Programmaverantwoording

Inleiding

Inleiding
De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2020. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering van de activiteiten die in de Begroting 2020 staan en de activiteiten die in de Kadernota 2021, jaarschijf 2020, staan. Per activiteit geven wij aan wat er wel en niet gerealiseerd is en wat de financiële afwijkingen zijn. Na het laatste programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, volgt een toelichting op de algemene baten en lasten, waaronder de overhead.

Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisisis
We merkten allemaal dat het jaar 2020 in het teken stond van corona en de gevolgen daarvan. Dit had ook een groot effect op onze activiteiten in 2020. Veel activiteiten zijn vertraagd, of uitgesteld. Sommige activiteiten pakken we alsnog in 2021 op als de coronamaatregelen het toelaten. Ook financieel heeft de coronacrisis veel invloed. Het Rijk en provincie steunden ons financieel met bijdragen in deze crisis in 2020 en doen dat ook in 2021. In de bestuursrapportage 2020 en begroting 2021 brachten we de eerste (financiële) gevolgen zoveel mogelijk in beeld. In deze jaarrekening vind je op diverse plekken de gevolgen van de coronacrisis. Maar hebben we ook een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. In dat hoofdstuk proberen we een zo’n compleet mogelijk overzicht te geven van de corona-impact.

De financiële analyse geeft de belangrijkste afwijkingen weer
Dit betekent dat de het totaal van de bedragen in de toelichting niet in alle gevallen aansluit op het totaal per programma. De toelichting op de eventuele afwijkingen in de loonkosten en kapitaallasten volgen na de programma’s. Deze toelichting is op het totaal van alle programma’s.
De toelichtingen vinden plaats op de afwijkingen van zowel de baten als de lasten. Dit is wettelijk voorgeschreven.
Met een afzonderlijke bijlage 1 stellen wij voor om budgetten die in 2020 niet zijn besteed mee te nemen naar 2021. Het is onder voorwaarden mogelijk budgetten mee te nemen naar het volgende jaar. Op 14 september 2020 stelde de auditcommissie een nieuw afwegingskader hierover vast.

We geven inzicht in de indicatoren 
Elk jaar nemen we een vaste set beleidsindicatoren op in de begroting en jaarstukken. Deze set indicatoren is landelijk verplicht. En geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de (beleids-)sturing te verbeteren. Daarnaast mogen gemeenten zelf bepalen welke indicatoren ze extra presenteren.

De cijfers komen in veel gevallen uit de laatste burgerpeiling onder Lochemse inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’. De uitkomsten uit de burgerpeiling vergelijken wij met de ambities. In het voorjaar van 2021 vindt de volgende burgerpeiling plaats. De nieuwe waarden nemen wij op in de begroting 2022. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de meeste indicatoren te raadplegen en te vergelijken met andere gemeenten.