Toelichting op de balans

Activa zijde

Activa

Vaste activa

 • Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa in 2019 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x €1.000

 

Boekwaarde 01-01-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

65

93

 

 

 

 

158

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

344

 

 

18

 

 

326

Totaal immateriële vast activa

409

93

 

18

 

 

484


In de cijfermatige detailverantwoording 2019 staat een specificatie van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2019 Cumulatief besteed t/m 2019
2018 Herontwikkeling Scheggertdijk 7 635 28 33
2018 Herontwikkeling Diekink 250 66 125


Bijdrage aan activa van derden.

Bedragen x €1.000

 

Boekwaarde 1-1-2019

Investering 2019

Afschrijving 2019

Boekwaarde 31-12-2019

2010 VRI N346 Kwinkweerd-Aalsvoort

13

 

2

11

Voorziening sportacc. Almen

75

 

5

70

Accomodatieplan Almen

256

 

11

245

Totaal

344

 

18

326

 

 • Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2019 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x €1.000

 

Boekwaarde 1-1-2019

Investeringen

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2019

Voorzieningen

Balanswaarde
31-12-2019

Investeringen met economisch nut

56.371

93

325 

2.054

96

 

53.990

3.033

50.956

Gronden en terreinen

11.274

 

53

 

 

 

11.221

2.846

8.375

Woonruimten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsgebouwen

42.267

314

272

1.812

90

 

40.407

188

40.220

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

375

 

 

37

6

 

332

 

332

Vervoermiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machines, apparaten en installaties

1.421

22

 

106

 

 

1.337

 

1.337

Overige materiële vaste activa

1.034

-242

 

99

 

 

692

 

692

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.061

903

 

876

 

 

21.089

 

21.089

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

20.669

183

 

740

 

 

20.111

 

20.111

Overige materiële vaste activa

393

720

 

136

 

 

977

 

977

Investeringen met maatschappelijk nut

3.640

1.580

 

203

51

 

4.966

 

4.966

Maatschappelijk nut vóór 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

3.619

1.580

 

202

51

 

4.947

 

4.947

Overige materiële vaste activa

20

 

 

1

 

 

19

 

19

Maatschappelijk nut vanaf 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige materiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In erfpacht uitgegeven gronden

3.944

 

 

 

 

 

3.944

 

3.944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal materiële vaste activa

85.016

2.577

325

3.133

147

 

83.988

3.033

80.955

* reclassificatie van € 242.000 overige materiele vaste activa met economisch nut naar overige materiele vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Begrotingsrechtmatigheid kredieten

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Uit onderstaande opstelling blijkt een aantal kredieten overschreden te zijn. De redenen van overschrijding lichten wij toe. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnen het beleid en binnen het doel waarvoor het krediet beschikbaar is.

2 0 1 9  -  KREDIETEN U I T G A V E N    
Omschrijving Begroot Werkelijk Restant Toelichting Conclusie
700807 - 2018
Smartphones
38.715 82.231 -43.516 Door de uitrol smartphones voor 't Baken is het krediet overschreden. Past binnen beleid en doel
748043 - 2014 Nieuwb Prop/Hendrik Geb. -164.811   -164.811 De kredieten 748043  en 748044 beoordelen wij samen. In totaal verwachten wij een nadeel van ca. € 36.000. Dit wordt veroorzaakt door: bijdrage speeltoestellen (motie gemeenteraad € 18.000), oprichting VVE (€ 8.000) en advieskosten (€ 11.000).
Er loopt nog nazorg klimaatbeheer. Er staat nog een restant krediet van € 58.000 uit op rekening van het schoolbestuur. Er is afgesproken dat het schoolbestuur dit restant tot 1-7-2020 mag aanwenden voor maatregelen voor klimaatbeheer. Per 1-9-2020 volgt dan de financiële verantwoording van dit krediet.
Past binnen beleid en doel
748044 - 2014 Nieuwb Prop/Hendrik Insta 100.497   100.497
748045 - 2014 Nieuwb Prop/Hendrik maatr -159.074   -159.074 In de praktijk bleken de verschillende maatregelen een complexe opgave met per saldo een overschrijding van € 54.000 op de beschikbare kredieten. Veroorzaakt door de advieskosten voor het ontwerp van verkeersmaatregelen en de uitvoering daarvan.
Het resterende krediet sluiten we nu af. Met betrekking tot het saldo is er sprake van samenloop van kredieten voor verkeer, riolering en grondexploitatie in schoolomgeving De Garve.
De lasten (nadeel € 159.000) voor aanleg schoolplein zijn op dit krediet verantwoord. De bijdrage (bate) van € 105.000 van de schoolbesturen is op de grondexploitatie geboekt.  Deze grondexploitatie is afgesloten. Verschillende werkzaamheden zijn in de omgeving van de nieuwe school gecombineerd om kosten te besparen. 
Past binnen beleid en doel
721117 - 2017 Openb. verlicht. masten -22.566 900 -23.466 In 2018 en 2019 voerden we diverse vervangingsprojecten in Epse, Eefde, Gorssel en Lochem uit. De overschrijding ondervangen we bij de uitvoering van de overige beschikbare kredieten voor vervanging van openbare verlichting. Krediet afsluiten. Past binnen beleid en doel

Wij lichten de begrotingsonrechtmatigheid boven de € 10.000 toe. Bijlage 2 bevat alle toelichtingen op de kredieten.

