2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma items

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

In 2022 vallen door verkeersveiligheidsmaatregelen minder verkeersslachtoffers. Het onnodig gebruik van auto’s dringen we terug en fietsverkeer (zowel woon-werk als recreatief) bevorderen we. Weggebruikers voelen zich veilig en/of zijn zich bewust van een onveilige situatie. Dat doen we door een goede weginrichting die past bij de functie van de weg.

Wij willen een goede afwikkeling van lokaal en regionaal verkeer op gemeentelijke en provinciale wegen, met minimale belemmeringen. We willen verkeersveilige wegen, met bruggen, tunnels en viaducten. Het onderhoud past bij de intensiteit van het weggebruik en de snelheden die gereden mogen worden. De openbare verlichting voldoet aan het digitale beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’.

Indicator

Realisatie
2016

Realisatie
2018

Ambitie
2021

Realisatie 2021

Ambitie
2023

% inwoners dat van mening is dat de straten, paden en stoepen in de buurt goed begaanbaar zijn

61

49

63

51

63

De waardering in 2021 blijft achter bij de ambitie. Veel stoepen hebben hun maximale levensduur bereikt en boomwortels veroorzaken problemen. In 2020 en 2021 hebben we in de Zuiderenk (Gravenbuurt) al een slag gemaakt. Om de ambitie de komende jaren te halen, pakken we ook andere zaken aan, zoals:
- uitwerken verkeersstructuurplan binnenstad.
- veiligheidsknelpunten bij verzorgingshuizen, scholen en andere maatschappelijke accommodaties.
- uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte met extra aandacht voor vervanging/verbetering van stoepen en fietspaden. We gaan kerngericht werken uitrollen samen met de belangenverenigingen

 

Kengetal

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Verwachting
2020

Werkelijk
2020

Verwachting
2022

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers

3

3

2

2

1

Het aantal dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen nam de afgelopen jaren in Lochem geleidelijk steeds verder af. Dit aantal was jarenlang 4. Door extra veiligheidsmaatregelen zetten we in op een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers

Activiteit

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Vooral in oudere woonwijken en winkelgebieden komen parkeerproblemen voor. Als meer dan 90% van de parkeerplaatsen in gebruik is, is de parkeerdruk hoog. Wij houden regelmatig parkeeronderzoeken. Hiermee stellen we de parkeerdruk vast en kunnen we bijsturen om genoeg bereikbare parkeerplaatsen te houden. Verder stellen wij parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zo komen er geen nieuwe parkeerproblemen.

Wij zetten in op het bevorderen van elektrische en deelauto’s. We bouwen aan een dekkend netwerk voor laadinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?
Wij willen de voorzieningen voor recreatie in de passantenhaven van Lochem verbeteren. Dit doen we om een aantrekkelijke plek te maken zodat we meer overnachtingen en bezoekers krijgen en het Twentekanaal ook voor deze doelgroep beter gaan benutten.

Activiteit

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?
Wij willen goed bereikbaar zijn over water en de vaarweg. De havens aan het Twentekanaal in onze gemeente willen we vaker gebruiken. Dit is goed voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de leefbaarheid.

Activiteit

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?
Wij willen de verschillende manieren van openbaar vervoer goed op elkaar afstemmen. Dit betekent dat er goede voorzieningen zijn voor op- en overstappen. De kwaliteit van bus- en treinverbindingen met bijbehorende voorzieningen mag niet slechter worden dan in 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren de reguliere werkzaamheden uit.

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Nota’s van de Provincie

Omgevingsvisie Gelderland (2013-2014)

Nota’s van de regio Stedendriehoek

Fietsvisie Stedendriehoek (2012)
Mobiliteitsagenda Stedendriehoek (2013)
Verkenning snelle fietsroute Deventer – Zutphen (2017)

Nota’s Havenbedrijf

• Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030
•  Bedrijfsplan 2018-2021

Nota’s van de gemeente

Geluidsnota Lochem 
Beleid Hogere grenswaardeprocedure
Nota Mobiliteit (2008)
Ruimtelijke structuurvisie Lochem 2012-2020 (2012)
• Beheer op basis van wegcategorisering(2018)
• Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (2020)
Actualisatie Nota mobiliteit (2017)
• Nota parkeernormen gemeente Lochem (2020)