Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
JS2019 Blz. 2
Inleiding en beslispunten Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Resultaat 2019 Blz. 5
Beslispunten Blz. 6
Programmaverantwoording Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Doelstellingen Blz. 10
01. Bestuur Blz. 11
Werkbudget ‘Dichtbij’ Blz. 12
Slagvaardige organisatie Blz. 13
Ontwikkeling lokaal media aanbod Blz. 14
Jongeren betrekken en trainen Blz. 15
Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2020 Blz. 16
Eenvoudig schrijven, doen! Blz. 17
Vervolgen collegetour Blz. 18
0.2 Burgerzaken Blz. 19
Optimalisering dienstverlening Publiekscontacten / burgerzaken Blz. 20
Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Blz. 21
Ontwikkelagenda 2018-2022 Blz. 22
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 23
Meerjaren onderhoudsplan 2018-2022 Blz. 24
Overige activiteiten Blz. 25
Visie op dienstverlening Blz. 26
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 27
Analyse Blz. 28
Programma 1 | Veiligheid Blz. 29
Doelstellingen Blz. 30
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 31
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 32
Inzet toezicht en handhaving Blz. 33
Meer inzet op taken van Integrale Veiligheid en crisisbeheersing Blz. 34
Implementatie van het keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied Blz. 35
Analyse Blz. 36
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 37
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 38
Doelstellingen Blz. 39
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 40
Realiseren snelle fietsroute Deventer - Zutphen Blz. 41
Realiseren bereikbaarheid landbouwverkeer regio Almen (bruggen) Blz. 42
Extra inzet op verkeerseducatie Blz. 43
Beheersen Japanse duizendknoop in de wegbermen Blz. 44
Integraal beheren van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 45
Uitvoeren aanpak centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan) Blz. 46
2.2 Parkeren Blz. 47
Parkeeronderzoek centrum Lochem Blz. 48
2.3 Recreatieve havens Blz. 49
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 50
Professionaliseren Havenmeester Havenbedrijf Twente Blz. 51
Onderhouden en vervangingen binnenhaven Lochem Blz. 52
2.5 Openbaar vervoer Blz. 53
Uitvoeren pilot alternatieve vervoerswijzen Blz. 54
Overige activiteiten Blz. 55
Nota Parkeernormen Blz. 56
Reconstructie van de Ooldselaan en kruising Deventerweg - Ooldselaan (Laren) Blz. 57
Uitvoeren Nota Mobiliteit Lochem Blz. 58
N825 Trajectaanpak en begeleiding van het burgerinitiatief de Slimste weg Blz. 59
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 60
Analyse Blz. 61
Programma 3 | Economie Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 64
Uitvoeren economische Agenda 2019-2022 Blz. 65
Ondersteunen opstarten Agro Innovatie Centrum Blz. 66
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 67
Voorbereiding en ontwikkeling bedrijventerreinen Blz. 68
Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg Blz. 69
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 70
Uitvoeren van bedrijfsregelingen Blz. 71
3.4 Economische promotie Blz. 72
Opstellen samenhangende beleidsvisie recreatie en toerisme Blz. 73
Verstrekken subsidie VVV om taken te continueren Blz. 74
Realiseren inspiratiecentrum VVV en verbouwen en bijdrage aan exploitatie inspiratiecentrum Markt 2 Lochem Blz. 75
Ontwikkelen digitaal platform/agenda recreatie en toerisme & culturele agenda Blz. 76
Overige Activiteiten Blz. 77
Glasvezel buitengebied Blz. 78
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 79
Analyse Blz. 80
Programma 4 | Onderwijs Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
4.1 Openbaar onderwijs Blz. 83
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 84
Rank/Vennegotte (Lochem); onderzoek naar toekomstperspectief Blz. 85
Vullerschool (Gorssel) voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw Blz. 86
Prijsindexatie voor geplande projecten Integraal Huisvestingsplan Blz. 87
Scholenbouw Laren: van ontwerpen tot uitvoeren Blz. 88
Project Zuiderenk; toekomstige invulling buitenterrein Prins Clauslaan Blz. 89