 •  Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa in het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x €1.000

 

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

341

 

 

 

 

341

Leningen aan deelnemingen

430

 

 

143

 

286

Overige langlopende leningen u/g

4.161

63

 

31

 

4.192

Totaal financiële vast activa

4.931

63

 

175

 

4.819Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De samenstelling van deze post is:

 

Boekwaarde 1-1-2018

Boekwaarde 31-12-2018

NV Bank Nederlandse Gemeenten

150

150

Stadsbank Oost Nederland

53

53

Vitens

5

5

Circulus-Berkel

59

59

Alliander

73

73

Totaal

341

341

Bank Nederlandse Gemeenten
Het gemeentelijk aandelenkapitaal bedraagt:
60.138 aandelen nominaal groot € 2,50; geheel volgestort.

Stadsbank Oost Nederland
De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal, omdat deze bankinstelling diensten verleent aan ingezetenen die schuldhulpverlening nodig hebben of andere ondersteuning om uit financiële nood te kunnen geraken. Per inwoner heeft de gemeente een bedrag van € 1,59 gestort.

Vitens
De aandelen zijn in de balans opgenomen voor de verkrijgingsprijs van € 5.000. Op 1 januari 2019
bestaat het gemeentelijk aandelenkapitaal uit 32.045 aandelen van nominaal groot € 1,00.

Circulus-Berkel
De gemeente Lochem neemt deel in het aandelenkapitaal van Circulus-Berkel om samen met de andere aandeelhouders (alleen gemeenten) invloed te hebben op de bedrijfsvoering en de kosten van dienstverlening.
Het gemeentelijk aandelenkapitaal bestaat uit 751 aandelen van nominaal groot € 1,00.

Alliander
De aandelen zijn in de balans opgenomen voor de verkrijgingsprijs van € 73.000.
Op 1 januari 2019 bestaat het gemeentelijk aandelenkapitaal uit 522.244 aandelen van nominaal groot € 5,00.


Leningen aan deelnemingen
Dit betreft een lening aan Vitens. Deze is in 2006 ontstaan door omzetting van aandelen in een lening. De lening heeft een looptijd van 15 jaar en wordt lineair afgelost. De rente en aflossing worden ieder jaar op 1 juli voldaan. De rente is het gemiddeld rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de afgelopen 5 kalenderjaren vermeerderd met 100 basispunten. Voor het jaar 2019 bedraagt de rente 1,55%.


Overige langlopende leningen u/g

Bedragen x € 1.000

 

Boekwaarde 1-1-2019

Verstrekkingen 2019

Aflossing 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Renteloze lening St. Gorsselse zwembaden

7

 

3 3

Lening SCC 't Trefpunt

143

 

  143

SVN Startersfonds

2.849 39

 

2.888

Lening Gorsselse Zwemb zonnecollectoren

6

 

3 3

SVN duurzaamheidslening

649 -1   647

Lening Lochem Energie 1e lening

18   2 16

SVN blijverslening/Toekomstbestendig wonen

250     250

LochemEnergie lening 2017, 2e lening

22   2 19

Zwembad Laren lening

23   2 20

Lochem Energie Waterkracht 2019

 

25

2

23

Krediethypotheken Het Baken

195

 

15

179

Totaal

4.161 63 32 4.192


In 2019 zijn de krediethypotheken opgenomen die door de opheffing van Het Plein bij de Gemeente Lcohem terecht zijn gekomen. Deze hadden en waarde van € 195.000.

In 2019 is er een lening aan Lochem Energie Waterkracht verstrekt.

SVN Starterfonds
De storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), onderdeel startersleningen, kan als volgt toegelicht worden:

Bedragen x € 1.000

Saldo 1 januari 2019

2.849

Bij:

    

Rentevergoeding 2019 verstrekte leningen

     52

 

2.901

Af:

 

Beheervergoeding 2019

     13

Saldo 31 december 2019

2.888

Het schuldrestant van de door de gemeente verstrekte startersleningen per 31 december 2019 bedraagt 2.599.043.
Op 31 december 2019 heeft de gemeente bij het SVN nog een rekening-courant tegoed van € 289.091.
In 2019 zijn 9 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 293.475. Na de mutaties van 2019 komt het aantal lopende leningen uit op 99.


SVN duurzaamheidslening
De storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), onderdeel duurzaamheidsleningen, kan als volgt toegelicht worden:

Bedragen x € 1.000

Saldo 1 januari 2019

649

Bij:

 

Rentevergoeding 2019 verstrekte leningen

   3

 

652

Af:

 

Beheervergoeding 2019

  4 

Saldo 31 december 2019

648

Het schuldrestant van de door de gemeente verstrekte duurzaamheidsleningen per 31 december 2019 bedraagt 742.949.
Op 31 december 2019 heeft de gemeente bij het SVN een rekening-courant tekort van € 95.299.
In 2019 zijn 72 duurzaamheidsleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 436.660. Na de mutaties van 2019 komt het aantal lopende leningen uit op 127.


SVN Toekomstbestendig wonen/blijversleningen

De storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), toekomst bestendig wonen/blijversleningen, kan als volgt toegelicht worden:

Bedragen x € 1.000

Saldo 1 januari 2019

   250

Bij:

    

Rentevergoeding 2019 verstrekte duurzaamheidsleningen

       0

 

  250

Af:

 

Beheervergoeding 2019

       0

Saldo 31 december 2019

  250

Het schuldrestant van de door de gemeente verstrekte leningen per 31 december 2019 bedraagt € 74.348.
Op 31 december 2019 heeft de gemeente bij het SVN nog een rekening-courant tegoed van € 175.299.
In 2019 zijn 16 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 75.305. Na de mutaties van 2019 komt het aantal lopende leningen uit op 16.


Vlottende activa

 • Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden zijn uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000

 

Balanswaarde 01-01-2019

Balanswaarde 31-12-2019

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

12.618

8.104

Gereed product en handelsgoederen

14

6

Totaal

12.632

8.111

 

Bouwgronden in exploitatie
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:  

- = nadeel

Bedragen x € 1.000

 Complex

Boekwaarde 31-12-2019

Van gronden in voorraad

Investeringen

Inkomsten

Ten laste (+) / gunste (-) van het resultaat

Nog te ontvangen

Boekwaarde 31-12-2019

Aalsvoort West

639

 

60

 

60

 

639

Stijgoord

3.091

 

67 933

-64

 

2.290

TKF

2.875

 

57

2.108

 

 

825

Subtotaal

6.606

 

185

3.041

-4

 

3.754

Exel II, fase 2

147

 

14

134

26

 

 

Van Disselweg

418

 

77

860

-364

 

 

Harfsen West

1.318

 

187

768

-162

 

899

Barchem Zuid 1.388

 

22

 

 

 

1.411

Gasfabriek

1.948

 

15

 

 

 

1.963

Clusterlocatie Exel

274

 

10

 

 

 

284

Detmerskazerne

1.513

 

92

 

 

 

1.605

Propschool

-51

 

50

216

-217

 

 
Kop van Oost 221

 

138

13

 

 

345

Almen Zuid totaal

1.338

 

36

637

 

 

737

v.d. Hoevenschool Epse  

 

101

239

-137

 

 

Etalage n.d. Toekomst

2.694

 

161

17

 

 

2.839

Subtotaal

11.209

 

904

2.883

-854

 

10.083

Totaal actieve bouw- grondexploitaties

17.815

 

1.088

5.924

-858

 

13.837

Totaal particuliere exploitaties

26

 

138

 

91

57

16

Totaal

17.841

 

1.226

5.924

-767

57

13.853

 

 = nadeel

Bedragen x € 1.000

  Complex

Boekwaarde
3
1-12-2019

Voorziening verlieslatend
complex 01-
01-2019

Mutatie voorziening
verlieslatend complex
ten laste (+)/ gunste (-)
van het resultaat

Voorziening verlieslatend
complex 3
1-12-2019

Balanswaarde
01
-01-2019

Balanswaarde  
31-12-2019

Nog te maken kosten

Nog te ontvangen
opbrengsten

 

Verwacht eindsaldo
op basis van ramingen
1
-1-2020

Aalsvoort West

639

 

 

-

639

639

1.202

3.548

overschot

1.707

Stijgoord

2.290

 

 

 

3.091

2.290

685

3.060

overschot

85

TKF

825

17

77

94

2.859

731

361

1.087

tekort

-100

Subtotaal

3.754

17

77

94

6.589

3.660

2.249

7.695

1.692

Exel II, fase 2

 

29

-29

 

117

 

 

 

 

 

Van Disselweg

 

 

 

 

418

 

 

 

 

 

Harfsen West

899

 

 

 

1.318 899

713

2.279

overschot

-667

Barchem Zuid

1.411

792

25

817

596

594 299 860

tekort

-850
Gasfabriek

1.963

597 34 630

1.351

1.333

179

1.460

tekort

-683

Clusterlocatie Exel

284

   

 

274

284 971

1.449

overschot

194

Detmerskazerne

1.605

 

 

 

1.513

1.605

1.599

3.431

overschot

227

Propschool

 

 

 

 

-51

 

 

 

 

 
Kop van Oost 345

2.150

434

2.585

-1.929

-2.239

7.123

4.514

tekort

-2.955
Almen Zuid totaal 737

205

13

218

1.133

520

276

784

tekort

-229

v.d. Hoevenschool Epse    

 

 

 

 

 

 

 

 

Etalage n.d. Toekomst

2.828

1.439

-40

1.399

1.255

1.429

466

1.773

tekort

-1.521

Subtotaal

10.073

5.212

436

5.649

5.997

4.424

11.627

16.549

-5.150

Totaal actieve bouw- grondexploitaties

13.826

5.229 514

5.743

12.586

8.084

 

 

 

 

Totaal particuliere exploitaties

16

 

 

 

26

16

 

 

 

 

Totaal

13.843

5.229

514

5.743

12.612

8.100

 

 

 

 

De waardering van de in exploitatie genomen bouwgronden is gebaseerd op de inzichten van de berekeningen per 1 januari 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die jaarlijks wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. We hebben op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen bouwgronden.

We hanteren hanteren de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van onze schattingen:

 • rentepercentage bedraagt 0.76%;
 • kostenindexatie (inflatiepercentage) bedraagt 2 % ;
 • de geraamde verkopen van de bouwkavels zijn gebaseerd op de actuele woonvisie en grondprijzen.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten:

 • de nog te verwerven gronden per 1 januari 2020;
 • de nog te maken kosten voor bouw- en woonrijpmaken per 1 januari 2020 gebaseerd op actuele ramingen en ervaringscijfer;
 • de nog te maken externe en interne begeleidingskosten en uren per 1 januari 2020;
 • een inschatting van de overige nog te maken kosten per 1 januari 2020.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten:

 • de nog te verkopen bouwkavels per 1 januari 2020;
 • de nog te ontvangen subsidies en bijdragen van derden per 1 januari 2020.

We hebben geen grondexploitatie met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar.

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.

Voor een uitgebreidere toelichting op de “bouwgronden in exploitatie” verwijzen we u naar de paragraaf “Grondbeleid”.

Gereed product
Dit betreft de voorraad eigen verklaringen.

 • Uitzettingen korter dan één jaar

In onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van de in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar en korter.

Bedragen x € 1.000

 

Balanswaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

4.870

4.433

 

4.433

Rekening-courantverhouding met het Rijk

2.408

5.345

 

5.345

Rekening-courantverhouding overige niet-financiële instellingen

107

947

 

947

Overige vorderingen

 

 

 

3.458

- algemeen*

745

1.472

710

762

- belastingen*

279

2.875

178

2.697

Totaal

8.410

15.072

888

14.184Vorderingen op openbare lichamen

In de vorderingen op openbare lichamen zit begrepen de vordering op de Belastingdienst van de bijdrage 2019 uit het BTW-compensatiefonds groot € 4.435.000. Dit bedrag wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen rijk en gemeenten op 1 juli 2020 op onze bankrekening gestort.


Rekening-courantverhouding met het Rijk/ Schatkistbankieren
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Het saldo op 31 december 2019 is € 5.345.000. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een maximumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor de gemeente Lochem is dat voor 2019 € 654.000.

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist moeten worden aangehouden. In 2019 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2019 is geweest:

Bedragen x € 1.000

Verslagjaar 2019

Drempelbedrag

654

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

513

506

401

474

Ruimte onder het drempelbedrag

142

148

253

180

Overschrijding van het drempelbedrag

 

 

 

 Overige vorderingen

Algemeen:
Het saldo op 1-1-2019 is hoger door de toevoeging van Het Plein het gaat om een waarde van € 519.000. Het saldo van de algemene debiteuren is op 31 december 2019 € 1.472.000.

Belastingen:
Het saldo van de belastingdebiteuren is op 31 december 2019 € 2.875.000.

 • Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
De post liquide middelen bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Balanswaarde 01-01-2019

Balanswaarde 31-12-2019

Kassaldi

1

2

Banksaldi

1.245

465

Totaal

1.246

468

 

 • Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Balanswaarde 01-01-2019

Balanswaarde 31-12-2019

Vooruitbetaalde bedragen

1.147

2.960

Nog te ontvangen bedragen

8.144

5.729

- Algemeen*

5.071

4.899

- Rijk

791

422

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.282

408

Totaal

9.290

8.689

* Op 31 december 2019 is het saldo van de voorziening particuliere exploitaties € 29.00

De beginbalans van Nog te ontvangen bedragen is hoger door de toevoeging van Het Plein. Het gaat om een bedrag van € 1.256.000

In de nog te ontvangen bedragen ‘algemeen’ is per ultimo 2019 een bedrag van € 322.477 opgenomen uit hoofde van verhaalbare kosten als gevolg van faciliterend grondbeleid.


Onderstaand zijn de nog te ontvangen bedragen overheidslichamen gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo 01-01-2019

Af 2019

Bij 2019

Saldo 31-12-2019

Rijk:

791 791 422 422

Min SZW vangnetregeling

504 504    

Suppletie alg uitkering conv explosieven

170 170 291 291

Teruggaaf dividendbelasting

68 68    

Alg uitk verrekening voorschoten

9 9 131

131

Afrek BBZ 2018

39 39

 

 

Overige Nederlandse overheidslichamen:

2.282

2.282 408

408

JOGG subsidie

21 21

 

 

Detachering Gemeente

13

13

 

 

Kosten afvalwaterteam

 

 

 

 

Gasverbruik

 

 

 

 

Aandeel beheerskosten      

 

PlusOV onderst 4e kw 88 88  

 

PlusOV eigen bijdr 4e kw

14 14    

Afvalfonds 4e kw

115 115    

Taalniveau 3F

8 8    

Leerplicht kwal. bijdrage

30

30

   

Subs 2018 st Verenfonds

35

35

   

Afrek bijdr Gem. Voorst fiets-voetveer

1

1

   

Afrekening Het Plein

701

701

   

Beginbalans Het Plein

1.256

1.256

 

 

St. Poolster energie afrekening

 

 

1

1

Gemeente Berkelland workshop

 

 

1

1

Gemeente Zutphen zorgbelang

 

 

1

1

Subsidie ESF 2014-2020

 

 

50

50

PWA energie

 

 

12

12

Prov  Gld subsidie de Groene Fabriek

 

 

10

10

Prov Gld subsidie POP3 korte ketens

 

 

44

44

Detachering

 

 

20

20

Luchtfoto's teruggave

 

 

4

4

Liquidatie RAL

 

 

45

45

Ondersteuning Plus OV 4e kw

 

 

31

31

Subsidie 2019 St. Verenfonds

 

 

39

39

Bijdrage Gem. Voorst 2019 fietsvoetveer

 

 

4

4

Afrekening ODA 2019

 

 

111

111

Plus OV facturen Driessen en resultaat

 

 

