Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.2 Parkeren

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3 Recreatieve havens

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

Analyse

2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 448 564 494 -70
2.1 Verkeer en vervoer 236 253 204 -49
2.3 Recreatieve havens 1 -1
2.4 Economische havens en waterwegen 139 246 223 -23
2.5 Openbaar vervoer 73 64 67 3
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer Vergunning nutsbedrijven: voordeel € 51.000
Er zijn aanzienlijk meer vergunningen verstrekt aan nutsbedrijven. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Sloop/Herstel bruggen: nadeel € 60.000
Betreft de bijdrage van het waterschap. Zie verder de toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Project inspanning Zwerfafval: nadeel € 40.000
Betreft de bijdrage van Nedvang. Zie verder de toelichting bij de lasten. Incidenteel nadeel.
2.4 Economische havens en waterwegen Opbrengsten havengelden industriële binnenhaven Lochem: nadeel € 23.000
Als gevolg van (bedrijfs) economische factoren is de overslag van grondstoffen lager uitgevallen en daarmee de opbrengsten voor het havenbedrijf. Incidenteel nadeel.
Lasten 5.296 5.371 4.502 869
2.1 Verkeer en vervoer 4.278 3.956 3.506 450
2.2 Parkeren 41 34 20 13
2.3 Recreatieve havens 0 3 0 3
2.4 Economische havens en waterwegen 135 172 130 42
2.5 Openbaar vervoer 121 121 117 4
Kapitaallasten 255 400 268 132
Loonkosten 466 684 459 225
Belangrijkste afwijkingen:
2.1 Verkeer en vervoer Verkeerseducatie: voordeel € 17.000
Als gevolg van Corona konden niet alle geplande verkeerseducatie projecten doorgang vinden. In de bestuursrapportage 2020 is besloten dit deels voor fysieke maatrgelen in te zetten. Hiervoor was niet het volledig bedrag benodigd. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersborden: voordeel € 14.000
In afwachting van het besluit over definitieve doorgang van de samenwerking met Circulus Berkel zijn er in 2020 nog geen structurele afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van verkeersborden (incl. de aanschaf van een beheersysteem verkeersborden). Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Openbare verlichting: nadeel € 93.000
Er zijn meer schade gevallen geweest aan masten. De overschrijding van het elektriciteitsverbuik (€ 26.000) is het gevolg van de arsenaal uitbreiding openbare verlichting. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Klinkerwegen: voordeel € 64.000
Er is minder ingezet op onderhoud klinkerwegen. Personeel en materieel is meer ingezet op het onderhoud van zandwegen. Dit verklaart een voordeel op klinkerwegen en een nadeel op zandwegen. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer IBOR basis op orde: voordeel € 100.000
Groot onderhoud van trottoirs en klinkerwegen realiseerde Circulus-Berkel nog niet geheel in 2020 door herprioritering van werkzaamheden. Inmiddels zijn voor 2021 de werkzaamheden uitgezet. We stellen voor het restant budget van € 100.000 over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Gladheidsbestrijding: voordeel € 132.000
Door de zachte winter in 2020 en dus weersomstandigheden, is er niet vaak gestrooid. Daardoor is er ook minder zout verbruikt. Er is in totaal 9 keer gestrooid. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Aanleg inritten: voordeel € 59.000
Er zijn minder aanvragen voor aanleg inritten ingediend. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Onverharde wegen: nadeel € 70.000
Jaarlijks worden er vele meldingen en klachten gedaan door bewoners. Het jaar 2020 was voor zandwegen een uitstekend jaar om (achterstallig) onderhoud te doen. Hierdoor is er meer inzet gepleegd op zandwegen en konden meer meldingen worden afgedaan. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Project inspanning Zwerfafval: voordeel € 40.000
Door de coronamaatregelen zijn afgelopen jaar geen gezamenlijke projecten georganiseerd in het kader van preventie en aanpak zwerfafval. Tegenover de lasten staat een bijdrage van Nedvang die we nu ook niet ontvangen. Incidenteel nadeel.
2.1 Verkeer en vervoer Opstellen Nota mobiliteit: voordeel € 15.000
We stelden een startdocument op. Dit markeert de start van het proces om te komen tot nieuw mobiliteitsbeleid. Dit krijgt een vervolg in 2021.We stellen voor het resterende budget van € 15.000 over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Sloop/Herstel bruggen: voordeel € 60.000
De brug over de Berkel ten zuiden van de Binnenweg kon nog niet worden gesloopt omdat de geplande nieuwe brug over de Berkel, meer oostwaarts, nog niet kon worden aangelegd. Met de Provincie wordt gezocht naar een oplossing t.a.v. de regels van het Gelders Natuurnetwerk. De verwachting is dat de aanstaande wijziging van de Verordening Ruimte Gelderland, 1e kwartaal 2021, mogelijkheden biedt. Dan zou de sloop in 2021 voltooid kunnen worden. Hier staat tegenover een bijdrage van het Waterschap Rijn en IJssel voor hetzelfde bedrag. Incidenteel voordeel. We stellen voor het budget van € 60.000 over te hevelen naar 2021.
2.1 Verkeer en vervoer Wegenlegger: voordeel € 20.000
Door aanhoudende problemen met de software kon de wegenlegger niet gedigitaliseerd worden. De problemen zijn verholpen en er is een concept versie gereed. Incidenteel voordeel. We stellen voor het resterend budget van € 20.000 over te hevelen naar 2021.
2.1 Verkeer en vervoer Rondweg Lochem: voordeel € 17.000
Er zijn geen kosten gemaakt voor het inhuren van externe expertise in de persoon van een landschapsarchitect. Deels zijn de taken door de eigen organisatie uitgevoerd. Voor het overige deel is de verklaring dat de tender nog niet is gestart en er om die reden nog geen ontwerpen getoetst konden worden. Incidenteel voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid infra fiets: voordeel € 21.000
Een deel van de voorgenomen werkzaamheden voerden we uit. Door prioritering in werkzaamheden voeren we maatregelen aan de fietsstructuur in Molengronden in 2021 uit. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 21.000 over te hevelen naar 2021.
2.2 Parkeren Parkeeronderzoek centrum Lochem: voordeel € 10.000
Als gevolg van Corona kon in 2020 geen representatief parkeeronderzoek gehouden worden. Incidenteel voordeel. We stellen voor het restant budget van € 10.000 over te hevelen naar 2021.
2.4 Economische havens en waterwegen Industriële binnenhaven Lochem: voordeel € 42.000
We voerden minimaal onderhoud uit in afwachting van de resultaten van het gedetailleerde onderzoek. De kosten van het nader gedetailleerde onderzoek vielen lager uit. Hierdoor is een deel van het budget niet uitgegeven. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 2 -4.848 -4.806 -4.008 798