4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken Blz. 90
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie herijken Blz. 91
Uitvoeren van de integrale aanpak kwetsbare jongeren op onderwijs/werk/zorg Blz. 92
Evalueren pilot Beweeg Blz. 93
Onderwijs en jeugdhulp Blz. 94
Lokale Educatieve Agenda structureel invullen Blz. 95
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 96
Analyse Blz. 97
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 98
Doelstellingen Blz. 99
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 100
Stimuleren sport- en bewegen mensen met een beperking Blz. 101
Uitvoeren nieuwe sportvisie Blz. 102
5.2 Sportaccommodaties Blz. 103
Begeleiden accomodatieplannen Blz. 104
Onderzoek verduurzaming complex De Beemd Blz. 105
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 106
Bespeling beiaard toren Gudulakerk continueren Blz. 107
Ontwikkelen Erfgoededucatie ten behoeve van het basisonderwijs Blz. 108
5.4 Musea Blz. 109
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 110
5.6 Media Blz. 111
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 112
Aanpassen beleid duurzaam beheer bomen buitengebied Blz. 113
Waarderingssubsidie (secundaire) speelplekken Blz. 114
Lokaal actieplan biodiversiteit opstellen en uitvoeren Blz. 115
Overige activiteiten Blz. 116
Cultuurhistorische waardenkaart Blz. 117
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 118
Analyse Blz. 119
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 120
Doelstellingen Blz. 121
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 122
Ontmoetingsinitiatieven Blz. 123
Versterken Informele Zorg Blz. 124
Onderzoeken behoefte kernen Blz. 125
Uitvoeren van de integrale aanpak statushouders Blz. 126
Uitbreiden jongerenwerk Blz. 127
Signaalfunctie kinderopvang versterken Blz. 128
Uitvoeringsagenda preventie opstellen Blz. 129
6.2 Wijkteams Blz. 130
Voortgang verbeterplan 't Baken Blz. 131
6.3 Inkomensregelingen Blz. 132
Doorontwikkelen en optimaliseren Participatie Blz. 133
6.4 Begeleide participatie Blz. 134
Opstellen beleid aansluiting dagbesteding en participatiewet Blz. 135
Programmabudget inrichting Wsw-taken Blz. 136
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 137
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 138
Monitoring verandering in eigen bijdrage Blz. 139
Evaluatie inkoop Wmo Blz. 140
6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 141
Opstellen beleidsplan WMO Blz. 142
Doorontwikkeling cliëntonderzoeken Blz. 143
Inrichten toezicht en handhaving WMO en jeugdhulp Blz. 144
Evalueren Beleidskader Schulddienstverlening Blz. 145
Opstellen nieuw ouderenbeleid Blz. 146
Beleidskader Sociaal Domein Blz. 147
6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 148
Verwerken wijzigingen Jeugdwet Blz. 149
6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 150
6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 151
Wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 152
Overige activiteiten Blz. 153
Klijnsma gelden Blz. 154
Huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 155
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 156
Analyse Blz. 157
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 158
Doelstellingen Blz. 159
7.1 Volksgezondheid Blz. 160
Realisatie (speerpunten) lokaal gezondheidsbeleid Blz. 161
7.2 Riolering Blz. 162
7.3 Afval Blz. 163
Uitvoeren uitvoeringsplan afval- en grondstoffeninzameling Blz. 164
Grondstoffenuitwisseling De Groene Fabriek (DGF) Blz. 165
7.4 Milieubeheer Blz. 166
Deelnemen aan de Regionale Energie (Klimaat)Strategie Blz. 167
Klimaat en Energie Blz. 168
Gebouwde omgeving – warmtetransitie – starten Wijk van de Toekomst in Laren Blz. 169
Warmtetransitie Blz. 170
Ondersteunen De Groene Fabriek Blz. 171
Coördinatie vrijwillige energiecoaches Blz. 172
Communicatieprogramma energieneutraal 2030 Blz. 173
Uitvoeren energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed Blz. 174
Uitvoeren stresstest klimaatadaptatie Blz. 175
Klimaatadaptatie Blz. 176
Beheer eikenprocessierups Blz. 177
