Inleiding en beslispunten

Inleiding

Met de jaarstukken kijken we terug op het jaar 2019. Een jaar waarin we samen met onze inwoners weer veel voor elkaar kregen. Belangrijke stappen om het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert! in de praktijk te brengen. Zo werkten we aan verdere verbetering van de dienstverlening, de aanpak van het centrum van Lochem, de economische agenda, een sport- en beweegakkoord, verbetering van de biodiversiteit, visie op preventie, de inrichting van de Wsw-taken, duurzame energie, de woonvisie en ruimtelijke ontwikkeling. In de beleidsverantwoording en de paragrafen lichten wij meerdere activiteiten toe.
Verder kende 2019 ook bijzondere gebeurtenissen. In Eefde was de berging van een oorlogsvliegtuig, dit ging gepaard met een herdenkingsbijeenkomst. Wij werden onaangenaam verrast met een hack-aanval op ons ict-systeem. Daarbij kropen wij door het oog van de naald. Uit onderzoek bleek dat er geen persoonsgegevens zijn gestolen of gewijzigd. Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

In de jaarrekening lichten wij ook de financiën over 2019 toe. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen. Uiterst tevreden zijn wij met de definitieve ontvangst van de precariogelden. Vanaf 2016 legden wij hiervoor aanslagen op. Echter vanwege bezwaren en de daarop volgende juridische procedures was het voor ons niet zeker of wij deze gelden daadwerkelijk mochten houden. In 2019 trok de bezwaarmaker de procedures in. De gelden voor in totaal € 7,8 miljoen boeken wij met deze jaarrekening in. Hierdoor ontstaat een flink positief jaarrekeningsaldo van € 5,7 miljoen. Geld dat hard nodig is om de begroting sluitend te maken, maar ook voor de onzekere toekomst. In onze Kadernota 2021 schetsen wij onze toekomst verwachting. Daarbij geven wij met een afzonderlijk memo inzicht in de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. In ieder geval geldt dat de uitbraak van de coronacrisis een enorme impact heeft. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van de crisis kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen. Continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming is daarbij van belang. We nemen hiervoor de nodige interne maatregelen.

Toelichting belangrijkste afwijkingen op de budgetten 2019

bedragen x € 1.000

Digitale Agenda 200 voordeel
Restgronden 120 voordeel
IBOR 230 voordeel
Grondexploitaties bedrijventerreinen -3.284 nadeel
Jeugdhulp PGB 294 voordeel
Jeugdhulp Zorg in natura 412 voordeel
Omgevingsvergunningen 416 voordeel
Precariogelden 7.840 voordeel
Algemene Uitkering 536 voordeel
Salarissen 291 voordeel
Mutaties reserves -3.447 nadeel
Overige voor- en nadelen 2.108 voordeel
Jaarrekeningresultaat 2019 5.716 voordeel


Opmerking:
De overhevelingen van de budgetten naar 2020 vindt afzonderlijk plaats. Dit is een raadsbesluit na vaststelling van het rekeningresultaat.

Resultaat 2019

Het voordelig saldo van de jaarrekening voegen wij toe aan de algemene reserve
Het jaarrekeningresultaat 2019 komt uit op een voordeel van € 5.716.089. De voorschriften bepalen dat de bestemming van het saldo plaats vindt nadat de jaarrekening is vastgesteld. Zoals gebruikelijk stellen wij voor het voordelige saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De resultaatbestemming komt terug als afzonderlijk beslispunt.

Een aantal budgetten die niet zijn besteed in 2019 nemen we mee naar 2020
Dit betreft activiteiten die we oppakken of die doorlopen in 2020. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met personele capaciteitsproblemen of waar de uitvoering vertraging opliep vanwege afhankelijkheid van (besluitvorming van) derden.
De in 2020 beschikbaar te stellen budgetten bedragen in totaal € 1.755.300. Wij stellen voor € 1.719.300 te onttrekken aan de algemene reserve. En voor het uitvoeren actiepunten woonvisie Lochem € 36.000 aan de reserve wonen. De overheveling komt terug als afzonderlijk beslispunt.
In bijlage 1 geven wij een specificatie met toelichting van de over te hevelen budgetten.

Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
na wijziging
2018 2019 2019 2019
BATEN
0 - Bestuur en ondersteuning 823 725 956 231
1 - Veiligheid 30 414 274 -140
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 512 489 448 -41
3 - Economie 5.293 2.163 1.587 -576
4 - Onderwijs 907 197 267 70
5 - Sport, Cultuur en Recreatie 600 871 745 -126
6 - Sociaal domein 7.542 6.983 7.008 25
7 - Volksgezondheid en Milieu 8.926 9.330 9.212 -118
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 6.297 3.716 2.841 -875
Totaal baten programma’s 30.930 24.887 23.338 -1.550
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Algemene uitkeringen 45.231 48.235 48.771 536
Lokale heffingen 4.985 5.098 12.825 7.727
Treasury 605 889 975 86
Overige baten en lasten -712 -333 -630 -297
Totaal algemene dekkingsmiddelen 50.109 53.888 61.941 8.052
TOTAAL BATEN 81.039 78.776 85.278 6.503
LASTEN
0 - Bestuur en ondersteuning 2.689 2.908 2.590 318
1 - Veiligheid 2.425 3.099 2.783 316
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 5.162 5.687 5.296 391
3 - Economie 4.647 1.852 4.391 -2.539
4 - Onderwijs 3.536 3.215 3.091 124
5 - Sport, Cultuur en Recreatie 6.679 6.925 6.770 155
6 - Sociaal domein 34.265 34.517 33.039 1.478
7 - Volksgezondheid en Milieu 9.410 10.785 10.462 322
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 6.813 5.038 3.416 1.622
Totaal lasten programma’s 75.626 74.024 71.837 2.187
Overhead 8.380 9.774 9.461 313
Heffing VPB 14 67 -14 81
Onvoorzien -20 -20
Begrotingssaldo 98 98
TOTAAL LASTEN 84.020 83.943 81.283 2.660
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN -2.981 -5.168 3.995 9.163
Mutaties reserves 4.347 5.168 1.721 -3.447
GEREALISEERDE RESULTAAT 1.367 0 5.716 5.716

Beslispunten

De raad stelt de jaarstukken vast aan de hand van beslispunten
De vastgestelde jaarrekening met controleverklaring van de accountant leveren wij vóór 15 juli van het jaar volgend op het betreffende jaar bij de provincie aan. Daarmee voldoen wij aan één van de voorwaarden om onder het repressief toezicht te blijven vallen.

Het college stelt voor in te stemmen met:

Beslispunt 1 Het vaststellen van de gemeentelijke jaarstukken 2019, bestaande uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans, overzicht baten en lasten en overzicht specifieke uitkeringen).
Beslispunt 2 Het voordelig saldo van € 5.716.089 toevoegen aan de algemene reserve.
Beslispunt 3 Het beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten, die overgeheveld worden naar 2020, voor een bedrag van € 1.755.300 met als dekking de algemene reserve voor € 1.719.300 en de reserve wonen voor € 36.000.
Beslispunt 4 Het afsluiten van kredieten waarvan de activiteiten zijn afgerond.
In bijlage 2 lichten wij de kredieten toe. De af te sluiten kredieten zijn in dit overzicht vet gedrukt.