36

36

Totaal

3.072

3.072

830

830

 

Passiva zijde

Passiva

 • Vaste passiva


Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde 1-01-2019

Resultaat 2018

Dotatie t.l.v. exploitatie

Onttrekking ten gunste
van exploitatie

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene reserve

16.848 1.367 1.114 1.401 17.927

Bestemmingsreserves

32.653   818 2.252 31.219

Totaal Reserves

49.501 1.367 1.923 3.653 49.146

Resultaat na bestemming

1.367 -1.367   5.716 5.716

Totaal

50.867   1.932 9.369 54.862


Algemene toelichting reserves en voorzieningen

Conform artikel 12 van de Financiële verordening van de gemeente Lochem wordt het college opgedragen periodiek een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan te bieden met de bedoeling de raad in de gelegenheid te stellen zijn kaderstellende rol te kunnen uitvoeren. Door de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen op 7 juli 2014 is aan de gestelde opdracht invulling gegeven.
Op 9 maart 2020 heeft de raad een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zullen in 2020 verwerkt worden.


Reserves
De wettelijke voorschriften rondom de reserves
Het BBV maakt in artikel 43 onderscheid in de volgende reserves:
a. de algemene reserve;
b. bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden (de zogenaamde “egalisatie” reserves);
c. overige bestemmingsreserves (reserves waaraan een bestemming is gegeven).

Voor de reserves (artikel 54 van het BBV) geldt dat er in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan worden toegelicht. In een overzicht wordt per reserve het verloop gedurende het jaar 2019 weergegeven.


Toelichting reserves

Bedragen x € 1.000

 

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Boekwaarde 31-12-2019

 

Algemene reserve

16.848 2.480 1.401 17.927

 

Bestemmingsreserve

32.653 818 2.252 31.219

1

Res. Verv. ondergr. verz. containers

108 29   138

2

Reserve afvalstoffenheffing

445   427 19

3

Reserve rondweg Lochem

2.054     2.054

4

Reserve riolering

88   44 44

5

Reserve Wonen

119   14 105

6

Reserve functiegericht wegbeheer

900   100 800

7

Reserve Kop van Oost

342   342  

8

Reserve Sociaal domein

608     608

9

Reserve kapitaallasten

27.988 789 1.326 27.451

Aan de algemene reserve is in 2019 in totaliteit een bedrag gedoteerd van € 2.480.224.
De grootste doteringen betreffen het batig rekeningsaldo 2018 groot € 1.367.000 en de (tussentijdse) winstneming van 5 grondexploitaties gezamenlijk groot € 633.000.

De algemene reserve is aangewend voor een totaalbedrag van € 1.400.707. De grootste aanwendingen zijn € 702.000 voor de dekking van de overheveling van niet bestede budgetten 2018 en € 205.000 voorbereiding omgevingswet. In hoofdstuk 8 Overzicht baten en lasten staat de volledige specificatie van de mutaties algemene reserve.


Bestemmingsreserves

1. Vervanging ondergrondse verzamelcontainers
Deze reserve is in 2011 ingesteld voor de kosten van vervanging van ondergrondse verzamelcontainers. Conform begroting is in 2019 € 29.000 aan deze reserve gedoteerd.

2. Afvalstoffenheffing
De gelden zijn voornamelijk afkomstig uit oude afrekeningen van de Regio Stedendriehoek, als gevolg van de overdracht van de afvalinzameling naar het voormalig Berkel Milieu, en de dividenduitkeringen van Circulus-Berkel. De reserve dient ter dekking van de kosten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling.
In 2019 is € 427.000 aan deze reserve onttrokken.

3. Rondweg Lochem
Deze reserve is in 2001 ingesteld met als doel een bijdrage aan de provincie te verstrekken voor de aanleg van de noordoostelijke rondweg langs de kern Lochem. In 2019 hebben geen mutaties plaats gevonden.

4. Riolering
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten de bestemmingsreserve riolering te vormen. Dit betreft een egalisatie reserve om ongewenste schommelingen in de tarieven op te vangen. Met het vaststellen van het Afvalwaterketenplan 2016-2020 is het besloten het saldo van deze reserve geleidelijk af te bouwen tot nul, waardoor de stijging van de rioolheffing gereduceerd wordt.
In 2019 is deze reserve aangewend voor een bedrag van € 44.000.

5. Wonen
In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is besloten om deze reserve in te stellen. In deze reserve zijn de nog niet bestede middelen gestort van twee subsidieregelingen in het kader van woningbouwafspraken, te weten het Besluit locatie gebonden subsidies (BLS) en Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW).
De reserve dient voor de bevordering van volkshuisvestingsdoelstellingen. Deze gelden zijn gelabeld via deze bestemmingsreserve vanwege de van kracht zijnde subsidieregeling en het daarmee samenhangende oorspronkelijke doel en de bestedingsverplichting aan volkshuisvestingsdoelstellingen.
In 2019 is € 14.000 aan deze reserve onttrokken.

6. Functiegericht wegbeheer
Bij de behandeling van de Kadernota 2018 is deze reserve ingesteld. De reserve is ingesteld om de verschillende wegcategorieën, behoudens de afwegingswegen, de komende 10 jaren (2018-2027) in te richten conform uitgangspunten en kwaliteitsniveau. Onttrokken is het geraamde bedrag van € 100.000.

