Programma 4 | Onderwijs

Wat willen we bereiken?

4.1 Openbaar onderwijs

Wat hebben we ervoor gedaan?

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat hebben we ervoor gedaan?

4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s

Analyse

4 Onderwijs
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 267 228 236 8
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 6 3 -3
4.2 Onderwijshuisvesting 20 15 21 6
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 240 207 212 5
Belangrijkste afwijkingen:
Lasten 3.091 3.023 2.536 486
4.1 Openbaar basisonderwijs 128 152 143 9
4.2 Onderwijshuisvesting 378 363 355 8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.228 1.318 936 383
Kapitaallasten 1.114 979 837 141
Loonkosten 242 211 265 -54
Belangrijkste afwijkingen:
4.2 Onderwijshuisvesting Huur Bartimeusschool : voordeel € 24.000
Minder uitgegeven aan huurvergoeding Bartimeusschool sinds eind 2019 worden er minder meters gehuurd. De nieuwe huurovereenkomst is daarop aangepast. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer: voordeel € 240.000
Er is € 240.000 minder uitgegeven aan leerlingenvervoer. Dit komt door de nieuwe verdeelsystematiek en de gevolgen van corona. Incidenteel voordeel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken VVE: voordeel € 117.000
Er is € 117.000 minder uitgegeven voor VVE. Door corona en in afwachting van VVE beleid zijn er geen extra activiteiten gestart. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 4 -2.824 -2.795 -2.300 495