Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

6. Sociaal Domein

Programma item

Programma item

Wat willen we bereiken?
Elke inwoner voelt zich nuttig en gewaardeerd en neemt zoveel mogelijk deel aan de samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen Wanneer dit even niet lukt, is er laagdrempelige ondersteuning beschikbaar. Voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de samenleving en stellen inwoners in staat om deel te nemen aan de maatschappij, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Inwoners geven dit wanneer dit kan gezamenlijk vorm en de gemeente heeft hierbij een ondersteunende, faciliterende en stimulerende rol. Transformatiedoelen zijn dichterbij, kwaliteit, samenhang en meerwaarde voor individu en Lochemse samenleving.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat vrijwilligerswerk deed/doet

49

63

63

63

De gemeente wil de informele zorg versterken. Hiervoor is in 2018 een visie vanuit de gemeente vastgesteld. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht geeft daarvoor een indicatie. In 2016 was de waarde afgeleid van het landelijk percentage. In 2018 is dit via de burgerpeiling opgevraagd. Het blijkt dat in Lochem naar verhouding veel inwoners vrijwilligerswerk doen. De ambities zijn daarom ook naar boven bijgesteld.

 

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat mantelzorg verleende/verleent

33

50

50

50

% inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting

38

31

31

31

De indicator met betrekking tot het percentage inwoners dat mantelzorg verleende in 2016 was nog gebaseerd op landelijk gemiddelden. In Lochem blijken in 2018 naar verhouding veel inwoners mantelzorg te verrichten. Welke betekenis hier verder aan moet worden gegeven, wordt binnenkort via het Burgerpanel meer in detail uitgevraagd. Het is positief dat het percentage mensen dat zich belemmerd voelt door de hoge belasting aan hulpbehoevende naasten is gedaald. Deze waarde uit 2016 was wel afkomstig uit de burgerpeiling.

Programma item

Wat willen we bereiken?
De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar een dienstverlening van hoge kwaliteit door een professionele organisatie. Door de verschillende 'loketten' in het sociaal domein onder te brengen bij 't Baken bieden we een betere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners. Ook krijgt hiermee het inzetten van de eigen kracht van inwoners meer aandacht. Voor ’t Baken gelden vijf uitgangspunten: perspectief van de inwoner, eigen kracht, dichtbij, samenhang en effectiviteit

Programma item

Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat om, in de vorm van betaald werk en in andere vormen, zelfstandig te participeren in de samenleving, maar een deel ook niet. Die ondersteunen we (tijdelijk), met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken.

Indicator Realisatie
2017
Realisatie
2018
Realisatie
2019
Ambitie
2021
Ambitie
2022
Aantal BUIG-klanten 483 475 434 490 540
In de begroting 2020 staat een ambitie van het aantal BUIG-klanten voor de jaren 2020 en 2022 van respectievelijk 440 en 430. Deze ambitie was gebaseerd op de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Vanwege de effecten van Corona kloppen deze prognoses niet meer. Op basis van de recente prognoses en verwachtingen (scenario’s) is de ambitie voor 2021 490 uitkeringen en voor 2022 540 uitkeringen. In dat geval doen we het beter dan de ‘basisraming’ voor de ontwikkeling van de bijstand waarmee het CPB op dit moment rekent. De verwachting is met veel onzekerheden omgeven. De omvang van de inkomsten en uitgaven vanaf het jaar 2021 zijn vooralsnog onduidelijk en verwerken we nog niet meerjarig in de begroting 2021. We verwachten hier eind 2020 meer duidelijkheid in te krijgen en nemen deze ontwikkeling op in de Kadernota 2022. Wel nemen we hiervoor een structureel risico op. Zie hiervoor de beschrijving in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma item

Wat willen we bereiken?
We willen dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt.

Programma item

Wat willen we bereiken?
Werk is de beste sociale zekerheid. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners (duurzaam) aan het werk helpen op de reguliere arbeidsmarkt.

Programma item

Wat willen we bereiken?
Inwoners van Lochem kunnen hun woning normaal gebruiken en zich in de woning of directe omgeving verplaatsen. Hierdoor blijven zij zelfredzaam en kunnen meedoen in de samenleving. Er is kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod van hulpmiddelen, passend bij hun vraag en ondersteuningsbehoefte. We streven naar een hoge cliënttevredenheid wat betreft aanpassingen, levering en servicedienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Programma item

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zij krijgen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en aansluitend op hun eigen behoefte. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Als inwoners hulp op maat nodig hebben wordt krijgen zij deze dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 

Wat willen we bereiken
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Als zij hulp op maat nodig hebben krijgen zij deze dichtbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving.

Programma item

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende en is er tijdelijk een vangnet nodig voor de meest kwetsbare inwoners, waarbij vooral regionaal wordt samengewerkt. Dit kan zijn op het gebied van financiën of een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving . Soms met een dwingend karakter.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende voor de meest kwetsbare inwoners en is er tijdelijk een vangnet nodig. Dit gebeurt veelal in regionale samenwerking. Financiële hulp kan nodig zijn of hulp bij een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

De indicatoren Sociaal Domein zijn verplaatst naar de Raadsmonitor.

Kengetallen

Realisatie

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

207 (2019)

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

490  (2018)

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

66,3 (2018)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)

310  (2019)

% jongeren met jeugdhulp (t/m 17 jaar)

11,2 (2019)

% jongeren met jeugdbescherming (t/m 17 jaar)

0,8 (2019)

% jongeren met jeugdreclassering (t/m 22 jaar)

0,4 (2018)

% jongeren met een delict voor de rechter (12 t/m 21 jaar)

1,0  (2018)

% kinderen in uitkeringsgezin (t/m 17 jaar)

4,0 (2018)

% werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)

1,0 (2018)

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Sociaal domein Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 6.999 7.486 7.246 7.196 7.191 7.191
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 44 153 50 0 0 0
P011 Burgerparticipatie
P620 Hulpverlening 39 153 50 0 0
P630 Samenlevingsopbouw 3 0 0 0 0 0
P650 Kinderopvang 2
6.2 Wijkteams 11 75
P625 3 Decentralisaties 11 75
6.3 Inkomensregelingen 6.581 6.348 6.532 6.532 6.532 6.532
P610 Bijstandverlening 6.581 6.348 6.532 6.532 6.532 6.532
6.4 Begeleide participatie 476 466 466 461 461
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 476 466 466 461 461
6.5 Arbeidsparticipatie 101 225
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 101 225
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 11 9 9 9 9 9
P623 Voorzieningen gehandicapten 11 9 9 9 9 9
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 251 200 190 190 190 190
P624 Huishoudelijke verzorging 210 150 140 140 140 140
P930 Vervoercentrale 41 50 50 50 50 50
Lasten 32.969 36.828 34.586 34.539 34.561 34.561
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.673 2.956 2.645 2.704 2.695 2.695
P011 Burgerparticipatie 63 87 87 96 87 87
P620 Hulpverlening 389 451 313 313 313 313
P622 Opvang asielzoekers -5 86 86 86 86 86
P624 Huishoudelijke verzorging 96 97 97 97 97 97
P625 3 Decentralisaties 419 542 492 542 542 542
P630 Samenlevingsopbouw 1.413 1.454 1.360 1.360 1.360 1.360
P650 Kinderopvang 299 240 210 210 210 210
6.2 Wijkteams 3.227 4.535 4.683 4.686 4.690 4.690
P080 Overhead 1
P610 Bijstandverlening 28 33 33 33 33 33
P624 Huishoudelijke verzorging 42 38 26 26 26 26
P625 3 Decentralisaties 3.156 4.465 4.624 4.628 4.631 4.631
6.3 Inkomensregelingen 8.334 8.250 8.080 8.130 8.180 8.180
P610 Bijstandverlening 8.221 7.853 7.658 7.708 7.758 7.758
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 47 298 263 263 263 263
P625 3 Decentralisaties 66 100 160 160 160 160
6.4 Begeleide participatie 2.770 3.285 3.113 3.108 3.088 3.088
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 2.770 3.187 3.019 3.023 3.003 3.003
P622 Opvang asielzoekers 97 93 85 85 85
6.5 Arbeidsparticipatie 576 947 718 718 718 718
P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 576 947 718 718 718 718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.342 1.038 1.001 951 951 951
P620 Hulpverlening 9 10 10 10 10 10
P623 Voorzieningen gehandicapten 1.275 895 845 845 845 845
P625 3 Decentralisaties 59 133 146 96 96 96
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.320 5.915 5.108 5.053 5.050 5.050
P610 Bijstandverlening 309 288 288 288 288 288
P623 Voorzieningen gehandicapten 442 456 556 550 548 548
P624 Huishoudelijke verzorging 2.077 2.518 1.995 1.945 1.945 1.945
P625 3 Decentralisaties 2.492 2.653 2.269 2.270 2.270 2.270
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.593 9.744 9.081 9.031 9.031 9.031
P624 Huishoudelijke verzorging 76 115 115 115 115 115
P625 3 Decentralisaties 8.517 9.629 8.966 8.916 8.916 8.916
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 43 43 43 43 43
P625 3 Decentralisaties 43 43 43 43 43
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 133 116 116 116 116 116
P625 3 Decentralisaties 133 116 116 116 116 116
Totaal Sociaal domein -25.970 -29.342 -27.340 -27.343 -27.370 -27.370
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