7. Kop van Oost
In de raadsvergadering van 26 juni 2017 is besloten om deze reserve in te stellen. De reserve Kop van Oost en de verliesvoorzieningen m.b.t. Kop van Oost vormen samen de dekking voor de aanvullende netto gemeentelijke bijdrage van maximaal € 2,7 miljoen, zijnde het tekort ten
einde de ontwikkeling van de Kop van Oost mogelijk te maken. In 2019 is een bedrag van € 342.000 onttrokken.

8. Sociaal Domein
Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Bestuursrapportage 2015.
Een deel van het gemeentelijk rekeningsaldo 2016, groot € 2.055.000, is in 2017 toegevoegd aan deze reserve. Met deze reserve worden eventuele exploitatietekorten als eerste opgevangen. Vanwege het voordeel in de exploitatie 2019 sociaal domein is de voorgenomen onttrekking van € 350.000 aan de bestemmingsreserve niet nodig.

9. Reserve kapitaallasten
In deze reserve komen de bijdragen van de algemene of bestemmingsreserves ten behoeve van (gedeeltelijke) dekking van investeringen. Deze reserve dient ter dekking van de toekomstige kapitaallasten op basis van eerder genomen raadsbesluiten en is daarmee beklemd.
In 2019 is de reserve verhoogd met € 140.000 wegens rentetoevoeging. De reserve is daarnaast verhoogd met € 582.000 voor dekking van de kapitaallasten van de investering Reconstructie Ooldselaan en € 67.000 voor de dekking van kapitaallasten Verkeersmaatregelen De Garve. Voor de dekking van kapitaallasten is € 1.326.000 aan de reserve onttrokken.


Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Toevoeging 2019

Vrijval 2019

Onttrekking 2019

Boekwaarde 31-12-2019

 Voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.674 105 3.412 299 1.067

1

Voormalig bestuurders (herindeling)

4     1 3

2

Voorziening voormalig personeel

16 60   4 72

3

Voorziening APPA-regeling bestuurders

762   53 256 453

4

Voorziening gepensioneerde bestuurders

533 44   39 538

5

Voorziening precariobelasting

3.360   3.360    

 Ter egalisering van kosten

2.528 609   643 2.495

6

Voorziening onderhoud gemeentelijke accommodaties

2.528 609   643 2.495

 Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

14.351 1.394   232 15.513

7

Voorziening vervanging riolering

14.351 1.394   232 15.513

Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

1.577 705     2.281

8

Voorziening egalisatie riolering

1.563 648     2.211

9

Voorziening legaat J.A. Vuller

2       2

10

Voorziening middelen derden(planschade)

12 57     69

Totaal voorzieningen

23.130 2.812 3.412 1.174 21.355

Hierna volgt een toelichting op de aanwezige voorzieningen

1. Voormalig bestuurders herindeling
Deze voorziening is ingesteld bij de behandeling van de begroting 2005 met het doel de kosten te dekken van de bestuurders die als gevolg van de herindeling niet meer als bestuurder in de nieuwe gemeente Lochem zijn teruggekeerd. In 2019 is € 1.000 onttrokken aan de voorziening.

2. Voormalig personeel
Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen voor personeel die in de WW terecht komen. In 2019 heeft er een dotatie plaatsgevonden in verband met het in de WW terechtkomen van een personeelslid.

3. APPA-regeling bestuurders
Deze voorziening vormden we in 2010 voor de Appa-regeling (Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers) van gewezen bestuurders. In 2019 is € 256.000 onttrokken aan de voorziening en is een bedrag van € 52.000 vrijgevallen. Deze vrijval is ontstaan door het geen gebruik hoeven te maken van wachtgeld van een voormalig bestuurder.

4. Gepensioneerde bestuurders
Voor gepensioneerde bestuurders is in 2010 een voorziening getroffen. Op basis van actuariële berekeningen is in 2019 aan de voorziening een bedrag van € 44.000 gedoteerd. Aan pensioenen is € 39.000 besteed.

5. Precariobelasting
De aanslag precariobelasting waar tegen bezwaar is gemaakt bedraagt over 2016 en 2017 € 3.360.000. Deze is vrijgevallen omdat de bezwaarprocedure is ingetrokken. De precariobelasting 2018 en staat op de balans bij de belastingdebiteuren, deze is nog niet betaald. De precariobelasting 2019 staat op de balans bij nog te ontvangen bedragen en is in 2020 opgelegd door Tribuut.

6. Onderhoud gemeentelijke accommodaties
Deze voorziening is in 2009 ingesteld. Het voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties geldende meerjarig onderhoudsplan (MOP) is herijkt op basis van een aantal, deels wettelijk verplichte, factoren, waaronder: toerekening van indexering en btw en de 5-jaarlijkse technische her inspectie. De financiële gevolgen hiervan zijn vertaald in een raadsvoorstel waarover in 2019 een definitief besluit is genomen bij de Kadernota 2020. In de voorziening is een bedrag gestort van € 609.343. Onttrokken is € 642.797.

