Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Overig

Doelstellingen

Overhead

Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie wordt in het BBV voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden of onder overhead vallen.

Vennootschapsbelasting (VPB)

De heffing maakt als last onderdeel uit van het resultaat in de begroting en jaarrekening. Omdat de resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte wordt gedaan over het totale (gesaldeerde) resultaat, moet de heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de programmarekening. Er vindt geen nadere toerekening plaats aan programma's.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten? - = nadeel (bedragen x € 1.000)
Overig Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 10.157 8.726 6.375 3.310 2.198 1.942
0.4 Overhead 362 403 271 271 271 271
P080 Overhead 35 35 35 35
P930 Vervoercentrale 236 236 236 236
0.10 Mutaties reserves 9.796 8.323 6.105 3.039 1.927 1.672
P980 Mutaties reserves 6.105 3.039 1.927 1.672
Lasten 17.073 14.260 9.658 9.484 9.334 9.120
0.4 Overhead 8.860 8.967 8.556 8.537 8.550 8.510
P011 Burgerparticipatie 2 2 2 2
P040 Bestuursondersteuning 81 81 81 81
P051 Bedrijfsvoering 38 33 33 38
P080 Overhead 8.302 8.288 8.302 8.257
P930 Vervoercentrale 133 133 133 133
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 62 67 81 81 81
P942 Vennootschapsbelasting 67 81 81 81
0.10 Mutaties reserves 2.027 5.230 1.036 866 703 529
P980 Mutaties reserves 1.036 866 703 529
0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 6.186
Totaal Overig -6.916 -5.534 -3.283 -6.174 -7.136 -7.177

Totaaloverzicht Programma/taakveld

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
Programma/taakveld Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 1.070 2.577 -1.507 770 2.693 -1.923 460 2.358 -1.898 433 2.250 -1.817 457 2.274 -1.817 365 2.224 -1.859
0.1 Bestuur 19 1.537 -1.518 26 1.578 -1.552 26 1.527 -1.501 26 1.524 -1.498 26 1.524 -1.498 26 1.521 -1.495
0.2 Burgerzaken 707 853 -145 639 913 -274 399 741 -342 372 636 -264 396 661 -264 304 613 -309
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 344 187 157 105 201 -97 35 89 -55 35 89 -55 35 89 -55 35 89 -55
1 - Veiligheid 49 2.239 -2.189 13 2.226 -2.213 13 2.309 -2.296 13 2.358 -2.344 13 2.406 -2.393 13 2.406 -2.392
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 18 1.788 -1.770 8 1.865 -1.857 8 1.922 -1.913 8 1.971 -1.962 8 2.019 -2.011 8 2.019 -2.010
1.2 Openbare orde en veiligheid 31 450 -419 5 361 -356 5 387 -382 5 387 -382 5 387 -382 5 387 -382
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 556 4.919 -4.363 468 5.797 -5.329 428 7.269 -6.841 438 5.210 -4.771 448 5.192 -4.744 448 5.178 -4.729
2.1 Verkeer en vervoer 310 4.569 -4.259 225 5.426 -5.201 175 6.908 -6.733 175 4.849 -4.675 175 4.841 -4.666 175 4.832 -4.657
2.2 Parkeren 0 26 -26 0 66 -66 0 56 -56 0 56 -56 0 56 -56 0 56 -56
2.3 Recreatieve havens 0 1 -1 1 4 -2 1 4 -2 1 4 -2 1 4 -2 1 4 -2
2.4 Economische havens en waterwegen 190 215 -26 179 173 5 189 173 16 199 172 27 209 171 37 209 171 38
2.5 Openbaar vervoer 56 108 -52 64 129 -65 64 129 -65 64 129 -65 64 121 -57 64 116 -52
3 - Economie 5.766 3.832 1.935 1.810 1.995 -185 1.451 1.240 210 1.427 1.240 187 3.924 1.230 2.694 1.427 1.229 198
3.1 Economische ontwikkeling 50 360 -310 26 330 -304 3 216 -212 3 216 -212 3 206 -202 3 206 -202
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.915 3.157 1.759 916 767 150 700 755 -55 677 755 -78 3.174 754 2.420 677 754 -77
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 41 61 -20 43 151 -107 43 51 -7 43 51 -7 43 51 -7 43 51 -7
3.4 Economische promotie 759 253 506 824 748 76 704 219 484 704 219 484 704 219 484 704 219 484
4 - Onderwijs 300 3.333 -3.033 248 3.248 -3.000 248 3.092 -2.844 248 2.857 -2.609 248 2.805 -2.557 248 2.755 -2.507
4.1 Openbaar basisonderwijs 19 316 -297 26 327 -301 26 342 -316 26 341 -315 26 336 -310 26 331 -305
4.2 Onderwijshuisvesting 20 1.873 -1.853 15 1.792 -1.777 15 1.639 -1.624 15 1.405 -1.390 15 1.395 -1.380 15 1.350 -1.335
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 261 1.144 -883 207 1.129 -922 207 1.112 -905 207 1.112 -905 207 1.074 -867 207 1.074 -867
5 - Sport, cultuur en recreatie 646 6.266 -5.620 774 6.571 -5.796 774 6.180 -5.405 774 6.084 -5.310 774 6.019 -5.245 774 6.032 -5.257
5.1 Sportbeleid en activering 0 437 -437 0 463 -463 0 432 -432 0 420 -420 0 420 -420 0 420 -420
5.2 Sportaccommodaties 444 1.610 -1.166 451 1.476 -1.025 451 1.366 -915 451 1.347 -895 451 1.339 -887 451 1.332 -880
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 672 -672 0 719 -719 0 682 -682 0 682 -682 0 665 -665 0 665 -665
5.4 Musea 10 130 -120 0 140 -140 0 112 -112 0 112 -112 0 112 -112 0 112 -112
5.5 Cultureel erfgoed 4 116 -112 4 147 -143 4 136 -132 4 136 -132 4 136 -131 4 135 -131
5.6 Media 73 691 -618 73 681 -608 73 681 -608 73 655 -582 73 655 -582 73 655 -582
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 115 2.610 -2.495 246 2.945 -2.699 246 2.770 -2.524 246 2.733 -2.487 246 2.692 -2.446 246 2.712 -2.466
6 - Sociaal Domein 7.581 31.479 -23.898 7.141 32.612 -25.471 6.498 33.065 -26.567 6.448 32.795 -26.346 6.448 32.717 -26.269 6.448 32.612 -26.163
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 210 3.389 -3.179 194 2.744 -2.550 194 2.580 -2.386 144 2.538 -2.394 144 2.536 -2.392 144 2.536 -2.392
6.2 Wijkteams 0 144 -144 0 2.783 -2.783 0 2.883 -2.883 0 2.783 -2.783 0 2.783 -2.783 0 2.783 -2.783
6.3 Inkomensregelingen 6.934 9.720 -2.785 6.369 10.924 -4.556 5.726 9.309 -3.584 5.726 9.268 -3.543 5.726 9.278 -3.553 5.726 9.278 -3.553
6.4 Begeleide participatie 0 2.555 -2.555 0 3.036 -3.036 0 2.837 -2.837 0 2.854 -2.854 0 2.854 -2.854 0 2.854 -2.854
6.5 Arbeidsparticipatie 0 466 -466 0 381 -381 0 705 -705 0 705 -705 0 660 -660 0 656 -656
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 75 997 -922 34 749 -715 34 853 -819 34 839 -806 34 839 -806 34 839 -806
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 361 4.926 -4.565 545 4.775 -4.230 545 4.214 -3.669 545 4.193 -3.648 545 4.247 -3.702 545 4.246 -3.701
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 9.107 -9.107 0 7.109 -7.109 0 9.573 -9.573 0 9.503 -9.503 0 9.408 -9.408 0 9.308 -9.308
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 176 -176 0 111 -111 0 111 -111 0 111 -111 0 111 -111 0 111 -111
7 - Volksgezondheid en milieu 8.863 9.427 -564 8.966 9.359 -392 8.938 9.221 -283 8.980 9.258 -278 9.022 9.186 -164 9.064 9.238 -174
7.1 Volksgezondheid 34 1.077 -1.043 0 1.133 -1.133 0 1.129 -1.129 0 1.126 -1.126 0 1.064 -1.064 0 1.064 -1.064
7.2 Riolering 5.115 3.959 1.156 5.133 3.811 1.322 5.175 4.021 1.154 5.217 4.075 1.141 5.259 4.086 1.173 5.301 4.140 1.161
7.3 Afval 3.302 2.812 490 3.474 2.889 585 3.404 2.727 677 3.404 2.709 695 3.404 2.710 694 3.404 2.709 695
7.4 Milieubeheer 59 1.123 -1.064 11 1.117 -1.106 11 931 -920 11 936 -925 11 915 -904 11 915 -904
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 353 457 -103 348 409 -61 348 412 -64 348 411 -63 348 411 -62 348 410 -62
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 7.868 11.300 -3.432 2.340 3.892 -1.551 2.340 4.126 -1.786 2.200 4.060 -1.860 2.624 4.064 -1.439 2.200 4.051 -1.851
8.1 Ruimtelijke ordening 683 1.188 -506 150 1.074 -924 140 1.289 -1.148 140 1.364 -1.223 140 1.349 -1.208 140 1.349 -1.208
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.336 8.882 -2.546 1.513 1.514 -1 1.523 1.524 -1 1.383 1.384 -1 1.807 1.402 405 1.383 1.390 -7
8.3 Wonen en bouwen 849 1.229 -380 677 1.304 -627 677 1.313 -636 677 1.313 -636 677 1.313 -636 677 1.313 -636
Totaal Programma's/Taakvelden 32.700 75.371 -42.672 22.532 68.393 -45.861 21.151 68.861 -47.709 20.963 66.112 -45.149 23.960 65.893 -41.932 20.989 65.725 -44.735

