Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Aanbiedingsbrief Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Financiële positie Blz. 5
Inleiding Blz. 6
De corona-crisis zorgt voor grote financiële onzekerheid Blz. 7
De meerjarig financiële ontwikkelingen uit de Kadernota 2021 komen voor besluitvorming terug Blz. 8
We nemen aanvullend nieuw beleid op Blz. 9
De meerjarenbegroting 2021 kent jaarlijkse tekorten Blz. 10
De financieel onzekere tijden houden aan Blz. 11
De begrotingstekorten moeten worden opgelost Blz. 12
Wij nemen ‘zwarte blokjes’ op in het investeringsplan om budget beschikbaar te stellen Blz. 13
Programmaverantwoording Blz. 14
Inleiding Blz. 15
Wat mag het kosten Blz. 16
Indicatoren Blz. 17
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 18
Programma items Blz. 19
0.1 Bestuur Blz. 20
Vieren 75 + 1 jaar bevrijding Blz. 21
Vervolgen collegetour Blz. 22
0.2 Burgerzaken Blz. 23
Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 24
Zorgen voor Corona proof verkiezingen Blz. 25
Uitvoeren Digitale Agenda 2019-2022 Blz. 26
Uitvoeren verbeterprogramma Basisregistraties Blz. 27
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 28
Beleidsnota's Blz. 29
Wat mag het kosten? Blz. 30
1. Veiligheid Blz. 31
Programma items Blz. 32
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 33
Realiseren Brandweerkazerne Almen Blz. 34
Verbeteren Expertteams crisisbeheersing Blz. 35
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 36
Opzetten meldpunt ondermijning Blz. 37
Impuls geven aan handhaving om de kwaliteit van onze buitenruimte te vergroten Blz. 38
Beleidsnota's Blz. 39
Wat mag het kosten? Blz. 40
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 41
Programma items Blz. 42
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 43
Realiseren snelle fietsroute Deventer - Zutphen Blz. 44
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem Blz. 45
Bijdragen aan aanleg rotonde N346 Almenseweg Blz. 46
Uitvoeren raakvlakprojecten Rondweg Lochem Blz. 47
Opstellen nieuwe nota mobiliteit Blz. 48
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen Blz. 49
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten Blz. 50
2.2 Parkeren Blz. 51
2.3 Recreatieve havens Blz. 52
Aanpak recreatieve haven Blz. 53
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 54
Professionaliseren Havenmeester Havenbedrijf Twente Blz. 55
2.5 Openbaar vervoer Blz. 56
Beleidsnota's Blz. 57
Wat mag het kosten? Blz. 58
3. Economie Blz. 59
Programma items Blz. 60
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 61
Uitvoeren economische Agenda 2019-2022 Blz. 62
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 63
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 64
3.4 Economische promotie Blz. 65
Uitvoeren visie recreatie en toerisme Blz. 66
Beleidsnota's Blz. 67
Wat kost het? Blz. 68
4. Onderwijs Blz. 69
Programma items Blz. 70
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 71
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 72
Barchschole (Barchem), asbest saneren, gedeelte slopen en bouwen speellokaal Blz. 73
Scholenbouw Laren: van ontwerpen tot uitvoeren Blz. 74
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75
Beleidsnota's Blz. 76
Wat mag het kosten? Blz. 77
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 78
Programma items Blz. 79
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 80
Evalueren subsidieregeling sportvoorzieningen Blz. 81
Toekennen subsidie sportverenigingen Blz. 82
5.2 Sportaccomodaties Blz. 83
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 84
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 85
Realiseren trekkenwand en compenseren van extra kosten Schouwburg Lochem Blz. 86
Aanpassen van het uitvoeringsplan bij de cultuurvisie "Kijk op Cultuur" Blz. 87
Aanpassen prestatie subsidieafspraken met drie culturele basisinstellingen Blz. 88
5.4 Musea Blz. 89
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 90
Verlengen aanstelling regio archeoloog Blz. 91
5.6 Media Blz. 92
Onderzoeken welke behoefte er is aan lokale media Blz. 93
Mediawijsheid bevorderen Blz. 94
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie Blz. 95
Aanpassen beleid Duurzaam beheer bomen buitengebied Blz. 96
Uitvoering geven aan Biodiversiteitsplan Blz. 97
Herijken speelruimtebeleid Blz. 98
Beleidsnota's Blz. 99
Wat mag het kosten? Blz. 100
6. Sociaal Domein Blz. 101
Programma item Blz. 102
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 103
Preventienota uitvoeren Blz. 104
Inclusieagenda opstellen Blz. 105
6.2 Wijkteams Blz. 106
Voortgang verbeterplan 't Baken Blz. 107
6.3 Inkomensregelingen Blz. 108
Uitvoering evaluatie beleidskader schulddienstverlening Blz. 109
Voortzetting dienstverlening BEL Blz. 110
6.4 Begeleide participatie Blz. 111
Voortzetting coördinatie Taalhuis Blz. 112
Uitvoeren van de pilot huiswerkbegeleiding Blz. 113
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten Blz. 114
Voorbereiding, implementatie en uitvoering Wet Inburgering Blz. 115
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 116
6.7 Maatwerkdienstverlening Blz. 117
Verwerken wijzigingen Jeugdwet Blz. 118
6.8 Geëscaleerde zorg Blz. 119
Wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 120
Uitvoeren aanpassingen regionale inkoop Blz. 121
Beleidsnota's Blz. 122
Wat mag het kosten? Blz. 123
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 124
Programma items Blz. 125
7.1 Volksgezondheid Blz. 126
Opstellen plan van aanpak JOGG Blz. 127
7.2 Riolering Blz. 128
Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Blz. 129
7.3 Afval Blz. 130
Uitvoeren Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 Blz. 131
Uitvoeren vervangingsplan ondergrondse verzamelcontainers Blz. 132
7.4 Milieubeheer Blz. 133
Deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 134
Warmtetransitie Blz. 135
Klimaat en Energie Blz. 136
Klimaatadaptatie Blz. 137
Beheer eikenprocessierups Blz. 138
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 139
Onderhoud begraafplaatsen Blz. 140
Beleidsnota's Blz. 141
Wat mag het kosten? Blz. 142
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 143
Programma items Blz. 144
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 145
Uitvoeren aanpak centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan) Blz. 146
8.2 Grondexploitatie Blz. 147
8.3 Wonen en bouwen Blz. 148
Ontwikkelen beleid huisvesting arbeidsmigranten Blz. 149
Uitvoeren Woonvisie Lochem 2018-2025 Blz. 150
Beleidsnota's Blz. 151
Wat mag het kosten? Blz. 152
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 153
Inleiding Blz. 154
Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 155
Wat mag het kosten? Blz. 156
Overig Blz. 157
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 158
Totaaloverzicht baten en lasten van de programma's Blz. 159
Een sluitende (meerjaren)begroting; de financiële techniek Blz. 160
De begroting 2021 kent diverse ombuigingen Blz. 161
De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves staan in het financieel meerjaren overzicht Blz. 162
Paragrafen Blz. 163
Lokale heffingen Blz. 164
Lokale heffingen Blz. 165
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 166
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 167
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 168
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 169
Financiering Blz. 170
Financiering Blz. 171
Bedrijfsvoering Blz. 172
Bedrijfsvoering Blz. 173
Verbonden partijen Blz. 174
Verbonden partijen Blz. 175
Gegevens verbonden partijen Blz. 176
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 177
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 178
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 179
Regio Stedendriehoek Blz. 180
Stadsbank Oost Nederland Blz. 181
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 182
Tribuut Blz. 183
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 184
Samenwerkingsverbanden Blz. 185
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 186
Stichtingen Blz. 187
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 188
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 189
Stichting Grote Kerk Blz. 190
Stichting Strategische Board Blz. 191
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 192
Deelnemingen Blz. 193
Circulus-Berkel BV Blz. 194
Grondbeleid Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Ontwikkelingen Blz. 197
Overzicht geraamde verkopen woningen/bedrijventerreinen Blz. 198
Beslispunten Blz. 199
Beslispunten Blz. 200
Bijlagen Blz. 201
12 bijlagen Blz. 202
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap