Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma items

Programma items

Wat willen we bereiken?
In 2021 vallen door verkeersveiligheidsmaatregelen minder verkeersslachtoffers. Het gebruik van auto’s dringen we terug en fietsverkeer (zowel woon-werk als recreatief) bevorderen we. Weggebruikers voelen zich veilig en/of zijn zich bewust van een onveilige situatie. Dat doen we door een goede weginrichting die past bij de functie van de weg.

Wij willen een goede afwikkeling van lokaal en regionaal verkeer op gemeentelijke en provinciale wegen, met minimale belemmeringen. We willen verkeersveilige wegen, met bruggen, tunnels en viaducten. Het onderhoud past bij de intensiteit van het weggebruik en de snelheden die gereden mogen worden. De openbare verlichting voldoet aan het digitale beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat van mening is dat de straten, paden en stoepen in de buurt goed begaanbaar zijn

61

49

63

63

De waardering in 2018 blijft bij de ambitie. Veel stoepen hebben hun maximale levensduur bereikt en boomwortels veroorzaken problemen. Om de ambitie de komende jaren wel te halen pakken we naast bovenstaande activiteiten verschillende zaken aan, zoals:
- uitwerken verkeersstructuurplan binnenstad;
- veiligheidsknelpunten in de Zuiderenk;
- uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte met extra aandacht voor vervanging/verbetering van stoepen en fietspaden.

Kengetal

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Verwachting 2020

Verwachting 2022

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers

3

3

3

2

1

Het aantal dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen nam de afgelopen jaren in Lochem geleidelijk steeds verder af. Dit aantal was jarenlang 4. Door extra veiligheidsmaatregelen zetten we in op een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers

Programma items

Wat willen we bereiken?
Met name in oudere woonwijken en winkelgebieden komen parkeerproblemen voor. Bij een bezettingsgraad van 90% of meer is er sprake van een hoge parkeerdruk. Wij houden regelmatig parkeeronderzoeken. Hiermee stellen we de parkeerdruk vast en kunnen we bijsturen om voldoende bereikbare parkeerplaatsen te houden. Daarnaast stellen wij parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen om geen nieuwe parkeerproblemen te maken.

Wij zetten in op het bevorderen van elektrische en deelauto’s. We bouwen aan 20 tot 24 laadpunten.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Wij willen de recreatieve gebruiksmogelijkheden in en om de passantenhaven van Lochem verbeteren. Dit doen we om een aantrekkelijke plek te maken om meer overnachtingen en bezoekers te krijgen.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Wij willen goed bereikbaar zijn over water en de vaarweg en de havens aan het Twentekanaal in onze gemeente vaker gebruiken. Dit helpt de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van Lochem.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Wij willen de verschillende manieren van openbaar vervoer goed op elkaar afstemmen. Dit betekent goede voorzieningen voor op- en overstappen. De kwaliteit van bus- en treinverbindingen met bijbehorende voorzieningen mag niet slechter worden dan in 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Verkeer, vervoer en waterstaat Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 448 711 458 458 458 458
2.1 Verkeer, wegen en water 236 253 178 178 178 178
P210 Wegen 201 195 120 120 120 120
P211 Openbare verlichting 13 14 14 14 14 14
P212 Verkeer 1 4 4 4 4 4
P721 Huishoudelijk afval 22 40 40 40 40 40
2.3 Recreatieve Havens 1 1 1 1 1
P561 Recreatieve voorzieningen 1 1 1 1 1
2.4 Economische Havens en waterwegen 139 205 215 215 215 215
P320 Bedrijvigheid 139 205 215 215 215 215
2.5 Openbaar vervoer 73 252 64 64 64 64
P213 Openbaar Vervoer 0 188 0 0 0
P564 Toerisme 73 64 64 64 64 64
Lasten 5.296 8.493 5.406 5.386 5.379 5.325
2.1 Verkeer, wegen en water 4.909 7.262 5.054 5.054 5.048 4.993
P210 Wegen 3.409 6.103 4.105 4.173 4.104 4.104
P211 Openbare verlichting 366 313 321 328 336 336
P212 Verkeer 1.107 805 588 513 567 513
P213 Openbaar Vervoer 5
P721 Huishoudelijk afval 22 41 41 41 41 41
2.2 Parkeren 64 66 56 56 56 56
P214 Parkeren 64 66 56 56 56 56
2.3 Recreatieve Havens 0 28 3 3 3 3
P561 Recreatieve voorzieningen 0 28 3 3 3 3
2.4 Economische Havens en waterwegen 191 229 169 154 154 154
P320 Bedrijvigheid 191 229 169 154 154 154
2.5 Openbaar vervoer 131 907 124 119 119 119
P212 Verkeer 0
P213 Openbaar Vervoer 18 800 24 20 20 20
P564 Toerisme 113 107 99 99 99 99
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat -4.848 -7.782 -4.948 -4.928 -4.921 -4.867
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
2.1 P210 Wegen In 2020 staat de sloop van de brug over het afleidingskanaal in Eefde gepland. Het waterschap Rijn en IJssel draagt daar voor € 60.000 incidenteel in bij.
2.5 P213 Openbaar Vervoer Voor 2020 namen we incidenteel een bijdrage uit de grondexploitatie Aalsvoort West van € 187.500 op als dekking van het project 'Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's)' uit. De uitvoering is door ProRail inmiddels naar 2021 geschoven. In de Bestuursrapportage 2020 stellen we voor dit door te schuiven naar 2021.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
2.1 P210 Wegen Voor 2020 namen we incidenteel onze bijdrage op die we betalen aan de provincie voor aanleg van de rondweg Lochem (€ 2 miljoen). In de Bestuursrapportage 2020 stellen we voor dit door te schuiven naar 2021.
2.1 P212 Verkeer Voor 2020 namen we diverse incidentele projecten op verkeersgebied op in de begroting. Dit betreft o.a. het verbeteren van de verkeersveiligheid in 30 km uur gebieden (€ 93.000), opstellen nota mobilitiet (€ 30.000), verkeersveiligheid infra fiets (€ 29.000). Een aantal projecten schuiven we (deels) door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
2.4 P320 Bedrijvigheid Voor het extra, gedetailleerd, onderzoek naar het onderhoud en de vervangingen bij de kades in 2020 is € 60.000 incidenteel beschikbaar.
2.5 P213 Openbaar Vervoer Voor 2020 namen we incidenteel € 775.000 op als gemeentelijke bijdrage in het project 'Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's)' uit. De uitvoering is door ProRail inmiddels naar 2021 geschoven. In de Bestuursrapportage 2020 stellen we voor deze bijdrage door te schuiven naar 2021 en te verhogen naar € 867.500 door kostenstijgingen.