7. Volksgezondheid en milieu

Programma items

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

Activiteit

7.3 Afval

Activiteit

7.4 Milieubeheer

Activiteit

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Activiteit

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Nationale, provinciale en regionale nota’s

• Nationaal Preventie akkoord (2018)
• Gezondheid breed op de agenda – landelijke nota gezondheidsbeleid (2020)
• Klimaatakkoord
• Handreiking Regionale Energie Strategie
• Ontwerp RES 1.0
• Gelders Energie Akkoord
• Energieagenda minister Kamp – route naar CO2-arme energievoorziening
• Green Deals Ministerie I en M
• Deltaprogramma Klimaatadaptatie
• Gaaf Gelderland (Omgevingsvisie provincie Gelderland)
• Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (kringlooplandbouw) ministerie LNV
• Agenda Cleantechregio

Nota’s van de gemeente

• Preventievisie (2019)
Nota lokaal gezondheidsbeleid (2020)
• Sport- en beweegakkoord gemeente Lochem (2020)
Plan van aanpak JOGG 2018-2020
• Preventie en handhavingsplan alcoholmatiging (2021)

• Gemeentelijk Rioleringsplan Lochem 2021-2025 (2021)

• Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 (2020)

Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2015-2019 (2015)
Energieloket Lochem
Regionaal energieloket regio Stedendriehoek
Monitoring- en Evaluatieplan (2017)
Monitoringsrapportage 2017 Klimaat en energie (2018)
• Beleid Zonne-energie (2018) en Evaluatie beleidskader zon (2020)
Beleidskader kleinschalig wind (2019)

Groenvisie (2006)
Afstootbeleid (2007)
Renovatieplan groen (2007)
Strategische visie beheer en onderhoud openbare ruimte gemeente Lochem (2012)
Organisatie- en bedrijfsplan 1e fase BBOOR (BuitenRuimte) (2013)
Duurzaam beheer bomen buitengebied (2016)
Organisatie- en bedrijfsplan BuitenRuimte fase 2 (2016)
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (2019)
• Biodiversiteitsplan Lochem Natuurlijk (2020)

Nota Begraafplaatsen deel 1 (2011 en 2012)

• Quick scan algemene begraafplaatsen gemeente Lochem (2020).