4. Onderwijs

Programma items

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen we bereiken?
Dat de Lochemse Jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Zo ontwikkelt zij zich zo goed mogelijk. We willen een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op verschillende niveaus.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?
We willen dat er goede onderwijsvoorzieningen in de directe nabijheid beschikbaar zijn voor de jeugd in de gemeente.

Activiteit

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?
Dat de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeit, zodat zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een passend onderwijsaanbod voor leerlingen op verschillende niveaus. Verder is er minder ongeoorloofd verzuim en meer jongeren hebben een startkwalificatie. Meer jongeren zoeken werk. We willen dat meer mensen kunnen lezen en schrijven. Het leerlingenvervoer voldoet aan de vastgestelde eisen.

Kengetallen

Realisatie 

Aantal leerlingen:

 

PO

2.412  (2020*)

VO

2.019  (2020*)

Speciaal Onderwijs /Voortgezet Speciaal Onderwijs

214 (2020*)

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2,3 (2019)

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

30 (2019)

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

(als % deelnemers aan VO en MBO)

0,9 (2020)

* Tel datum 1 oktober 2019

Activiteit

Beleidsnota's