aanbod en behoefte woon-zorg 20.000
- ontwikkeling kernplannen op het gebied van wonen 15.000
- ontwikkeling woonbulletin 15.000
- reserve wonen -50.000
Totaal investeringen programma 8 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 8 0 130.000 0 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0 -50.000 0 0 0
Budgettaire lasten programma 8 0 80.000 0 0 0
Overhead
Totaal investeringen overhead 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten overhead 0 0 0 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0
Budgettaire lasten overhead 0 0 0 0 0
Totaal investeringen progr. 0 t/m 8 + overhead 0 574.000 462.500 67.500 515.000 1.619.000
Totaal lasten progr. 0 t/m 8 + overhead 224.500 2.552.000 2.315.500 1.528.500 1.488.500
Lasten te dekken via reserves/anders -224.500 -270.000 -775.000 -35.000 0
Budgettaire lasten 0 2.282.000 1.540.500 1.493.500 1.488.500
Investeringsplan bestaand (begroting 2018)
0. Bestuur en ondersteuning
Initiatiefrijk Lochem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n.
Totaal investeringen programma 0 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 0 0 0 0 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 0 0 0 0 0 0
3. Economie
Uitvoeren economische agenda 50.000
Totaal investeringen programma 3 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 3 0 50.000 0 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 3 0 50.000 0 0 0
6. Sociaal Domein
Transformatie huiselijk geweld en kindermishandeling; Wmo veilig thuis 130.000 150.000
Transformatie huiselijk geweld en kindermishandeling; Jeugd veilig thuis 90.000 90.000
Totaal investeringen programma 6 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten programma 6 0 220.000 240.000 0 0
Lasten te dekken via reserves/anders 0 0 0 0 0
Budgettaire lasten programma 6 0 220.000 240.000 0 0

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2019-2022
Bedragen x € 1.000
Programma 2019 2020 2021 2022
Incidentele baten 4.511 1.620 1.023 614
0. Bestuur en ondersteuning - - - -
1. Veiligheid - - - -
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 2.494 140 140 140
Zwerfafval 40 40 40 40
Bijdrage van bestemmingsreserve Rondweg Lochem 2.054
Bijdrage van bestemmingsreserve functiegericht wegbeheer 100 100 100 100
Bijdrage van Algemene reserve voor verbeteren verkeersveiligheid 30 km woonwijken 100
Bijdrage van Algemene reserve voor verkeersveiligheid infra fiets 20
Bijdrage van Algemene reserve voor verkeersregelinstallatie Elfuursweg 180
3. Economie 190 25 - -
Subsidie Provincie gelderland in Europa 50 25
Bijdrage van Algemene reserve voor centrum voor jonge ondernemers 100
Bijdrage van Algemene reserve voor ik start smart 15
Bijdrage van Algemene reserve voor uitvoeren retailagenda 25
4. Onderwijs - - - -
5. Sport, cultuur en recreatie - - - -
6. Sociaal Domein 400 10 10 -
Bijdrage van reserve Sociaal Domein 350 10 10
Beschermd wonen 50
7. Volksgezondheid en milieu 191 382 21 -
Bijdrage van Algemene reserve voor duurzaam beheer bomen 60 60
Bijdrage van Bestemmingsreserve riolering 44 44
Energiebesparing bij bedrijven 21 16 21
Regionale Energie Strategie 66 22
Bijdrage van Algemene reserve voor transformatie huiselijk geweld 240
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing 1.032 1.064 852 474
Bijdrage van Algemene reserve voor invoering omgevingswet 205 495 435 225
Bijdrage van Algemene reserve voor Vitaal Gelderland 38
Subsidie Provincie voor Vitaal Gelderland 7
Grondexploitatie kop van Oost 120
Grondexploitaties-verwacht resultaat 662 569 417 249
Overhead - - - -
Algemene dekkingsmiddelen 205 - - -
Verkoopopbrengst voormalig gemeentehuis Laren 205
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2019-2022
Bedragen x € 1.000
Programma 2019 2020 2021 2022
Incidentele lasten 4.754 1.790 1.041 658
1. Veiligheid - - - -
2. Verkeer,vervoer en waterstaat 2.505 141 141 141
Rondweg Lochem 2.000
VRI Goorseweg 30
VRI Kwinkweerd 24
Inrichten verschillende wegcategorieën 100 100 100 100
Gewichtsbepaling Lochemsebrug 10
Verbeteren verkeersveiligheid 30 km woonwijken 100
Verkeersveiligheid infra fiets 20
Bijdrage verkeersregelinstallatie Elfuursweg