6.1 P620 Hulpverlening In 2020 bestaat het budget uit een incidentele subsidie voor Maatschappelijke opvang Beschermd wonen. Voor 2021 ontvangen we nog € 50.000.
6.2 P625 3 Decentralisaties Incidentele opbrengst van € 75.000 in 2020 door doorbelasting loonkosten van gedetacheerd personeel.
6.3 P610 Bijstandverlening De rijksbijdrage BUIG (Participatiewet inkomensdeel) is in 2020 verlaagd met € 184.000. Structurele aanpassing is opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021. Daarnaast is in de Bestuursrapportage 2020 de Rijksbijdrage voor 2020 incidenteel verlaagd met € 224.000.
6.5 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen In 2020 is een incidentele rijksbijdrage geraamd voor de pilot duale inburgeringstrajecten. Bij de Bestuursrapporage 2020 schuiven we € 66.000 door naar 2021 samen met de € 28.000 extra middelen van het rijk voor de periode januari-juni 2021.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
6.1 P620 Hulpverlening In 2020 is er € 103.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen. Mutatie Mantelzorgcompliment van € 35.000 is structureel opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.
6.1 P625 3 Decentralisaties In 2021 is incidenteel € 50.000 gebruikt als dekking voor de zorgcoördinator.
6.1 P630 Samenlevingsopbouw Voor ontmoetingsinitiatieven is € 20.000 incidenteel geraamd in 2020. Bij de Kadernota 2020 is budget vanaf 2021 met € 50.000 verlaagd op grond van dekkingsvoorstel. Voor Jongerenwerk is in 2020 incidenteel € 20.000 geraamd.
6.1 P650 Kinderopvang Mutatie inspectie Kinderopvang € 30.000 is structureel opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.
6.2 P625 3 Decentralisaties Vanaf 2021 is er structureel in de begroting € 45.000 opgenomen voor kapitaallasten Clientvolgsysteem. In 2020 is er € 33.000 overgebleven budget vanuit het jaar 2019 voor studie en algemene kosten 't Baken. In 2020 is het totaal budget inhuur 't Baken incidenteel verlaagd voor dekking inhuur op andere taakvelden € 50.000.
6.3 P610 Bijstandverlening Voor opstellen van visies/ plannen een incidentele raming van € 100.000 in 2020. De raming voor uitkeringen is in 2021 € 50.000 lager. In 2020 een incidenteel budget van € 65.000 voor inhuur personeel. In 2020 is het budget voor Bestrijding armoede kinderen € 80.000 hoger door overgebleven budget uit 2019.
6.3 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen In 2020 is er € 35.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen.
6.3 P625 3 Decentralisaties Bij besluitvorming van de Kadernota 2021 is het budget 2020 voor tegemoetkoming zorgkosten verlaagd met € 60.000. Besluitvorming over de structurele ombuiging vindt plaats bij de Begroting 2021.
6.4 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen In 2020 was € 167.000 incidenteel budget opgenomen voor afwikkeilng liquidatie Delta.
6.5 P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen Bij de Kadernota 2021 is het budget 2020 voor Arbeidsparticipatie incidenteel verlaagd met € 95.000. De besluitvorming van deze structurele ombuiging vindt plaats bij de Begroting 2021. Voor beleid rond optimaliseren participatie is in 2020 incidenteel € 73.000. beschikbaar. € 23.000 hiervan betreft restant budget 2019. Voor inhuur personeel is in 2020 incidenteel € 33.000 geraamd. Voor ( pilot) inburgeringstrajecten is incidenteel € 218.000. Dit is gedekt door Rijksbijdragen.
6.6 P623 Voorzieningen gehandicapten Incidentele raming € 50.000 in 2020 voor kosten ontbinding contract hulpmiddelen.
6.71 P623 Voorzieningen gehandicapten Het budget Vraagafhankelijk vervoer is aangepast aan de begroting van PlusOV bij de Bestuursrapportage 2019, dit zorgt voor een hogere raming in 2021 van € 100.000.
6.71 P624 Huishoudelijke verzorging Bij besluitvorming van de Kadernota 2021 is het budget voor Ondersteuning Thuis in 2020 € 473.000 hoger. Structurele aanpassing is opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021. Bij begroting 2020 is budget 2021 met € 50.000 verlaagd bij differentiatie tarief huishoudelijke verzorging.
6.71 P625 3 Decentralisaties In 2020 is er € 384.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen.
6.72 P625 3 Decentralisaties Het budget 2020 Jeugdhulp ZIN is in de oorspronkelijke begroting € 100.000 hoger dan budget 2021. Het budget 2020 Jeugdhulp ZIN is bij Kadernota 2021 incidenteel verhoogd met € 500.000 voor verwachte kosten Voogdij/18+. Het budget 2020 Jeugdhulp ZIN is bij het dekkingsplan 2020 verlaagd met € 50.000. Het budget Jeugdhulp PGB 2020 is bij de ombuigingen Kadernota 2021 incidenteel verlaagd met € 50.000. De structurele aanpassing is opgenomen in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021. In 2020 is er € 163.000 incidenteel voor inhuur opgenomen.