3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Economie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 1.271 2.452 2.386 1.945 1.945 1.945
3.1 Economische ontwikkeling 10 164 76 3 3 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 167 1.273 1.296 928 928 928
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 31 47 47 47 47 47
3.4 Economische promotie 1.063 967 967 967 967 967
Lasten 1.474 1.898 1.620 1.543 1.498 1.498
3.1 Economische ontwikkeling 335 647 437 364 314 314
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 618 883 835 831 835 835
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 152 58 58 58 58 58
3.4 Economische promotie 369 311 291 291 291 291
Totaal Economie -202 553 766 402 447 447
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
3.1 In 2022 namen we incidenteel € 14.000 op als subsidie uit de provinciale regeling Steengoed benutten voor 'centrummanagement' van de Provincie Gelderland.
3.1 In 2022 namen we incidenteel € 72.000 op als bijdrage uit de regiodeal voor het project Smart Grid. In 2023 ramen we nog een incidentele bijdrage van € 9.000.
3.1 In 2022 namen we voor het project parkmanagement Aalsvoort incidenteel € 13.500 als bijdrage uit de regiodeal. In 2023 ramen we nog een incidentele bijdrage van € 3.000.
3.2 De tussentijdse winstneming op grondexploitaties - bedrijventerreinen ramen we incidenteel op dit product. Voor 2022 is dat € 365.000 en in 2023 is dat € 378.000. In de Bestuursrapportage 2022 en in deze begroting stellen we dit bij.
3.3 n.v.t.
3.4 n.v.t.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
3.1 In 2022 namen we incidenteel € 66.000 op voortzettting MKB manager. In deze begroting nemen we dit structureel op als nieuw beleid.
3.1 In 2022 en 2023 lopen er diverse incidentele budgetten. Dit betreffen o.a. de parkmanagement Aalsvoort (2022 € 23.500), Smart Grid kanaalzone (2022 € 91.500) en de keukentafelgesprekken agrarische ondernemers (2022 € 40.000).
3.2 In 2022 is er een incidenteel budget voor het opstellen van de visie Scheggertdijk (Almen) van € 50.000.
3.3 n.v.t.
3.4 In 2022 is er een incidenteel budget van € 20.000 voor toeristische profilering dorpen.