Totaaloverzicht Algemene Dekkingsmiddenen en Overig/taakveld

NB: Het perspectief is inclusief de financiële gevolgen Bestuursrapportage 2018, het voorgestelde nieuw beleid 2019 en de financiële bijstelling. Omdat ten tijde van het opstellen van deze begroting besluitvorming door de raad nog niet heeft plaatsgevonden, zijn de financiële gevolgen gesaldeerd opgenomen. Dit betekent dat de baten en lasten niet in alle gevallen zijn toebedeeld aan de diverse programma’s. Na besluitvorming door de raad vindt deze toedeling alsnog plaats.

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
Programma/taakveld Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo
Algemene Dekkingsmiddelen 56.715 7.127 49.588 51.774 348 51.426 53.989 2.997 50.992 55.694 4.371 51.323 57.131 8.063 49.068 58.693 6.781 51.912
0.5 Treasury 5.169 2.127 3.042 1.497 830 667 1.501 529 972 1.511 502 1.009 1.526 461 1.065 1.494 417 1.077
0.61 OZB woningen 3.777 412 3.365 3.795 319 3.476 3.812 304 3.509 3.812 305 3.508 3.812 310 3.503 3.812 310 3.503
0.62 OZB niet-woningen 1.355 102 1.254 1.448 111 1.337 1.448 107 1.342 1.448 108 1.340 1.448 108 1.340 1.448 108 1.340
0.63 Parkeerbelasting 11 0 11 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18
0.64 Belastingen overig 3.424 3.377 47 56 188 -132 71 171 -100 71 173 -102 71 173 -102 71 173 -102
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.780 0 42.780 44.930 0 44.930 47.108 0 47.108 48.803 0 48.803 50.226 0 50.226 51.820 0 51.820
0.8 Overige baten en lasten 198 1.109 -911 30 -1.100 1.130 30 1.887 -1.857 30 3.282 -3.252 30 7.011 -6.981 30 5.773 -5.743
(begrotingssaldo is onderdeel van 0.8 Overige baten en lasten)
Overig 10.157 17.073 -6.916 8.699 14.263 -5.565 6.375 9.658 -3.283 3.310 9.484 -6.174 2.198 9.334 -7.136 1.942 9.120 -7.177
0.4 Overhead 362 8.860 -8.498 376 8.971 -8.595 271 8.556 -8.285 271 8.537 -8.266 271 8.550 -8.280 271 8.510 -8.240
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 62 -62 0 67 -67 0 81 -81 0 81 -81 0 81 -81
0.10 Mutaties reserves 9.796 2.027 7.769 8.323 5.230 3.093 6.105 1.036 5.069 3.039 866 2.173 1.927 703 1.224 1.672 529 1.143
0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 6.186 -6.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Generaal 99.572 99.572 0 83.005 83.005 0 81.516 81.516 0 79.967 79.967 0 83.290 83.290 0 81.625 81.625 0
Het begrotingssaldo (onderdeel van 0.8 Overige baten en lasten) bedraagt: 0 0 0 466 988

Grafieken baten/ lasten/ overig