1. Veiligheid

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Veiligheid Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 406 26 55 49 49 49
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 210 21 15 9 9 9
1.2 Openbare orde en Veiligheid 196 5 40 40 40 40
Lasten 3.222 3.149 3.148 3.147 3.148 3.161
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.492 2.553 2.565 2.564 2.565 2.565
1.2 Openbare orde en Veiligheid 730 596 583 583 583 596
Totaal Veiligheid -2.816 -3.123 -3.093 -3.098 -3.098 -3.111
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
1.1 n.v.t.
1.2 We ramen vanaf 2023 structureel € 35.000 een stijging van de leges voor evenementen door het aanbrengen van differentiatie in de tarieven voor evenementen. De aanpassing van de leges hangt samen met de aanpassing van het evenementenbeleid.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
1.1 n.v.t.
1.2 In 2022 namen we incidenteel € 13.000 op voor het uitvoeren van een audit Wet politie gegevens.