7. Volksgezondheid en milieu

Programma items

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?
Wij hebben de taak om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Deze taak hebben wij vanuit de wet publieke gezondheid (wpg). Daarvoor is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Hierdoor kan de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeien en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hierdoor kunnen volwassenen gezond en zoveel mogelijk zelfredzaam, deelnemen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren onze reguliere werkzaamheden uit.

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?
Het beheer van het rioolstelsel voldoet aan het Bestuursakkoord Water en aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP). Regen- en afvalwater wordt op een duurzame, effectieve en efficiënte manier verwerkt.

Activiteit

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?
Eind 2020 heeft de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025, en daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren, vastgesteld.


Kengetal

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie 2020

Prognose
2021

Ambitie 
2022

Fijn restafval in kg per inwoner

81

77

85

82

60

% afvalscheiding

74

76

75

75

80

De realisatie- en prognosecijfers komen uit rapportages van Circulus-Berkel. De ambitie is gebaseerd op het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025. Deze is 45 kg fijn restafval / inwoner in 2025 en 90% afvalscheiding in 2025.

 

Activiteit

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

In 2030 is Lochem energieneutraal en wekken we binnen de gemeentegrens evenveel duurzame energie op als er wordt gebruikt.
Innovaties binnen de landbouw en industrie stimuleren we met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Om te komen tot energieneutraliteit gaan we uit van het principe van de trias-energetica;

1. Besparen
2. Gebruik maken van zuinige apparatuur en innovatieve technieken
3. Duurzame opwek

Vanuit het thema milieubeheer besteden we normaal gesproken aandacht aan de bestrijding van plagen en invasieve exoten. In deze begroting wordt aandacht besteed aan de bestrijding van de Invasieve exoten. Aangezien deze planten voornamelijk in de bermen van wegen bestreden wordt, is dit opgenomen onder programma 2 verkeer.

Kengetallen

Realisatie

% hernieuwbare elektriciteit

8,4  (2020)

Bron: klimaatmonitor aangevuld met lokale informatie omtrent de productie in het Lochemse zonnepark Armhoede. Dit zonnepark is in de tweede helft van 2020 productief geworden. In de klimaatmonitor zijn deze gegevens nog niet verwerkt. NB het gaat hier om een percentage van het elektriciteitsverbruik, niet om een percentage van het totale energieverbruik.

Activiteit

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?
Het basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen op begraafplaatsen garanderen.

Activiteit

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Nationale, provinciale en regionale nota’s

• Nationaal Preventie akkoord (2018)
• Gezondheid breed op de agenda – landelijke nota gezondheidsbeleid (2020)
• Klimaatakkoord
• Handreiking Regionale Energie Strategie
• Ontwerp RES 1.0
• Gelders Energie Akkoord
• Energieagenda minister Kamp – route naar CO2-arme energievoorziening
• Green Deals Ministerie I en M
• Deltaprogramma Klimaatadaptatie
• Gaaf Gelderland (Omgevingsvisie provincie Gelderland)
• Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (kringlooplandbouw) ministerie LNV
• Agenda Cleantechregio

Nota’s van de gemeente

• Preventievisie (2019)
Nota lokaal gezondheidsbeleid (2020)
• Sport- en beweegakkoord gemeente Lochem (2020)
Plan van aanpak JOGG 2018-2020
• Preventie en handhavingsplan alcoholmatiging (2021)

• Gemeentelijk Rioleringsplan Lochem 2021-2025 (2021)

• Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 (2020)

Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2015-2019 (2015)
Energieloket Lochem
Regionaal energieloket regio Stedendriehoek
Monitoring- en Evaluatieplan (2017)
Monitoringsrapportage 2017 Klimaat en energie (2018)
• Beleid Zonne-energie (2018) en Evaluatie beleidskader zon (2020)
Beleidskader kleinschalig wind (2019)

Groenvisie (2006)
Afstootbeleid (2007)
Renovatieplan groen (2007)
Strategische visie beheer en onderhoud openbare ruimte gemeente Lochem (2012)
Organisatie- en bedrijfsplan 1e fase BBOOR (BuitenRuimte) (2013)
Duurzaam beheer bomen buitengebied (2016)
Organisatie- en bedrijfsplan BuitenRuimte fase 2 (2016)
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (2019)
• Biodiversiteitsplan Lochem Natuurlijk (2020)

Nota Begraafplaatsen deel 1 (2011 en 2012)

• Quick scan algemene begraafplaatsen gemeente Lochem (2020).