Programma 4 | Onderwijs

Wat willen we bereiken?

4.1 Openbaar onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat hebben we ervoor gedaan?

4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

Analyse

4 Onderwijs
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Baten 908 197 267 70
4.1 Openbaar basisonderwijs 5 6 7 0
4.2 Onderwijshuisvesting 30 15 20 5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 873 175 240 65
Belangrijkste afwijkingen:
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsachterstandenbeleid: voordeel € 69.000
- De OAB bijdrage wordt miv 2019 berekend met een nieuwe indicator hierdoor ontvingen wij een hogere Rijksbijdrage. Incidenteel voordeel.
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV Werkelijk 2018 Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten 3.534 3.215 3.091 124
4.1 Openbaar basisonderwijs 266 131 128 3
4.2 Onderwijshuisvesting 1.295 428 378 49
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.974 1.346 1.228 119
Kapitaallasten 1.106 1.114 -9
Loonkosten 204 242 -38
Belangrijkste afwijkingen:
4.2 Onderwijshuisvesting Herstel bouwfout Villa 60 - voordeel € 27.000
- Een gedeelte van het herstel is in de schoolvakantie uitgevoerd. De overige werkzaamheden worden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. Incidenteel voordeel. Wij stellen voor € 27.000 over te hevelen naar 2020.
4.2 Onderwijshuisvesting Leegstand scholen - voordeel € 22.000
- De regeling leegstandvergoeding loopt tot en met schooljaar 2019- 2020. Bij het opstellen van het IHP zijn afspraken gemaakt met de schoolbesturen om dit budget te gebruiken voor het schooljaar 2019-2020. Incidenteel voordeel. Wij stellen voor € 22.000 over te hevelen naar 2020.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / Onderwijsachterstanden beleid (OAB) - voordeel € 93.000
- De bestedingen aan VVE, OAB zien wij als één geheel. Er is per saldo een voordeel van € 93.000. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste was er een duidelijke vermindering in het aantal VVE-kinderen daardoor minder uitgaven voor VVE plekken. De tweede oorzaak is dat er rekening gehouden is met meer VVE-plaatsen en er was onduidelijkheid over de financiering vanuit het Rijk waardoor er niet is geïnvesteerd in nieuwe projecten. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsbegeleiding - voordeel € 25.000
- Er is voor € 20.000 een te verstrekken subsidie vervallen. In de Kadernota 2021 nemen wij bij de ombuigingsvoorstellen een structureel voordeel op van € 15.000.
Totaal programma 4 -2.626 -3.018 -2.824 194