Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Programmaplan

Programmaplan

Inleiding
Met de Kaderbrief 2019 is besloten de programmastructuur overeenkomstig de wettelijk verplichte taakvelden in te richten. Met ingang van de Begroting 2019 bestaat het programmaplan uit negen inhoudelijke programma’s. Daarnaast is er een overzicht algemene dekkingsmiddelen en overhead.

In het programma geven we antwoord op de drie W-vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten?

De nieuwe indeling heeft tot gevolg dat de eerste W-vraag ‘Wat willen we bereiken’ opnieuw is beschreven. De beschrijving van wat we willen bereiken maakt onderdeel uit van de kaderstellende rol van de raad. Met het vaststellen van het programmaplan stelt de raad eveneens de nieuwe beschrijvingen bij ‘Wat willen we bereiken’ vast.

De opbouw per programma is als volgt:

  • Samenvattende tabel met ‘wat willen we bereiken’ en de activiteiten 2019 (‘wat gaan we daarvoor doen?’).
  • Per taakveld ‘wat willen we bereiken’ met een toelichting op de bijbehorende activiteiten (‘wat gaan we daarvoor doen’) en wat het gaat kosten.
  • Tabel met indicatoren
  • Overzicht met relevante beleidsnota’s

In het programmaplan staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De activiteiten richten zich op nieuwe c.q. extra inspanningen (ambities) binnen het betreffende beleidsterrein. Going-concern activiteiten worden niet toegelicht tenzij het om politieke redenen van belang is de focus te houden op de voortgang van de activiteit. Door een meer gedetailleerde indeling van de ‘Wat willen we bereiken-vraag’ per taakveld kan het voorkomen dat er geen activiteit is benoemd. Uiteraard betekent dit niet dat er geen inzet plaatsvindt. Veel van deze activiteiten zijn going-concern, waarbij via het reguliere proces veranderingen worden doorgevoerd en resultaten worden behaald.

Informatie over verbonden partijen, weerstandsvermogen, grondbeleid, lokale heffingen is afzonderlijk in paragrafen samengebracht. In de paragrafen wordt dieper ingegaan op het betreffende thema.


Indicatoren
Sinds 2017 hebben wij als gevolg van vernieuwing van het BBV een vaste set beleidsindicatoren om op te nemen in de begroting en jaarstukken. Deze vaste set geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids)sturing te verbeteren. De afgelopen periode is gebleken dat de verplichte set indicatoren niet geheel voldoet. Vanuit de VNG en het ministerie van BZK zullen daarom enkele aanpassingen hierin doorgevoerd worden. Verplichte indicatoren waarvan de raadsklankbordgroep Financiën heeft besloten dat de raad hierop niet wil of kan sturen, werden eerder als bijlage in de cijfermatige detailbegroting opgenomen. Met het vervallen van de bijlage staan deze nu ook opgenomen bij het betreffende taakveld of paragraaf.

Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke extra indicatoren ze aanvullend presenteren. Deze informatie komt in veel gevallen uit de burgerpeiling die gemiddeld elke twee jaar wordt gehouden. De uitkomsten van de burgerpeiling 2018 zijn opgenomen in de begroting en vergeleken met de ambitiewaarden inclusief een toelichting hierop. Via de website waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten.