Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Programma items

Programma items

Wat willen we bereiken?
Wij willen een krachtig en betrokken samenleving.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie
2020

Ambitie 2022

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

25

32

33

34

Het streven was om in 2018 richting het landelijk gemiddelde van 27% te komen, het vertrouwen blijkt meer dan dat toegenomen. Doel is om dit te behouden of met realistische stappen te laten groeien op basis van de kernbegrippen ‘Dichtbij, Duurzaam en Doen’.

% inwoners dat van mening is dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt

31

19

24

27

We blijven de ideeënmakelaars inzetten voor buurtinitiatieven, met de kanttekening dat de coronacrisis blijft zorgen voor beperkingen.
De resultaten meten wij bij de eerstvolgende burgerpeiling in 2021.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Wij willen een klantgerichte dienstverlenende organisatie als poort naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Zij ervaren een klantgerichte, toegankelijke overheid (fysiek én digitaal) die met kennis van zaken snel en doeltreffend handelt. De lokale overheid is voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een slagvaardige overheid die dichtbij de inwoners staat. We vergroten onze strategische kracht.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten

6,7

6,6

6,7

6,8

Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente

6,7

6,5

6,6

6,7

Waardering inwoners algehele dienstverlening

6,5

6,4

6,6

6,6

De eerstvolgende burgerpeiling wordt in 2021 gehouden. Zie de algemene toelichting voor de indicatoren bij het Programmaplan.
In 2018 was sprake van een lichte daling van de waarden. De ambitie is dat de waardering de komende jaren toeneemt naar het niveau van de landelijk gemiddelden. Om dat te bereiken voeren we vanuit kwaliteitsmetingen onder inwoners, instellingen en ondernemers steeds verbeteringen door.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Binnen deze portefeuille ‘overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in bezit houden. Daar waar het bezit niet langer nodig is, onderzoeken we of we eigendom kunnen afstoten. Zolang het bezit van de overige gronden en gebouwen wenselijk blijft, doen we het noodzakelijke onderhoud en verhuren of verpachten we deze. Hiermee willen we bereiken dat ze hun waarde behouden met het oog op een eventuele overdracht in de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Bestuur en ondersteuning Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 956 448 463 370 370 370
0.1 Bestuur 1 1 1 1 1
P010 Bestuursorganen 1 1 1 1 1
0.2 Burgerzaken 433 343 427 335 335 335
P061 Burgerzaken 364 273 358 265 265 265
P110 Openbare orde en veiligheid 69 69 69 69 69 69
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 524 105 35 35 35 35
P821 Eigendommen 524 105 35 35 35 35
Lasten 2.590 2.798 2.498 2.443 2.360 2.360
0.1 Bestuur 1.456 1.688 1.638 1.630 1.630 1.630
P010 Bestuursorganen 1.228 1.509 1.459 1.451 1.451 1.451
P020 Bestuurlijke samenwerking 76 79 79 79 79 79
P040 Bestuursondersteuning 8 6 6 6 6 6
P050 Bestuursinstrumenten 145 94 94 94 94 94
0.2 Burgerzaken 854 1.058 809 761 679 679
P011 Burgerparticipatie 2 20 20 20 20 20
P051 Bedrijfsvoering 92 357 83 83 0 0
P061 Burgerzaken 760 682 706 659 659 659
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 279 51 51 51 51 51
P821 Eigendommen 279 51 51 51 51 51
Totaal Bestuur en ondersteuning -1.633 -2.349 -2.035 -2.072 -1.990 -1.990
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
0.2 P061 Burgerzaken In de Kadernota 2021 is het meerjarig effect van de paspoortdip (cyclus, elke tien jaar) verwerkt. Deze dip werkt de komende jaren naar zijn hoogtepunt. Dit heeft effect op zowel de lasten als de baten. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
0.1 P010 Bestuursorganen Voor het het thema 'Lochem vert 75 jaar bevrijding' is in 2020 incidenteel € 40.000 geraamd.
0.2 P061 Burgerzaken Zie de toelichting bij de baten.