6. Sociaal Domein

Programma item

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?
Inwoners helpen zichzelf en elkaar, iedereen doet mee, kan veilig leven en zich ontwikkelen.
Mensen voelen zich nuttig en gewaardeerd en nemen zoveel mogelijk deel aan de samenleving. Voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de samenleving en stellen mensen in staat om deel te nemen aan de samenleving, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Inwoners geven dit gezamenlijk vorm als het kan. We hebben al een krachtige samenleving, maar we willen versterken dat mensen blijven meedoen aan het gewone leven. Inwoners nemen samen verantwoordelijkheid voor hun omgeving, hun buurt en de mensen om hen heen.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

Ambitie 2023

% inwoners dat vrijwilligerswerk deed/doet

49

63

63

56

63

De gemeente wil de informele zorg versterken. Hiervoor is in 2018 een visie vanuit de gemeente vastgesteld. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht geeft daarvoor een indicatie. In 2021 is een nieuwe burgerpeiling uitgevoerd. Uit deze burgerpeiling volgt dat 56% van de inwoners in Lochem in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft verricht. Dit percentage is lager dan in 2018 en kan mogelijk verklaard worden door de corona-pandemie. Uit de burgerpeiling blijkt namelijk ook dat 79% van de respondenten aangeeft, misschien of zeker vrijwilligerswerk wil (blijven) doen. Dit is hoger dan in 2019 (71%).

% inwoners dat mantelzorg verleende/verleent

33

50

50

50

50

% inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting

38

31

31

29

31

Het percentage inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting is in 2021 ook iets gedaald ten opzichte van 2018. Ook hier is de inschatting dat corona van invloed is geweest op deze daling.

Activiteit

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?
De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar een dienstverlening van hoge kwaliteit door een professionele organisatie. Door de verschillende 'loketten' in het sociaal domein onder te brengen bij 't Baken bieden we een betere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners. Ook krijgt hiermee het inzetten van de eigen kracht van inwoners meer aandacht. Voor ’t Baken gelden vijf uitgangspunten: perspectief van de inwoner, eigen kracht, dichtbij, samenhang en effectiviteit.

Activiteit

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat, om in de vorm van betaald werk en in andere vormen, zelfstandig te participeren in de samenleving. Er is ook een deel van onze inwoners dat dit niet kan. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken.

Indicator Realisatie
2018
Realisatie
2019
Realisatie
2020
Ambitie
2021
Ambitie
2022
Aantal BUIG-klanten 475 434 432 450 400
Als gevolg van de coronacrisis stijgt bij veel gemeenten het aantal uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet. In de gemeente Lochem zien we nu een daling naar het laagste niveau in jaren. Het is onzeker wat er gebeurt als de ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk worden afgebouwd. Wij streven in 2022 maximaal 400 uitkeringsgerechtigden.

Activiteit

6.4 Begeleide participatie

Wat willen we bereiken?
We willen dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt.

Activiteit

6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

Wat willen we bereiken?
Werk is de beste sociale zekerheid. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners (duurzaam) aan het werk helpen op de reguliere arbeidsmarkt.

Activiteit

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

Wat willen we bereiken?
Inwoners van Lochem kunnen hun woning normaal gebruiken en zich in de woning of directe omgeving verplaatsen. Hierdoor blijven zij zelfredzaam en kunnen meedoen in de samenleving. Wij hebben voldoende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit. En ze passen bij de vraag en ondersteuningsbehoefte. De inwoner is tevreden over de aanpassingen, levering en service van de hulpmiddelen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

Wat willen we bereiken
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zij krijgen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en aansluitend op hun eigen behoefte. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Als inwoners hulp op maat nodig hebben wordt krijgen zij deze dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen.

Activiteit

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

Wat willen we bereiken
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Als zij hulp op maat nodig hebben krijgen zij deze dichtbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving.

Activiteit

6.81. Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende en is er tijdelijk een vangnet nodig voor de meest kwetsbare inwoners, waarbij vooral regionaal wordt samengewerkt. Dit kan zijn op het gebied van financiën of een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij vanuit het perspectief van de inwoner en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en met effectiviteit voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

6.82. Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende voor de meest kwetsbare inwoners en is er tijdelijk een vangnet nodig. Dit gebeurt veelal in regionale samenwerking. Financiële hulp kan nodig zijn of hulp bij een andere woonsituatie of het ouderlijk gezag. Een vangnet organiseren wij vanuit het perspectief van de inwoner en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en met effectiviteit voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

Kengetallen

Realisatie

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

293  (2020)

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

287  (2020)

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

66,9 (2020)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)

730  (2020)

% jongeren met jeugdhulp (t/m 17 jaar)

9,8 (2020)

% jongeren met jeugdbescherming (t/m 17 jaar)

1,2 (2020)

% jongeren met jeugdreclassering (t/m 22 jaar)

0,2 (2020)

% jongeren met een delict voor de rechter (12 t/m 21 jaar)

1,0  (2019)

% kinderen in uitkeringsgezin (t/m 17 jaar)

4,0 (2019)

% werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)

1,0 (2019)

Activiteit

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma ligt onder andere vast in de beleidsnota’s:

Algemeen beleidskader sociaal domein (2019) ) (documentnummer 201909883707)
‘Dichtbij zijn en voorkomen’ visie op preventie gemeente Lochem (2020)
Preventie- en handhavingsplan alcohol matiging (2020)
Subsidieregeling algemene oplossingen in het sociaal domein Gemeente Lochem 2015
Nota verbonden partijen (2020)
• Beleidsplan Jeugdhulp en Wmo (2020)
• Lokaal gezondheidsbeleid (2020)
‘Veerkrachtig ouder worden in gemeente Lochem’, beleids- en actieplan ouderen (2019)
Sport en beweegakkoord gemeente Lochem (2020)
• ‘Omzien naar elkaar’, beleidsplan informele hulp in de gemeente Lochem (2020)
• ‘Met de samenleving werken naar een toereikend geheel aan ontmoetingsinitiatieven’, visie op ontmoetingsinitiatieven in de gemeente Lochem (2018)
Minimabeleid Perspectief! (2017)
Gedragslijn voor beoordeling ‘ondersteuning thuis’ (2016)
Regionaal plan van aanpak transformatie MO-BW (2017)
Lokaal plan van aanpak Lochem transformatie MO-BW (2018)
Handhavingsbeleid Wet kinderopvang Gemeente Lochem (2018)
Uitvoeringsagenda statushouders 2019-2020 (2019)
• Regiovisie (2017-2022), Transformatie maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (GGZ)
Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020-2023 (2020)
• Uitvoeringsagenda Samen tegen Huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020-2023 (2020)
• Verordening Wmo 2021(documentnummer;202010988084)
• Beleidsregels Wmo 2021(documentnummer; 202011991677)
• Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem (2018)
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Lochem (2019)
• Verzamelverordening werk en inkomen 2021 (documentnummer; 2020121002814)
Beleidskader schulddienstverlening gemeente Lochem (2018-2021)
• Beleidsregels werk en inkomen (2021)
Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede en minimabeleid 2020 (2019)