Balans per 31 december 2020

Activazijde per 31 december 2020

bedragen x € 1.000
ACTIVA Ultimo Ultimo
2020 2019
Vaste activa
Immateriële vaste activa 334 484
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 26 158
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 308 326
Materiële vaste activa 77.560 80.955
- Investeringen met een economisch nut
• overige investeringen met een economisch nut 46.105 50.956
• overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 20.299 21.089
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 7.212 4.966
- In erfpacht 3.944 3.944
Financiële vaste activa 4.737 4.820
- Kapitaal verstrekkingen aan:
• deelnemingen 341 341
- Leningen aan:
• deelnemingen 143 286
- Overige langlopende leningen u/g 4.252 4.192
Totaal vaste activa 82.630 86.259
Vlottende activa
Voorraden 11.867 8.111
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 11.860 8.104
- Gereed product en handelsgoederen 6 6
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 16.950 14.184
- Vorderingen op openbare lichamen 4.866 4.433
- Rekening-courantverhoudingen met het rijk 7.373 5.345
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiëlle instellingen 81 947
- Overige vorderingen 4.630 3.458
Liquide middelen 452 468
- Kassaldi 1 2
- Banksaldi 451 465
Overlopende activa 8.757 8.689
- Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 1.496 830
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 7.261 7.859
Totaal vlottende activa 38.025 31.452
Totaal-generaal 120.656 117.711
Verliescompensatie VPB 709 455

Passivazijde per 31 december 2020

bedragen x € 1.000
PASSIVA Ultimo Ultimo
2020 2019
Vaste passiva
Eigen vermogen 61.951 54.862
- Algemene reserve 24.264 17.927
- Bestemmingsreserves: 30.124 31.219
- Resultaat na bestemming 7.563 5.716
Voorzieningen 22.412 21.355
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 762 1.067
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 2.678 2.495
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt h=geheven 15.642 15.513
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is 3.330 2.281
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 20.576 25.118
- Onderhandse leningen van:
• binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 1.080 1.200
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen 19.496 23.918
• overige binnenlandse sectoren
- Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido
Totaal vaste passiva 104.939 101.335
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 3.658 10.305
- Overige Kasgeldleningen 5.000
- Banksaldi
- Overige schulden 3.658 5.305
Overlopende passiva 12.058 6.071
- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen 7.543 2.604
- Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen 4.515 3.466
Totaal vlottende passiva 15.717 16.376
Totaal-generaal 120.656 117.711
Gewaarborgde geldleningen 218 364