Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Inleiding
Behoud van voorzieningen en leefbaarheid, een sluitend meerjarenperspectief en ‘scherper aan de wind zeilen’ waren de belangrijkste uitgangspunten in de kadernota 2022 die u voor de zomer vaststelde. Daarnaast maakten wij ruimte voor nieuw beleid. Niet alleen om de ambities uit ons collegeprogramma mogelijk te maken, maar ook om dringende zaken in gang te zetten zodat het nieuwe gemeentebestuur hiermee voortvarend aan de slag kan. De uitwerking hiervan treft u aan in deze begroting.

Sluitend meerjarenperspectief / Duurzaam begroten
De uitgangspunten van de kadernota zoals hierboven beschreven krijgen daadwerkelijk vorm in deze begroting. Door duurzaam en scherp begroten hebben we een structureel sluitende begroting. Een gezonde financiële basis waarbij we geen maatregelen hoefden te nemen die de leefbaarheid aantasten. We zorgen daarmee ook voor een goede financiële overdracht aan het nieuwe gemeentebestuur. En als de ontwikkelingen rond de herverdeling van het gemeentefonds doorgaan zoals we verwachten, dan werkt dit financieel gunstig door. Hoewel we positieve verwachtingen hebben, houden we hier in deze begroting nog geen rekening mee.
Daarnaast zijn ook de opschalingskorting en het abonnementstarief landelijk onderwerp van gesprek. Als besloten wordt tot afschaffing dan biedt dit ook perspectief op verbetering van onze financiële situatie. Besluitvorming over deze ontwikkelingen ligt bij het nieuwe kabinet.

Corona
De pandemie is nog niet voorbij. In golfbewegingen gaan de besmettingscijfers omhoog en omlaag. Voor wat betreft het aantal gevaccineerden scoren we in Lochem goed. Dat stemt hoopvol. Desondanks gelden er nog steeds maatregelen en blijft het spannend hoe het verder gaat. De crisis is helaas nog niet voorbij. De afgelopen periode hebben we flink ingezet op het zo goed mogelijk beperken van de gevolgen voor onze inwoners, ondernemers maatschappelijke partners. Dat blijven we onverminderd doen. We zien daarnaast dat bepaalde groepen zoals jong volwassenen, lager opgeleiden en mensen met psychische problemen het moeilijk hebben. Zij hebben recht op extra zorg en aandacht. Samen met onze ketenpartners pakken we dit op en zetten in om de weerbaarheid en het welbevinden van deze groepen te vergroten.

Tot slot
Met de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar in zicht kijken we terug op een enerverende en bijzondere bestuursperiode. Wij zijn er trots op wat we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben bereikt. Met zijn allen gaven we vorm aan de ambities in ons collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen; Lochem Inspireert!’. Het meest trots zijn we echter op de veerkracht die de Lochemse samenleving tot nu toe heeft laten zien gedurende de coronacrisis. Zoals gezegd doen wij de komende periode alles wat binnen ons vermogen ligt om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. We blijven ‘dichtbij’. Ondertussen werken we onverminderd door aan het behalen van onze doelen. Met het oog op naderende verkiezingen nog even het gas erop. Niet in de laatste plaats om te zorgen voor een goede overdracht aan het nieuwe bestuur.