7. Vervanging riolering
Er is een actueel Afvalwaterketenplan (AWKP). In 2020 stellen we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op voor de jaren vanaf 2021. Voor de uitvoering van dit plan werken wij met een voorziening. De voorziening zetten wij in voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten voor onderhoud vangen wij op binnen de reguliere exploitatie.
In 2019 doteerden wij € 1.394.000 aan de voorziening op basis van het AWKP. Onttrokken is een bedrag van € 232.000. Op basis van het AWKP raamden wij in 2019 een onttrekking van € 2.034.000. Het verschil van € 1.802.000 ontstaat door:
- De uitwerking van projecten veel voorbereidingstijd vroeg,
- Prioritering van werkzaamheden,
- Uitstellen van projecten. De uitgestelde projecten pakken wij in 2020 of 2021 op.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel riolering

8. Egalisatie riolering
Jaarlijks rekenen wij via deze voorziening het rekeningresultaat op riolering af. In 2019 is € 648.000 in de voorziening gestort. Dit is € 127.000 meer dan geraamd. Dit komt met name door een voordeel in de opbrengsten rioolheffing (€ 81.000). De verklaring hiervoor is:
-  Vanaf 1-1-2019 krijgen we een bedrag voor het lozen van huishoudelijk afvalwater door Friesland Campina
- Hoger water verbruik bij de woningen en niet-woningen.
Daarnaast ontvingen we een bijdrage van 50% (€ 26.000) in de kosten van de klimaatstresstest van het Waterschap Rijn en IJssel. En we hadden een voordeel op de elektriciteit in 2019 van € 30.000 door lagere energieprijzen.

9. Voorziening legaat Vuller
De voormalige gemeente Gorssel heeft een legaat ontvangen waarvan de baten ten gunste moeten komen aan het primair onderwijs in de voormalige gemeente Gorssel.

10. Voorziening afkoopsom planschade
Wij kunnen als gemeente een afkoopsom ontvangen van de initiatiefnemer, voor de afkoop van planschaderisico’s bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarvoor is het nodig dat wij als gemeente een voorziening opnemen, waar we het ontvangen bedrag aan toevoegen. Derden kunnen planschade verzoeken indienen bij bestemmingsplanwijzigingen. Als dit niet binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het betreffende bestemmingsplan gebeurd, dan valt het bedrag dat wij hebben ontvangen vrij en mogen wij het houden. Bij de Bestuursrapportage 2018 (raad 15-10-2018) hebben we hiervoor deze nieuwe voorziening ingesteld. Een bedrag van € 57.000 hebben we toegevoegd aan deze voorziening.


Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo 01-01-2019

Opgenomen

Aflossingen

Saldo 31-12-2019

Onderhandse leningen:

 

 

 

 

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

1.320   120 1.200

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

16.604 10.000 2.686 23.918

Totaal

17.924 10.000 2.806 25.118

Voor de opgenomen vaste geldleningen is in het huidige boekjaar € 447.500 aan rente verantwoord. De leningen hebben op 1 januari 2019 een gemiddeld gewogen rente van 2,55% (2018: 1,68%).

 

 • Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo 01-01-2019

Saldo 31-12-2019

Schulden <1 jaar

21.271 10.305

Overige kasgeldleningen

16.000 5.000

Banksaldi

   

Overige schulden

5.271 5.305

 

   

Overlopende passiva

7.083 6.071

Vooruit ontvangen bedragen:

   

 - Het rijk

9 241

- Overige overheidslichamen

2.377 2.363

- Overige vooruit ontvangen  bedragen

67 37

Nog te betalen bedragen

4.630 3.429

Totaal

28.354 16.376


Het Saldo overige schulden is op 1-1-2019 € 499.000 hoger door de toevoeging van Het Plein.
Het Saldo Nog te betalen bedragen is op 1-1-2019 € 1.473.000 hoger door de toevoeging van Het Plein.

Onderstaand zijn de vooruit ontvangen middelen overheidslichamen gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2019

Toevoegingen 2019

Onttrekkingen 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Rijk:

9 241 9 241

Uitkoop Ampsenseweg

9   9  

Min. Infra voorber., begel., toez., geluidsanering

  13   13

Uitkoopregeling Dorpsstraat 2b Almen

  3   3

Algemene Uitkering sept. circ. Duale trajecten inburgering

  225   225

Overige Nederlandse overheidslichamen:

2.377 249 263 2.363

VS subs.  Prov. Gld.  Vitaal GLD

92   92  

Aanleg Haven TKF + grondexploitatie TKF subs Prov. Gld. (Lochem stad)

715     715

Afvalfonds zwerfafval overschot

35   22 13

Maatschappelijk opvang beschermd wonen

25 11   36

Verrekening subsidie Lochem Stad

325     325

Waterschap vergoeding bruggen

434   88 346

Groene fabriek/cleantech Prov. Gld.

40   40  

Transformatiebudget Gemeente Deventer

206     206

Traverse Eefde-Zuid Prov. Gld.

507   22 485

Biodiversiteitsplan Prov. Gld.

  25   25

Aanpak nabo's 2019 Prov. Gld.

  213   213

Totaal

2.386 490 272 2.604

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten en gebeurtenissen na balansdatum

Langlopende contracten
Voor de schoonmaak is een contract afgesloten in 2017 dat 4 jaar loopt en daarna nog 4 optiejaren heeft. De kosten zijn bij benadering € 90.000 per jaar.

Voor de verwijdering van huishoudelijk afval is een contract afgesloten met Circulus-Berkel. Voor 2020 bedragen de kosten circa € 2.912.000.

De gemeente Lochem neemt deel in de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland”. Het is een doorlopende overeenkomst en de gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 bedraagt de vergoeding € 2.039.000 Daar zit ook de bijdrage in voor de brandweer.

