Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

Programma items

Programma items

Wat willen we bereiken?
Het aanmoedigen van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit met een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Kengetallen Realisatie
% niet-sporters 41,8 (2016)
Het percentage niet-sporters geeft het aantal inwoners van 19 jaar en ouder weer dat niet minstens één keer in de week aan sport doet. In Lochem ligt dit percentage gemiddeld lager ten opzichte van Nederland en gemeenten van vergelijkbare grootte. In Lochem sporten gemiddeld meer inwoners minstens één keer in de week. Met de inzet van Sportcoaches en Verenigingsondersteuner Sport stimuleren wij sport en bewegen onder onze inwoners

Programma items

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties zijn een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden ook voor de sportaccommodaties. Dat betekent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden moedigen wij de betrokkenen in alle kernen (o.a. accommodatiebesturen en dorpsraden) aan, om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. De insteek hierbij is om het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden tegen lagere exploitatiekosten. Door de exploitatiekosten te verminderen, kunnen wij gemeentelijke subsidies verder afbouwen. Verduurzaming van vastgoed is in dit proces een belangrijk hulpmiddel. In dit proces faciliteren of regisseren wij. Duurzaamheid en de afbouw van subsidies spelen daarin een belangrijke rol.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid

81

75

75

75

Hoewel sprake is van een afname van de tevredenheid, scoort Lochem beter dan het gemiddelde in Nederland en gemeenten van vergelijkbare grootte. De ambitie voor de komende jaren is om dit percentage op hetzelfde niveau te houden.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. Volgens de uitgangspunten in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ (2016) bevorderen we door cultuur de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van- en samenwerken in- het rijke culturele veld.

Kengetallen

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal bezoekers aan schouwburg

31.778

35.811

34.220

34.000

34.000

De strategische doelen uit het bedrijfsplan 2016-2019 van Schouwburg Lochem zijn succesvol behaald: er is sprake van 80% meer activiteiten en 60% meer bezoekers. Ook is er is meer samenwerking tot stand gekomen met lokale en regionale (culturele) partners.

De doelen in het bedrijfsplan 2020-2023 gaan over het vasthouden van de resultaten. De negatieve gevolgen van de corona crisis zijn groot. Door corona maatregelen neemt het bezoekersaantal (tijdelijk) drastisch terug. Welke invloed dat heeft op de ambities en realisaties moet nog blijken.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We verbinden kunst en cultuur met onze inwoners en daarmee bevorderen we bewustzijn van ons cultureel erfgoed. Ook vormen onze musea een belangrijke aantrekkingskracht voor de vrijetijdseconomie.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We behouden, beheren en promoten ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te leven en te recreëren.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We zorgen voor een onafhankelijk en gevarieerd media aanbod van hoge kwaliteit. Waarbij dit aanbod toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. We hechten belang aan mediawijsheid van burgers en instellingen in onze gemeente. Dit om een bewuste, kritische en actieve houding te bevorderen in een samenleving waarin media volop aanwezig is.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We behouden en versterken de kwaliteit van de natuur en het landschap. Een aantrekkelijk en veilig landschap, gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden en structuren. Wij garanderen een basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om te verblijven. Dit geldt ook voor de speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we het beheer en onderhoud van deze speelruimten verbeteren en de contacten in de buurt versterken. Bovendien willen we actief de biodiversiteit binnen de gemeente behouden en vergroten. Belangrijke basisvoorwaarden vormen daarbij het duurzaam behouden van groene landschapselementen in ons buitengebied. Maar ook het lokaal terugvorderen en weer in beheer nemen van onze eigendommen.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden

56

48

56

56

We houden de ambities vast, ondanks dat realisatie in 2018 achter blijft. De realisatie bleef achter door:

  • Opstartproblemen na de aanbesteding van het gazon maaien
  • Achterstand in onkruidbestrijding in het groen
  • Doorgeschoven werk na het herstelwerk van de zware storm begin 2018

% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is

75

71

80

80

Circulus Berkel bekijkt periodiek de openbare ruimte. Gemiddeld genomen voldoet het beeld aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Uitzonderingen hierop zijn de trottoirs en klinkerverhardingen. Door vooral de hoge leeftijd van deze verhardingen wordt het vastgestelde kwaliteitsniveau in een groot deel van de gemeente niet meer gehaald. De gemeenteraad stelde op 11 februari 2019 het IBOR vast. Dit plan geeft de kaders voor het sturen op beeldkwaliteit van de openbare ruimte en geeft aan welke kwaliteit binnen het beschikbare geld mogelijk is.

