Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Aanbiedingsbrief Blz. 3
Samen vinden we de weg Blz. 4
Financiële positie Blz. 5
Inleiding Blz. 6
De Begroting 2023 is structureel sluitend Blz. 7
We nemen op basis van het coalitieakkoord aanvullend nieuw beleid op Blz. 8
Wij nemen ‘zwarte blokjes’ op in het investeringsplan om budget beschikbaar te stellen Blz. 9
Wij herijken de bezuinigingsopdrachten Blz. 10
Programmaplan Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Wat mag het kosten Blz. 13
We geven inzicht in de indicatoren Blz. 14
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 15
Programma items Blz. 16
0.1 Bestuur Blz. 17
Budget Dichtbij Blz. 18
Aanpassingen inrichting gemeentehuis Blz. 19
Invoering Wet open overheid Blz. 20
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 21
Uitvoeringsprogramma college Blz. 22
Uitbreiding formatie griffie Blz. 23
0.2 Burgerzaken Blz. 24
Doorontwikkelen (digitale) dienstverlening Blz. 25
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 26
Taxatie panden brandverzekering Blz. 27
Beleidsnota's Blz. 28
Wat mag het kosten? Blz. 29
1. Veiligheid Blz. 30
Programma items Blz. 31
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 32
Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes Blz. 33
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 34
Actualisatie evenementenbeleid Blz. 35
Beleidsnota's Blz. 36
Wat mag het kosten? Blz. 37
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 38
Programma items Blz. 39
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 40
Realiseren rondweg Lochem (inhuur) Blz. 41
Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne landbouwverkeer (voorlichting) Blz. 42
Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem (investering) Blz. 43
Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering) Blz. 44
Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek) Blz. 45
Ontwikkeling nieuw beleid gemeentelijke wegen incl. zandwegen Blz. 46
Ontwikkeling nieuw beleid civiele kunstwerken Blz. 47
Landbouwbrug Almen Blz. 48
Onderhoud begaanbaarheid Bruggeweerdsdijk Blz. 49
2.2 Parkeren Blz. 50
2.3 Recreatieve havens Blz. 51
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 52
2.5 Openbaar vervoer Blz. 53
Gemeentelijke bijdrage fiets-voetveer Gorssel-Wilp Blz. 54
Onderzoek openbaar vervoer Blz. 55
Beleidsnota's Blz. 56
Wat mag het kosten? Blz. 57
3. Economie Blz. 58
Programma items Blz. 59
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 60
Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek) Blz. 61
Landbouw/landschap; stikstof(crisis) Blz. 62
Cofinanciering LEADER (2023-2027) Blz. 63
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 64
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 65
Inzet accountmanager en MKB-manager Blz. 66
3.4 Economische promotie Blz. 67
Beleidsnota's Blz. 68
Wat mag het kosten? Blz. 69
4. Onderwijs Blz. 70
Programma items Blz. 71
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 72
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 73
Nieuwbouw Rank/Vennegotte Blz. 74
Nieuwbouw Vullerschool Blz. 75
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 76
Beleidsnota's Blz. 77
Wat mag het kosten? Blz. 78
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 79
Programma items Blz. 80
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 81
Inzet op aangepast sporten Blz. 82
5.2 Sportaccommodaties Blz. 83
Project Gorsselse accommodaties (scholen / Trefpunt) Blz. 84
Verduurzaming/modernisering zwembad De Beemd Blz. 85
Toekomst buitenbaden Almen en Gorssel Blz. 86
5.3 Cultuurprestaties Blz. 87
Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte Blz. 88
5.4 Musea Blz. 89
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 90
5.6 Media Blz. 91
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie Blz. 92
Beeld-kwaliteit op orde Blz. 93
Herziening Bosbeheerplan Blz. 94
Vleermuisvoorziening Stijgoord Blz. 95
Beleidsnota's Blz. 96
Wat mag het kosten? Blz. 97
6. Sociaal Domein Blz. 98
Programma item Blz. 99
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 100
Inclusie Blz. 101
6.2 Wijkteams Blz. 102
Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie) Blz. 103
Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp Blz. 104
Zorgcoördinatie in de kernen Blz. 105
Omgekeerde verordening centraal zetten Blz. 106
6.3 Inkomensregelingen Blz. 107
Aanpak kinderarmoede Blz. 108
6.4 Begeleide participatie Blz. 109
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten Blz. 110
Uitkeringsgerechtigden 1 stapje hoger op de Participatie-ladder Blz. 111
Begeleiding van ontheemden in de Lochemse samenleving Blz. 112
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Blz. 113
Plan van aanpak basismobiliteit Blz. 114
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Blz. 115
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- Blz. 116
Jeugdhulp en onderwijs Blz. 117
6.81. Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 118
6.82. Geëscaleerde zorg 18- Blz. 119
Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld Blz. 120
Wachtlijsten jeugdzorg/gezinsvoogdij Blz. 121
Beleidsnota's Blz. 122
Wat mag het kosten? Blz. 123
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 124
Programma items Blz. 125
7.1 Volksgezondheid Blz. 126
7.2 Riolering Blz. 127
7.3 Afval Blz. 128
7.4 Milieubeheer Blz. 129
Opleiding en inzet energie-adviseurs Blz. 130
Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden) Blz. 131
Routeplanner naar energieneutraliteit Blz. 132
Communicatie en participatieprogramma Transitievisie gebouwde omgeving (opstellen plan) Blz. 133
Zonnedaken toevoegen Blz. 134
Buurt Energie Strategie - aan de slag Blz. 135
Sterk maken voor zon op dak Blz. 136
Extra personele inzet bestrijding energiearmoede Blz. 137
Lening biogasconsortium Blz. 138
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 139
Renovatie begraafplaatsen (investering) Blz. 140
Beleidsnota's Blz. 141
Wat mag het kosten? Blz. 142
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 143
Programma items Blz. 144
8.1 Ruimte en leefomgeving Blz. 145
Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder Blz. 146
Doorontwikkeling gegevensbeheer en Geo-informatie Blz. 147
Aanvullend krediet herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg Lochem Blz. 148
8.2 Grondexploitatie woningbouw Blz. 149
Functie sturing grondbeleid structureel (formatie) Blz. 150
Krediet aankoop gronden Wvg locaties Blz. 151
Uitbreiding formatie planeconomie Blz. 152
8.3 Wonen en bouwen Blz. 153
Uitbreiding formatie wonen Blz. 154
Beleidsnota's Blz. 155
Wat mag het kosten? Blz. 156
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 159
Wat mag het kosten? Blz. 160
Overig Blz. 161
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 162
Doelstellingen Blz. 163
0.4 Overhead Blz. 164
Nieuwe aanbesteding zaaksysteem Blz. 165
Vennootschapsbelasting Blz. 166
Totaaloverzicht baten en lasten van de programma's Blz. 167
Een sluitende (meerjaren)begroting; de financiële techniek Blz. 168
De begroting kent diverse bezuinigingsopdrachten Blz. 169
Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn van invloed op de financiële positie Blz. 170
Paragrafen Blz. 171
Lokale heffingen Blz. 172
Inleiding Blz. 173
Havengelden Blz. 174
Rioolheffing Blz. 175
Afvalstoffenheffing Blz. 176
Onroerende zaakbelasting (OZB) Blz. 177
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 178
Lokale lastendruk Blz. 179
Tabel 1.1 Totaaloverzicht lokale lastendruk Blz. 180
Tabel 1.2 Indicatoren Blz. 181
Begrote lokale heffingen Blz. 182
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 183
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 184
Doelstellingen Blz. 185
Toelichting structurele risico’s Blz. 186
Structureel risico 1 Huishoudelijke hulp (voorheen Ondersteuning Thuis) Blz. 187
Structureel risico 2 Kosten Wmo woningaanpassingen Blz. 188
Structureel risico 3 Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdhulp Blz. 189
Structureel risico 4 Jeugdhulp, extra middelen 2022 en verder Blz. 190
Structureel risico 5 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 191
Structureel risico 6 Toerekening uren investeringen en grondexploitaties Blz. 192
Structureel risico 7 Onbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF) Blz. 193
Structureel risico 8 Structurele effecten leges door Omgevingswet Blz. 194
Structureel risico 9 Aframing uitgaven begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 195
Structureel risico 10 Toename beroep op bijzondere bijstand Blz. 196
Structureel risico 11 Aframing Jeugdhulp persoonsgebondenbudget (pgb) Blz. 197
Structureel risico 12 Bouw Brandweerkazerne Almen Blz. 198
Nieuwe structurele risico's Blz. 199
Structureel risico 13 Prijsstijgingen Burap 2022 Blz. 200
Toelichting structurele risico's - corona Blz. 201
Structureel risico (corona) 14 Toename gebruik Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Blz. 202
Structureel risico (corona) 15 Toename van inwoners met een uitkering Blz. 203
Totaal nettobedrag structurele risico’s Blz. 204
Toelichting incidentele risico's Blz. 205
Incidenteel risico 16 Grondexploitaties Blz. 206
Incidenteel risico 17 Jeugdhulp schadeclaim zorgaanbieder Blz. 207
Incidenteel risico 18 Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen Blz. 208
Incidenteel risico 19 Garanties Blz. 209
Incidenteel risico 20 Oninbaarheid lening Trefpunt Blz. 210
Incidenteel risico 21 PlusOV Blz. 211
Incidenteel risico 22 Afronding contract vanuit GR Delta Blz. 212