Uitwerken plan van aanpak verwijdering asbest en eerste stappen om te komen tot een asbestvrije gemeente Blz. 178
Impuls geven aan het verduurzamen en/of asbestvrij maken van particuliere woningen Blz. 179
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 180
Herziening begraafplaatsenbeleid Blz. 181
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 182
Analyse Blz. 183
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 184
Doelstellingen Blz. 185
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 186
Uitwerken ruimtelijke visie en verkeersstructuurplan binnenstad Lochem Blz. 187
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 188
8.3 Wonen en bouwen Blz. 189
Uitvoeren Woonvisie Lochem 2018-2025 Blz. 190
Instellen verzilveringsfonds particulieren Blz. 191
Ontwikkelen beleid huisvesting arbeidsmigranten Blz. 192
Overige activiteiten Blz. 193
Afwegingskader (woon-)zorginitiatieven Blz. 194
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 195
Analyse Blz. 196
Algemene baten en lasten Blz. 197
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 198
Overhead en VPB Blz. 199
Toelichting algemene lasten Blz. 200
Paragrafen Blz. 201
Lokale heffingen Blz. 202
Lokale heffingen Blz. 203
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 204
Inleiding Blz. 205
Impact coronacrisis Blz. 206
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 207
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Openbare verlichting Blz. 210
Wegen Blz. 211
Kunstwerken Blz. 212
Groen Blz. 213
Riolering Blz. 214
Speelvoorzieningen Blz. 215
Gebouwen Blz. 216
Financiering Blz. 217
Financiering Blz. 218
Bedrijfsvoering Blz. 219
Bedrijfsvoering Blz. 220
Verbonden partijen Blz. 221
Inleiding Blz. 222
Doelstellingen Blz. 223
1. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 224
Regio Stedendriehoek Blz. 225
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 226
Delta Zutphen Blz. 227
Stadsbank Oost Nederland Blz. 228
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 229
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 230
Tribuut Blz. 231
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 232
2. Stichtingen waarbij de gemeente is betrokken Blz. 233
Stichting Grote Kerk Blz. 234
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 235
Stichting Strategische Board Blz. 236
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 237
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 238
3. Samenwerkingsverbanden met gemeenten Blz. 239
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 240
4. Deelnemingen Blz. 241
Circulus-Berkel BV Blz. 242
Grondbeleid Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Toelichting bouwgrondexploitaties Blz. 245
Toelichting per plan Blz. 246
Toelichting per plan Blz. 247
Aalsvoort West Blz. 248
Stijgoord Blz. 249
TKF Blz. 250
Exel II fase 2 Blz. 251
Van Disselweg Blz. 252
Barchem Zuid Blz. 253
Harfsen West Blz. 254
Almen Zuid Blz. 255
Van der Hoevenschool Epse Blz. 256
Etalage naar de Toekomst Blz. 257
Gasfabriek Lochem Blz. 258
Clusterlocatie Exel Blz. 259
Detmerskazerne Eefde Blz. 260
Propschool Blz. 261
Kop van Oost Blz. 262
Particuliere exploitaties Blz. 263
Waarderingsgrondslagen Blz. 264
Inleiding Blz. 265
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 266
Balans Blz. 267
Balans per 31 december 2019 Blz. 268
Activazijde per 31 december 2019 Blz. 269
Passivazijde per 31 december 2019 Blz. 270
Toelichting op de balans Blz. 271
Activa zijde Blz. 272
Passiva zijde Blz. 273
Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten en gebeurtenissen na balansdatum Blz. 274
Overzicht baten en lasten Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 277
Incidentele baten en lasten Blz. 278
Overzicht mutatie reserves Blz. 279
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 280
Overzicht specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 281
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 o.g.v. artikel 3 Regeling informatieverstrekking SiSa Blz. 282
Overzicht taakvelden Blz. 283
Overzicht taakvelden 2019 Blz. 284
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap