5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurprestaties

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Beleidsnota's

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Sport,Cultuur en Recreatie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 978 765 724 701 716 716
5.1 Sportbeleid en activering 19 20
5.2 Sportaccommodaties 675 582 561 557 572 572
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100
5.5 Cultureel erfgoed 16 16 16 18 18 18
5.6 Media 74 73 73 73 73 73
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 94 74 74 54 54 54
Lasten 8.566 7.637 7.207 7.244 7.220 7.240
5.1 Sportbeleid en activering 499 464 430 430 430 430
5.2 Sportaccommodaties 2.564 1.718 1.511 1.506 1.503 1.503
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.332 881 865 885 895 895
5.4 Musea 105 116 116 116 116 116
5.5 Cultureel erfgoed 134 210 169 213 162 162
5.6 Media 707 731 731 732 732 732
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.224 3.517 3.385 3.362 3.382 3.402
Totaal Sport,Cultuur en Recreatie -7.587 -6.872 -6.484 -6.543 -6.504 -6.524
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
5.1 In 2022 namen we incidenteel € 20.000 inkomsten op voor subsidie van het Rijk voor Sportakkoord.
5.2 In 2023 ramen we € 18.000 minder inkomsten van het Rijk voor niet verrekenbare BTW onderhoud sportaccommodaties via Specifieke Uitkering Stimulering Sport.
5.3 n.v.t.
5.4 n.v.t.
5.5 n.v.t.
5.6 n.v.t.
5.7 n.v.t.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
5.1 In 2022 namen we incidenteel € 20.000 meer voor uitgaven Sportakkoord op hiervoor hebben we extra Rijksmiddelen ontvangen. Vanaf 2023 ramen we structureel € 13.000 minder voor aangepast sporten.
5.2 In 2022 namen we incidenteel € 55.000 op voor vervanging verwarmingssysteem zwembad De Beemd. Vanaf 2023 is er structureel een taakstelling voor zwembaden van € 60.000.
5.2 In 2022 namen we incidenteel € 25.000 op voor compensatie corona voor maatschappelijke voorzieningen deze mutatie is opgenomen als overheveling in de jaarrekening 2021.
5.2 In 2022 namen we incidenteel € 22.000 op voor bijdrage Leussinkbad deze mutatie is opgenomen als overheveling in de jaarrekening 2021.
5.2 In 2022 ramen we incidenteel € 30.000 voor Sportclub Lochem Kunstgrasveld deze mutatie is als overheveling in de jaarrekening 2021 opgenomen.
5.3 In 2022 namen we incidenteel € 134.000 op voor subsidie Lochemse Schouwburg voor het compenseren extra corona gerelateerde kosten. Vanaf 2023 is de subsidie voor de Schouwburg structureel verhoogd. (2023 € 120.000).
5.4 n.v.t.
5.5 In 2022 namen we incidenteel € 50.000 op voor uitvoering Kerkenvisie.
5.6 n.v.t.
5.7 Areaaluitbreiding openbare ruimte: elk jaar komt er een jaarschijf bij van € 20.000 voor onderhoud.
5.7 Bij de begroting 2022 namen we voor 2022 € 150.000 op voor achterstand herplant laanbomen.