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid

72

66

66

66

Inwoners van Lochem zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het aanbod van speelvoorzieningen in de buurt. Hoewel de tevredenheid afneemt, scoren wij hoger dan het gemiddelde in Nederland als gemeenten van vergelijkbare grootte. Uitgangspunt van het speelruimtebeleid is dat speeltuinen worden overgedragen aan speeltuinverenigingen, hiermee wordt het beheer en onderhoud neergelegd bij mensen uit de buurt die hiervoor subsidie ontvangen. Buurtbewoners zijn daardoor meer betrokken en voelen zich meer verantwoordelijk voor een mooie speelplek.

 

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Sport,Cultuur en Recreatie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 745 619 582 582 582 582
5.2 Sportaccommodaties 518 451 451 451 451 451
P530 Sport 515 451 451 451 451 451
P630 Samenlevingsopbouw 3
5.5 Cultureel erfgoed 21 16 4 4 4 4
P542 Monumentenzorg 21 16 4 4 4 4
5.6 Media 73 73 73 73 73 73
P510 Bibliotheekwerk 73 73 73 73 73 73
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 132 79 54 54 54 54
P560 Groen 33 77 52 52 52 52
P561 Recreatieve voorzieningen 1 1 1 1 1
P564 Toerisme 1 2 2 2 2 2
P580 Speelruimten 98
Lasten 6.770 6.711 6.323 6.317 6.337 6.337
5.1 Sportbeleid en activering 466 472 462 442 442 442
P480 Lokale onderwijstaken 402 382 382 382 382 382
P530 Sport 64 90 80 60 60 60
5.2 Sportaccommodaties 1.802 1.520 1.306 1.300 1.300 1.300
P530 Sport 1.695 1.486 1.298 1.292 1.292 1.292
P630 Samenlevingsopbouw 106 33 8 8 8 8
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 695 729 713 713 713 713
P511 Culturele/maatschappelijke educatie 186 195 195 195 195 195
P540 Kunstbevordering 491 522 518 518 518 518
P541 Overdracht geschiedenis/cultuur 19 13 0 0 0 0
5.4 Musea 109 112 112 112 112 112
P541 Overdracht geschiedenis/cultuur 109 112 112 112 112 112
5.5 Cultureel erfgoed 138 137 137 137 137 137
P511 Culturele/maatschappelijke educatie 22 21 21 21 21 21
P542 Monumentenzorg 111 114 113 113 113 113
P821 Eigendommen 5 3 3 3 3 3
5.6 Media 703 674 674 674 674 674
P510 Bibliotheekwerk 679 665 665 665 665 665
P581 Omroepen 24 9 9 9 9 9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.857 3.067 2.919 2.939 2.959 2.959
P560 Groen 2.431 2.751 2.633 2.653 2.673 2.673
P561 Recreatieve voorzieningen 50 60 30 30 30 30
P564 Toerisme 103 46 46 46 46 46
P580 Speelruimten 274 210 210 210 210 210
Totaal Sport,Cultuur en Recreatie -6.025 -6.092 -5.740 -5.735 -5.755 -5.755
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
5.7 P560 Groen In 2020 ramen we incidenteel € 25.000 subsidie van de provincie voor het opstellen van het biodiversiteitsplan.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
5.2 P530 Sport Subsidie St. Gorsselse zwembaden vanaf 2021 met € 60.000 verlaagd bij dekkingsvoorstel Kadernota 2020. Onderzoek verduurzamen De Beemd € 15.000 in 2020. Sportzalen subsidies structureel verhoogd met € 31.000 vanaf 2020 bij Kadernota 2021. De besluitvorming over de structurele verwerking vindt plaats bij de Begroting 2021. Aanleg 2e kunstveld hockey Epse subsidie € 76.000 in 2020 incidenteel.
5.2 P630 Samenlevingsopbouw In de kadernota 2021 is voor het jaar 2020 incidenteel € 25.000 opgenomen voor externe projectondersteuning Gorssel voor de ontwikkeling van accommodatieplannen.
5.3 P541 Overdracht geschiedenis/cultuur Geen raming meer vanaf 2021 voor regioarcheoloog. Structureel opgenomen als nieuw beleid in de Begroting 2021 € 13.000.
5.7 P560 Groen Areaaluitbreiding openbare ruimte: Elk jaar komt er een jaarschijf bij van € 20.000 voor het onderhoud. Duurzaam beheer bomen buitengebied: In 2020 hebben we nog eenmalige kosten achterstallig onderhoud bomen van € 60.000. Biodioversiteitsplan: In 2020 een budget van € 50.000 voor het opstellen van het plan. Voor uitvoering is het budget € 88.000 in 2020; dat is € 28.000 hoger in 2020 dan in 2021. In de Bestuursrapportage 2020 schuiven we hiervan € 45.000 door naar 2021 voor landschapsprojecten.
5.7 P561 Recreatieve voorzieningen In 2020 incidenteel budget van € 30.000 voor uitbreiding routenetwerken.