De gemeente Lochem neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel. Het is een doorlopende overeenkomst en de gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal inwoners. Voor 2020 bedraagt de vergoeding € 529.667

Voor de levering van elektriciteit en gas zijn op 1 januari 2018 overeenkomsten aangegaan met De Vrije Energieproducent (DVEP) voor elektra en met Gazprom Energy voor gas. Deze contracten lopen tot en met 2019, met daarna nog vier optiejaren, waar we gebruik van maken. De kosten per jaar zijn afhankelijk van het verbruik. Op basis van een globale schatting bedraagt het jaarbedrag € 400.000.

Voor de meetdiensten van de elektriciteit is een contract afgesloten met Joulz voor de periode 2015 tot 2025. De kosten hiervoor bedragen circa € 26.000 per jaar.

Voor automatiseringsdoeleinden zijn contracten afgesloten, die jaarlijks opgezegd kunnen worden.

Voor mobiele telefonie is in 2016 een contract afgesloten met een looptijd van 3 jaar. Deze is verlengd voor 3 jaar. De kosten hiervan zijn bij benadering € 30.000 per jaar.

Voor de catering is een contract afgesloten in 2017, deze loopt 4 jaar en heeft daarna nog 2 optiejaren. De kosten hiervoor bedragen circa € 40.000 per jaar.

Voor de printers/copiers is een contract afgesloten in 2017 dat 4 jaar loopt met de mogelijkheid van 1 optiejaar. Hiervan zijn de kosten bij benadering € 25.000 per jaar.

Het abonnementenbeheer is in 2014 aanbesteed en loopt vanaf 1 januari 2015 voor 4 jaar en heeft daarna nog 4 optiejaren, waar we gebruik van maken. Jaarlijkse kosten bedragen circa € 70.000.

Voor de Traverse Eefde is een onderhoudscontract afgesloten met een looptijd van 10 jaar. Dit contract eindigt in 2026. De kosten per jaar zijn € 9.000.


Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Corporaties, deelnemers van het WSW, zijn voor investeringen in bestaande en nieuwe te bouwen woningen en maatschappelijk vastgoed aangewezen op de onderhandse kapitaalmarkt. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers deze leningen tegen relatief gunstige condities kunnen aantrekken, heeft het WSW met medewerking van landelijke en lokale overheden een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld.
Belangrijke kenmerken van deze zekerheidsstructuur zijn:

 • deelnemers lenen tegen gunstige voorwaarden en aantrekkelijke tarieven
 • 100 procent zekerheid voor de financiers en solvabiliteitsvrij
 • de zekerheidsstellers stellen deelnemers in staat tot maatschappelijk en volkshuisvestelijk investeren.

De tertiaire zekerheid van het WSW wordt gevormd door de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Het Rijk heeft een ongelimiteerde achtervangpositie ingenomen. Gemeenten maken elk afzonderlijk een afweging hoe zij de achtervang regelen. Zonder achtervang is borging van leningen niet mogelijk. Het risico dat gemeenten lopen door het aangaan van een achtervangpositie is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief geringe en tijdelijke renteloze lening.

Gemeenten dragen bij aan de volkshuisvesting door het maken van prestatieafspraken met de binnen haar grenzen werkzame woningcorporaties. Een onderdeel van deze prestatieafspraken is de achtervangpositie die de gemeente inneemt. Door het aangaan van achtervang werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Door het dalen van de financieringslast van de corporatie blijft meer ruimte over voor de noodzakelijke investeringen in sociale volkshuisvesting of maatschappelijk vastgoed.
Het schuldrestant per 31 december 2019 van de door het WSW gewaarborgde leningen bedraagt € 46.980.000


Gewaarborgde geldleningen
De gemeente Lochem heeft ultimo 2019 voor een bedrag van € 365.000 aan borgstellingen uitstaan.
De borgstellingen zijn voornamelijk verleend aan verenigingen en stichtingen binnen de gemeente Lochem. Onderstaand is een specificatie weergeven van de borgstellingen.

Bedragen x € 1.000

Naam geldnemer:

Oorspronkelijk bedrag

Percentage waarvoor borg
is verleend

Restantbedrag 01-01-2019

Restantbedrag 31-12-2019

Aandeel Gemeente 31-12-2019

St. sportbevordering Epse

130

100%

102

97

97

Semper Fidelis, Gorssel

80

100%

27

24

24

Vitens N.V.

189.200

3%

6.807

6.807

179

Vereniging Dorpshuis
't Onderschoer

311

100%

62

47

47

Sportclub Eefde

175

100%

25

20

20

Totaal

189.896

 

7.023

6.994

366


Eigen bijdrage op grond van de WMO

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.


Liquidatie RAL
De ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers(RAL) rondde het Dagelijks Bestuur van het RAL af. De aandelenoverdracht, we krijgen 1.163 aandelen Leisurelands B.V. om niet, vindt plaats in 2020.


Gebeurtenissen na balansdatum
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar mogelijk wel voor onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Met betrekking tot de balansposities aangaande de langlopende leningen, grondexploitaties en kortlopende vorderingen zijn deze met de kennis per 31 december 2019 beoordeeld op een toereikende waardering, de corona-crisis kan mogelijk leiden tot onzekerheden aangaande de inbaarheid (vorderingen), dan wel terugverdiencapaciteit (bij grondexploitaties) in 2020. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.