Toelichting incidentele risico's - corona Blz. 213
Incidenteel risico (corona) 23 Extra inzet op toezicht & handhaving coronamaatregelen Blz. 214
Nieuwe incidentele risico's Blz. 215
Totaal nettobedrag incidentele risico’s Blz. 216
Ratio weerstandsvermogen Blz. 217
Specificatie mutaties algemene reserve Blz. 218
Toelichting tabel Blz. 219
Financiële ratio's Blz. 220
Toelichting financiële ratio's Blz. 221
Signaleringswaarden kengetallen provincie Gelderland Blz. 222
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 223
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 224
Openbare verlichting Blz. 225
Wegen Blz. 226
Kunstwerken Blz. 227
Groen Blz. 228
Riolering Blz. 229
Speelvoorzieningen Blz. 230
Gebouwen Blz. 231
Ondergrondse verzamelcontainers Blz. 232
Bedrijfsvoering Blz. 233
Organisatie Blz. 234
Tabel Uitbreiding formatie begroting 2023 Blz. 235
Personeel Blz. 236
Integriteit Blz. 237
Inkoop Blz. 238
Informatiebeleid Blz. 239
Gegevensbescherming Blz. 240
Informatieveiligheid Blz. 241
ICT Blz. 242
Rechtmatigheidscontrole Blz. 243
Planning en Control Blz. 244
Financiering Blz. 245
Financiering 1 Blz. 246
Financiering 2 Blz. 247
Financiering 3 Blz. 248
Verbonden partijen Blz. 249
Verbonden partijen Blz. 250
overzichtstabel verbonden partijen Blz. 251
Gegevens verbonden partijen Blz. 252
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 253
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 254
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 255
Regio Stedendriehoek Blz. 256
Stadsbank Oost Nederland Blz. 257
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 258
Tribuut Blz. 259
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 260
Samenwerkingsverbanden Blz. 261
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 262
Stichtingen Blz. 263
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 264
Stichting Strategische Board Blz. 265
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 266
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 267
Deelnemingen Blz. 268
Circulus Blz. 269
Grondbeleid Blz. 270
Tekstvak1 Blz. 271
Tabel 1 Blz. 272
Tekstvak 2 Blz. 273
Tabel 2 indicatoren Blz. 274
Tekstvak 3 Blz. 275
Tabel 3 Monte Carlo Blz. 276
Tekstvak 4 Blz. 277
Tabel 4 te voteren Blz. 278
tekstvak 5 Blz. 279
Tabel 5 begrotingswijziging Blz. 280
Grondbeleid Blz. 281
Beslispunten Blz. 282
Beslispunten Blz. 283
Paragrafen Blz. 284
Tabel voteren jaarschijf 2023 grex Blz. 285
Beslispunt 5b en c Blz. 286
Tabel Begrotingswijziging Grondexploitaties actualisatie Begroting 2023 Blz. 287
Investeringsplan nieuw beleid Blz. 288
Bijlagen Blz. 289
Bijlage 1: Investeringsplan 2022 - 2026 Blz. 290
Bijlage 1: Investeringsplan 2022-2026 Blz. 291
Bijlage 2: Overzicht bezuinigingsopdrachten Blz. 292
Tabel Bijlage 2: Overzicht bezuinigingsopdrachten Blz. 293
Doelstellingen Blz. 294
Toelichting Blz. 295
1. Zwembaden Blz. 296
2. MOP/accommodaties Blz. 297
3. Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget Blz. 298
4. Wonen met een plus Blz. 299
5. Begraafplaatsen Blz. 300
6. Ondersteuning accommodaties Blz. 301
7. Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda Blz. 302
8. Leges evenementen Blz. 303
9. Afname uitgaven begeleiding Wmo Blz. 304
10. Huishoudelijke hulp Blz. 305
11. Innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit Blz. 306
12. Terugverdieneffect Digitale Agenda Blz. 307
Bijlage 3: Was-wordt overzicht 'wat willen we bereiken' Blz. 308
Doelstellingen Blz. 309
Programma 3 Economie Blz. 310
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 311
Programma 6 Sociaal domein Blz. 312
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ en 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- Blz. 313
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 314
7.3 Afval Blz. 315
7.4 Milieubeheer Blz. 316
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 317
8.1 Ruimte en leefomgeving Blz. 318
Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld Blz. 319
Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld Blz. 320
Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 321
Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 322
Bijlage 6: Meerjarig overzicht reserves Blz. 323
Bijlage 6: Meerjarig overzicht reserves Blz. 324
Bijlage 7: Kostenonderbouwing lokale heffingen Blz. 325
Inleiding Blz. 326
Tabel Blz. 327
Afvalstoffenheffing Blz. 328
Rioolheffing Blz. 329
Lijkbezorgingsrechten Blz. 330
Marktgelden Blz. 331
Havengelden Blz. 332
Bijlage 8: Detailspecificatie per grondcomplex Blz. 333
Bijlage 8: Detailspecificatie per grondcomplex Blz. 334
Bijlage 9: EMU-saldo Blz. 335
Bijlage 9: EMU-saldo Blz. 336
Bijlage 10: Geprognosticeerde balans Blz. 337
Bijlage 10: Geprognosticeerde balans Blz. 338
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap