0. Bestuur en ondersteuning

Programma items

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?
Wij willen een krachtig en betrokken samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie
2021

Realisatie 2021

Ambitie 2023

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

25

32

33

37

38

Het vertrouwen is toegenomen. Het doel is om dit te behouden of met realistische stappen te laten groeien. Dit doen we op basis van de kernbegrippen ‘Dichtbij, Duurzaam en Doen’.

% inwoners dat van mening is dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt

31

19

24

26

27

De gemeente zet via diverse kanalen in op de ondersteuning van buurtinitiatieven. Dit doen we vanuit het Sociaal Domein en met behulp van de ideeënmakelaars. Dit wordt gewaardeerd en dit willen we volhouden.

Activiteit

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Wij willen een klantgerichte, dienstverlenende organisatie zijn die de toegang is naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Zij merken dat wij klantgericht werken en goed toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal. We hebben kennis van zaken en werken doeltreffend.

Als gemeente zijn we voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een organisatie die snel handelt en die dichtbij de inwoners staat. We vergroten onze strategische kracht.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

Ambitie 2023

Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten

6,7

6,6

6,7

8,0

8,0

Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente

6,7

6,5

6,6

6,7

6,8

Waardering inwoners algehele dienstverlening

6,5

6,4

6,6

6,7

6,8

In 2021 hielden we de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. De waardering van de inwoners voor onze dienstverlening is toegenomen. Met als uitschieter de digitale dienstverlening. Corona kan hiervoor een oorzaak zijn. Inwoners regelden meer zaken digitaal met onze gemeente. En waren hier kennelijk tevreden over.

De waardering van inwoners voor de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente is ook toegenomen. Op onze website vragen wij feedback op de meest gevraagde producten en diensten. Bezoekers van de website geven aan goed te kunnen vinden wat ze zoeken. Ze begrijpen de inhoud. En ze vinden de teksten duidelijk geschreven.

Ons streven is om minimaal de waardering voor de digitale faciliteiten vast te houden. En we willen de waardering voor de communicatie en voorlichting en voor de algehele dienstverlening verder door laten stijgen. Dit doen we door:

• Feedback te blijven vragen op onze website.
• Ook feedback te gaan vragen op onze uitgaande standaardbrieven.
• Het opstellen van een toegankelijke digitale nieuwsbrief van Gemeentenieuws.
• Concreet met werkgroepen aan de slag te gaan met verbeteracties uit de burgerpeiling.

Activiteit

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?
Binnen de portefeuille ‘Overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in bezit houden. Als het bezit niet langer nodig is, onderzoeken we of we eigendom kunnen verkopen. We onderhouden onze eigendommen en verhuren of verpachten we deze. Op deze manier behouden ze hun waarde en dat is gunstig als we ze later toch verkopen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan reguliere werkzaamheden.