Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

1. Veiligheid

Programma items

Programma items

Wat willen we bereiken?
Een veilige woon- en leefomgeving.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Wij willen een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor inwoners en bedrijven. Veiligheid is een relatief en moeilijk begrip. Relatief, omdat iemand een onveilig gevoel kan hebben terwijl het toch echt wel veilig is, of omgekeerd. Moeilijk, omdat er veel zaken zijn die een veilige omgeving, een veilig gevoel kunnen beïnvloeden. Om een zo’n veilig mogelijke gemeente te kunnen zijn werken we samen met Politie, Openbaar ministerie, buurgemeenten, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Halt, Stichting Welzijn Lochem, ‘t Baken, Viverion, IJsseldal Wonen, GGD en de VNOG. Met de VNOG werken we vooral samen op het gebied van de fysieke veiligheid en crisisbeheersing.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat zich veilig voelt in de buurt

93

91

94

94

De ambitie was om in 2018 het percentage te verhogen naar 94%. Een verdere analyse van de indicator laat zien dat onze inwoners verkeersveiligheid, begaanbare stoepen en het onderhouden van groen belangrijk vinden. Dit zijn vooral fysieke maatregelen. Dit soort maatregelen kunnen we alleen in stappen doen. Ten opzichte van het gemiddelde van 88% bij gemeenten van gelijke omvang blijft het gevoel van veiligheid nog steeds goed in Lochem.

De eerstvolgende burgerpeiling wordt in 2021 gehouden. Zie de algemene toelichting voor de indicatoren bij Programmaplan.

Kengetal

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Verwachting 2020

Verwachting 2022

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

4,1

1,9

2,1

1,9

1,9

Er is veel gedaan om woninginbraken te voorkomen. Kijkend naar de daling, heeft dat geholpen. We willen dit resultaat behouden.

Kengetallen

Realisatie

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

109 (2019)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,5 (2019)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

2,5 (2019)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

2,9 (2019)

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Veiligheid Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 274 14 14 14 14 14
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 6 9 9 9 9 9
P120 Brandweer 6 8 8 8 8 8
P130 Rampenbestrijding 1 1 1 1 1
1.2 Openbare orde en Veiligheid 267 5 5 5 5 5
P110 Openbare orde en veiligheid 14
P130 Rampenbestrijding 251
P822 Vergunningen 2 5 5 5 5 5
Lasten 2.783 2.825 2.774 2.774 2.774 2.774
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.163 2.284 2.243 2.243 2.243 2.243
P120 Brandweer 2.121 2.225 2.183 2.183 2.183 2.183
P130 Rampenbestrijding 42 60 60 60 60 60
1.2 Openbare orde en Veiligheid 620 540 531 531 531 531
P110 Openbare orde en veiligheid 462 540 531 531 531 531
P130 Rampenbestrijding 157
Totaal Veiligheid -2.509 -2.811 -2.760 -2.760 -2.760 -2.760
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
n.v.t.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
1.1 P120 Brandweer In de Kadernota 2021 is een structureel hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) opgenomen.Deze aanpassing is structureel verwerkt in de Kadernota 2021. Besluitvorming bij de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt de besluitvorming over 2021 e.v. plaats.