Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Aanbiedingsbrief Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Financiële positie Blz. 5
Inleiding Blz. 6
De begroting 2022 is structureel sluitend Blz. 7
Het is onzeker maar mogelijk komt er meer structurele financiële ruimte vanuit het rijk Blz. 8
We nemen aanvullend nieuw beleid op Blz. 9
Wij nemen ‘zwarte blokjes’ op in het investeringsplan om budget beschikbaar te stellen Blz. 10
Wij geven invulling aan de bezuinigingsvoorstellen Blz. 11
Programmaplan Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Corona Blz. 14
Wat mag het kosten Blz. 15
We geven inzicht in de indicatoren Blz. 16
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 17
Programma items Blz. 18
0.1 Bestuur Blz. 19
Advies Burgerberaad Blz. 20
Samenwerken in en met de Cleantech regio Blz. 21
0.2 Burgerzaken Blz. 22
Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 23
Organiseren verkiezingen Blz. 24
Uitvoeren Digitale Agenda 2019-2022 Blz. 25
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 26
Beleidsnota's Blz. 27
Wat mag het kosten? Blz. 28
1. Veiligheid Blz. 29
Programma items Blz. 30
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 31
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 32
Uitvoeren Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid (VTH) 2021-2024 Blz. 33
Beleidsnota's Blz. 34
Wat mag het kosten? Blz. 35
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 36
Programma items Blz. 37
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 38
Herinrichting Tramstraat en Larenseweg Lochem Blz. 39
Maken van een plan van aanpak invasieve exoten Blz. 40
Nota mobiliteit: uitvoeren fysieke maatregelen Blz. 41
2.2 Parkeren Blz. 42
2.3 Recreatieve havens Blz. 43
Aanpak recreatieve haven Blz. 44
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 45
Onderhoud en vervanging Industriehaven Lochem Blz. 46
2.5 Openbaar vervoer Blz. 47
Beleidsnota's Blz. 48
Wat mag het kosten? Blz. 49
3. Economie Blz. 50
Programma items Blz. 51
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 52
Extra inzet landbouw Blz. 53
Keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers Blz. 54
Regiodeal cofinanciering ‘Innovatie Coöperatie’ Blz. 55
Uitvoeren economische Agenda 2019-2022 Blz. 56
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 57
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 58
3.4 Economische promotie Blz. 59
Uitvoeren visie recreatie en toerisme Blz. 60
Beleidsnota's Blz. 61
Wat kost het? Blz. 62
4. Onderwijs Blz. 63
Programma items Blz. 64
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 65
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 66
Bijdrage ventilatie basisonderwijs (SUVIS-regeling) Blz. 67
Bijdrage ventilatie Voortgezet Onderwijs (SUVIS-regeling) Blz. 68
Opstellen Integraal HuisvestingsPlan Blz. 69
Scholenbouw Laren Blz. 70
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 71
Evaluatie van de pilot ‘Versterken van het opvoedklimaat op school’ Blz. 72
Uitvoeren lokaal plan Nationaal Programma Onderwijs Blz. 73
Beleidsnota's Blz. 74
Wat mag het kosten? Blz. 75
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 76
Programma items Blz. 77
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 78
5.2 Sportaccommodaties Blz. 79
Uitvoeren nieuwe subsidieregeling sportvoorzieningen Blz. 80
Uitwerken scenario’s toekomst buitenbaden Almen / Gorssel Blz. 81
Verdere uitwerking en realiseren verduurzaming en modernisering Sportcomplex De Beemd Blz. 82
Vervolg planvorming clustering accommodaties Gorssel Blz. 83
5.3 Cultuurprestaties Blz. 84
Stimuleren van de activiteiten uit het uitvoeringsplan bij de cultuurvisie Blz. 85
5.4 Musea Blz. 86
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 87
Opstellen kerkenvisie Blz. 88
5.6 Media Blz. 89
Lokale Media Blz. 90
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie Blz. 91
Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied Blz. 92
Duurzaam beheer laanbomen buitengebied Blz. 93
Uitvoering Biodiversiteitsplan Blz. 94
Uitvoering motie maaien rond paaltjes Achterhoek Toerisme Blz. 95
Uitvoering Soortmanagementplan vleermuizen Blz. 96
Beleidsnota's Blz. 97
Wat mag het kosten? Blz. 98
6. Sociaal Domein Blz. 99
Programma item Blz. 100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 101
Lokale inclusieagenda uitwerken Blz. 102
Meer inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 103
Motie versterken mantelzorgondersteuning Blz. 104
Pilot ontmoetingsinitiatieven Blz. 105
Preventienota uitvoeren Blz. 106
Relatieloket vorm geven Blz. 107
Verkenning Omgekeerde verordening Blz. 108
6.2 Wijkteams Blz. 109
Beschrijven resultaten Verbeterplan ‘t Baken Blz. 110
6.3 Inkomensregelingen Blz. 111
Herijken beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Blz. 112
Intergenerationele armoede Blz. 113
Opstellen nieuw beleidskader schulddienstverlening Blz. 114
6.4 Begeleide participatie Blz. 115
Evaluatie uitvoering Wsw backoffice taken Blz. 116
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten Blz. 117
Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering Blz. 118
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Blz. 119
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Blz. 120
Respijtzorg lokaal aanbod ontwikkelen Blz. 121
Uitvoeren nieuwe taken vroegsignalering Blz. 122
Uitvoering geven aan de Hersteloperatie Toeslagen Blz. 123
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- Blz. 124
Verwerken van wijzigingen in de Jeugdwet Blz. 125
6.81. Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 126
6.82. Geëscaleerde zorg 18- Blz. 127
Doorontwikkeling Jeugdbescherming Blz. 128
Beleidsnota's Blz. 129
Wat mag het kosten? Blz. 130
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 131
Programma items Blz. 132
7.1 Volksgezondheid Blz. 133
7.2 Riolering Blz. 134
Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Blz. 135
7.3 Afval Blz. 136
Uitvoeren Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 Blz. 137
7.4 Milieubeheer Blz. 138
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief Blz. 139
Verlenging DVO coördinatie energiecoaches Blz. 140
Verlenging taken Regionale Energiestrategie Blz. 141
Warmtetransitie en de koppeling aan besparen in de gebouwde omgeving Blz. 142
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 143
Onderhoud begraafplaatsen Blz. 144
Beleidsnota's Blz. 145
Wat mag het kosten? Blz. 146
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 147
Programma items Blz. 148
8.1 Ruimte en leefomgeving Blz. 149
Opstellen Woonzorgvisie Blz. 150
Realisatie projecten Binnenstad Lochem Blz. 151
Verbeterprogramma basisregistraties (Omgevingswet) Blz. 152
8.2 Grondexploitatie Blz. 153
Aankoop gronden woningbouwlocaties Blz. 154
8.3 Wonen en bouwen Blz. 155
Voorbereiding nieuwe woningbouwprojecten Blz. 156
Beleidsnota's Blz. 157
Wat mag het kosten? Blz. 158
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 161
Wat mag het kosten? Blz. 162
Overig Blz. 163
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 164
Totaaloverzicht baten en lasten van de programma's Blz. 165
Een sluitende (meerjaren)begroting; de financiële techniek Blz. 166
De begroting 2022 kent diverse bezuinigingen Blz. 167
De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves staan in het financieel meerjaren overzicht Blz. 168
Paragrafen Blz. 169
Lokale heffingen Blz. 170
Lokale heffingen Blz. 171
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 172
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 173
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 174
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 175
Bedrijfsvoering Blz. 176
Bedrijfsvoering Blz. 177
Financiering Blz. 178
Financiering Blz. 179
Verbonden partijen Blz. 180
Verbonden partijen Blz. 181
Gegevens verbonden partijen Blz. 182
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 183
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 184
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 185
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 186
Regio Stedendriehoek Blz. 187
Stadsbank Oost Nederland Blz. 188
Tribuut Blz. 189
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 190
Samenwerkingsverbanden Blz. 191
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 192
Stichtingen Blz. 193
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 194
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 195
Stichting Grote Kerk Blz. 196
Stichting Strategische Board Blz. 197
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 198
Deelnemingen Blz. 199
Circulus-Berkel BV Blz. 200
Grondbeleid Blz. 201
Inleiding Blz. 202
Overall beeld uitgangspunten grondexploitaties Blz. 203
Risicoanalyse Blz. 204
Overzicht per grondcomplex Blz. 205
Woningbouw Blz. 206
Industrieterreinen Blz. 207
Beslispunten Blz. 208
Beslispunten Blz. 209
Bijlagen Blz. 210
10 bijlagen Blz. 211
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap