Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma items

Programma items

Wat willen we bereiken?
We verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving door het maken van nieuw beleid en het doen van investeringen. We houden oog voor persoonlijke wensen en geven snel duidelijkheid over wat mogelijk is.


Programma items

Wat willen we bereiken?
We proberen tot een evenwichtig aanbod van nieuwe en toekomstbestendige woonlocaties te komen. Waar het goed wonen en leven is met een sluitende grondexploitatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We willen een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen. Voor de huidige inwoners die in hun woning willen blijven wonen. En voor nieuwe inwoners die Lochem als een aantrekkelijke vestigingsplaats zien. Dit betekent dat we een breed aanbod van woningen hebben: in verschillende prijsklassen en typen. Daarbij richten we ons op woningbouw in alle kernen. Samen met de kernen geven we vorm aan vraaggerichte woningbouwplannen. Dit doen we door met maatwerk aan te sluiten op de vraag naar woningen. In de uitvoering van het woonbeleid gaat aandacht uit naar:
  • de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen
  • leefbare kernen
  • wonen met zorg
  • woningverbetering en duurzaamheid

Indicator

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen

109

82

108

97

85

Waarvan geschikt voor starters

44

29

24

26

26

Waarvan geschikt voor ouderen

20

± 9

± 15

20

n.v.t.

Het aantal woningen geschikt voor ouderen is een inschatting op basis van de projectmatige woningen waarvan met zekerheid kan worden gezegd of ze voor senioren geschikt zijn, plus de aanname dat 25% van de individueel gebouwde woningen geschikt is voor senioren. De ambitie voor het totaal aantal te bouwen woningen is gebaseerd op de afspraken binnen de regio Stedendriehoek in de periode 2018 tot en met 2026. Het gaat daarbij om totaal netto 875 woningen (nieuwbouw minus sloop). Dit houdt in: 97 woningen per jaar. De indicator voor geschikte starterswoningen is afgeleid van de Woonvisie Lochem 2018-2025. Waarin we ook aangeven te streven dat 30% van de nieuwbouw in het goedkope segment valt (huur tot € 710 en koop tot € 190.000). De aandacht voor geschikte woningen voor ouderen komt terug in de Woonvisie, er zijn hier geen concrete aantallen nieuwbouwwoningen als ambitie in benoemd.

Kengetallen

Realisatie

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

7,2 (2019)

% demografische druk

92,8 (2019)

Banen (per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

761,5 (2019)

% functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

49,8 (2019)

Vestigingen (aantal bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

183,5 (2019)

Toelichting:
Demograrfische druk: verhouding tussen aantal jongeren(<20 jaar) + aantal ouderen (>65jaar) t.o.v. de productieve groep (20-65 jaar).
Het cijfer geeft dus een indicatie van de mate waarin werkenden moeten voorzien in onderhoud voor niet werkenden.
De gemiddelde demografische druk in 2018 was in Nederland 69,6, in Amsterdam 47,4.

Functiemenging geeft een indruk van de menging tussen wonen en werken. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

 

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 2.841 2.711 2.532 2.502 2.603 2.603
8.1 Ruimtelijke Ordening 323 147 147 147 147 147
P810 Ruimtelijke ordening 316 147 147 147 147 147
P821 Eigendommen 7
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 961 1.678 1.664 1.634 1.735 1.735
P821 Eigendommen 3
P830 Grondzaken 959 1.678 1.664 1.634 1.735 1.735
8.3 Wonen en bouwen 1.557 886 721 721 721 721
P810 Ruimtelijke ordening 418 30
P820 Volkshuisvesting 5 141 6 6 6 6
P822 Vergunningen 1.117 715 715 715 715 715
P823 Handhaving 16
Lasten 3.416 4.497 4.202 3.971 3.736 3.736
8.1 Ruimtelijke Ordening 964 1.319 1.348 1.127 902 902
P810 Ruimtelijke ordening 936 1.296 1.325 1.104 879 879
P821 Eigendommen 28 24 24 24 24 24
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 578 1.423 1.427 1.405 1.395 1.395
P830 Grondzaken 578 1.423 1.427 1.405 1.395 1.395
8.3 Wonen en bouwen 1.873 1.754 1.427 1.439 1.439 1.439
P810 Ruimtelijke ordening 426 102
P820 Volkshuisvesting 116 279 97 97 97 97
P822 Vergunningen 910 937 893 905 905 905
P823 Handhaving 421 436 436 436 436 436
Totaal Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing -574 -1.785 -1.670 -1.469 -1.133 -1.133
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
8.2 P830 Grondzaken De tussentijdse winstneming op grondexploitaties - woningbouw ramen we incidenteel op dit product. Voor 2020 is dat € 255.000 en in 2021 € 261.000. In de Bestuursrapportage 2020 stellen we de winstneming bij.
8.3 P810 Ruimtelijke ordening In 2020 namen we voor het project aardgasvrij Laren een subsidie van € 30.000 incidenteel op. Dit schuiven we deels door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
8.3 P820 Volkshuisvesting In 2020 namen we de specifieke uitkering van het ministerie van BZK m.b.t. de Regeling Reductie Energieverbruik voor huiseigenaren incidenteel op (€ 135.000).
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
8.1 P810 Ruimtelijke ordening Het verschil tussen de jaren komt door het incidentele invoeringsbudget voor de omgevingswet. In 2021 is dat € 65.000 hoger dan in 2020. In 2020 raamden we daarnaast het opstellen van de visie buitengebied (€ 30.000).
8.3 P810 Ruimtelijke ordening In 2020 namen we incidentele budgetten op voor warmteprojecten in wijken. Dit betreft aardgasvrij Laren (€ 72.000) en de pilot waterstof wijk Berkeloord Lochem (€ 30.000). Het project aardgasvrij Laren schuiven we deels door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
8.3 P820 Volkshuisvesting In 2020 namen we voor de Regeling Reductie Energieverbruik voor huiseigenaren een incidenteel budget op van € 135.000 en voor de woonvisie Lochem 2018-2025 een incidenteel budget van € 36.000. De woonvisie Lochem schuiven we deels door naar 2021 bij de Bestuursrapportage 2020.
8.3 P822 Vergunningen In 2020 namen we een incidenteel budget op voor inhuur van € 43.000 voor de vergunningverleners omgevingsvergunning bouw.