4. Onderwijs

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Onderwijs Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 267 227 227 227 227 227
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 5 5 5 5 5
P420 Openbaar basisonderwijs 7 5 5 5 5 5
4.2 Onderwijshuisvesting 20 15 15 15 15 15
P420 Openbaar basisonderwijs 16 15 15 15 15 15
P480 Lokale onderwijstaken 5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 240 207 207 207 207 207
P480 Lokale onderwijstaken 239 207 207 207 207 207
P650 Kinderopvang 0
Lasten 3.091 3.014 2.926 2.836 2.836 2.836
4.1 Openbaar basisonderwijs 235 285 281 276 276 276
P420 Openbaar basisonderwijs 235 285 281 276 276 276
4.2 Onderwijshuisvesting 1.482 1.355 1.331 1.245 1.245 1.245
P420 Openbaar basisonderwijs 52 49 22 22 22 22
P421 Bijzonder basisonderwijs 9 57 57 57 57 57
P431 Bijzonder speciaal onderwijs 198 96 51 6 6 6
P460 Openbaar voortgezet onderwijs 335 342 341 340 340 340
P480 Lokale onderwijstaken 887 810 859 820 820 820
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.373 1.373 1.315 1.315 1.315 1.315
P480 Lokale onderwijstaken 1.327 1.327 1.307 1.307 1.307 1.307
P510 Bibliotheekwerk 38 39 1 1 1 1
P650 Kinderopvang 8 7 7 7 7 7
Totaal Onderwijs -2.824 -2.787 -2.699 -2.609 -2.609 -2.609
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
n.v.t.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
4.2 P420 Openbaar basisonderwijs In 2020 voeren we een herstel bouwfout Villa 60 uit hiervoor hebben we incidenteel € 27.000 begroot in 2020.
4.2 P431 Bijzonder speciaal onderwijs In 2021 is er € 45.000 lagere raming opgenomen. Dit betreft uitgaven voor een half jaar (jan t/m juni 2021) huur voor de Bartimeusschool. De nieuwbouw Laren is verschoven naar 2023 waardoor de huur nog 1,5 jaar langer doorloopt. Deze aanpassing is meerjarig verwerkt in de Kadernota 2021. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.
4.2 P480 Lokale onderwijstaken Vanaf 2021 geen raming meer voor leegstand scholen € 22.000. In 2020 zijn incidenteel de kapitaallasten onderwijshuisvesting € 65.000 verlaagd na vaststelling nota Waarderen, Activeren en Afschrijven.
4.3 P480 Lokale onderwijstaken In 2020 is er € 15.000 incidenteel budget voor inhuur opgenomen.
4.3 P510 Bibliotheekwerk In 2020 is er een raming van € 38.000 voor het Taalhuis. In de Kadernota 2021 is er bij nieuw beleid structureel € 38.000 opgenomen. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.