Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding en beslispunten Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Resultaat 2020 Blz. 5
Beslispunten Blz. 6
Programmaverantwoording Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Corona effecten op jaarrekening en jaarverslag Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Financiële compensatie voor gevolgen corona Blz. 11
Wel of niet corona gerelateerd Blz. 12
Voorstel besteding corona gelden Blz. 13
Programmaverantwoordingen Blz. 14
Verbonden partijen en corona Blz. 15
Risico's vanwege corona Blz. 16
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 17
Doelstellingen Blz. 18
0.1 Bestuur Blz. 19
Jongeren betrekken en trainen Blz. 20
Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2020 Blz. 21
Vervolgen collegetour Blz. 22
0.2 Burgerzaken Blz. 23
Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 24
Team van de toekomst Blz. 25
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 26
Overige activiteiten Blz. 27
Strategische gronden in kaart gebracht Blz. 28
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 29
Analyse Blz. 30
Programma 1 | Veiligheid Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Overige activiteiten Blz. 33
Crisis Blz. 34
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 35
Start bouw brandweerkazerne Almen Blz. 36
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 37
Analyse Blz. 38
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 39
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 40
Doelstellingen Blz. 41
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 42
Realiseren snelle fietsroute Deventer - Zutphen Blz. 43
Realisatie Rondweg Lochem extra expertise Blz. 44
Vervangen openbare verlichting Blz. 45
Opstellen nieuwe nota mobiliteit Blz. 46
Realiseren bereikbaarheid landbouwverkeer regio Almen (bruggen) Blz. 47
Uitvoeren aanpak Centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan) Blz. 48
2.2 Parkeren Blz. 49
Parkeeronderzoek centrum Lochem Blz. 50
2.3 Recreatieve havens Blz. 51
Planvorming passantenhaven en omgeving Blz. 52
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 53
Onderzoek onderhoud en vervangingen industriehaven Lochem Blz. 54
2.5 Openbaar vervoer Blz. 55
Reconstructie Markeloseweg Blz. 56
Overige activiteiten Blz. 57
Nota Parkeernormen Blz. 58
Reconstructie Markeloseweg Blz. 59
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 60
Analyse Blz. 61
Programma 3 | Economie Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 64
Uitvoeren economische Agenda 2019-2022 Blz. 65
Doorontwikkelen van de innovatie coöperatie (agrarisch) Blz. 66
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 67
Opstellen visie Scheggertdijk Almen Blz. 68
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 69
3.4 Economische promotie Blz. 70
Voortzetten taken VVV Blz. 71
Lochem toeristische promotie - Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme Blz. 72
Onderzoeken extra opbrengsten toeristenbelasting Blz. 73
Overige Activiteiten Blz. 74
Ondersteunen ondernemers Blz. 75
Aanleg glasvezel buitengebied Blz. 76
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 77
Analyse Blz. 78
Programma 4 | Onderwijs Blz. 79
Doelstellingen Blz. 80
4.1 Openbaar onderwijs Blz. 81
Uitvoeren motie onderwijsaanbod Blz. 82
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 83
Vullerschool (Gorssel) voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw Blz. 84
4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken Blz. 85
Uitvoeren van de integrale aanpak kwetsbare jongeren op onderwijs/werk/zorg Blz. 86
Evalueren pilot Beweeg Blz. 87
Overige activiteiten Blz. 88
Coördineren van noodopvang kinderopvang en scholen Blz. 89
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 90
Analyse Blz. 91
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 92
Doelstellingen Blz. 93
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 94
Uitvoering geven aan het Sportakkoord Blz. 95
5.2 Sportaccommodaties Blz. 96
Realiseren ombuiging zwembaden Blz. 97
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 98
Aanvullen tekorten (corona) begroting Schouwburg Lochem Blz. 99
De Cultuursector ondersteunen in de corona periode Blz. 100
5.4 Musea Blz. 101
Lokale musea betrekken bij culturele ontwikkelingen Blz. 102
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 103
Vaststelling Erfgoedvisie Gemeente Lochem 2020-2030: Erfgoed in verbinding Blz. 104
5.6 Media Blz. 105
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 106
Lokaal actieplan biodiversiteit opstellen en uitvoeren Blz. 107
Afronden netwerkkaart landschapselementen Blz. 108
Herijken speelruimtebeleid Blz. 109
Overige activiteiten Blz. 110
Compenseren accommodaties voor de financiële tekorten als gevold van de coronacrisis Blz. 111
Beantwoorden coronavragen sportaanbieders Blz. 112
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 113
Analyse Blz. 114
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 115
Doelstellingen Blz. 116
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 117
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda preventie Blz. 118
Uitvoering geven aan Pilots Ontmoetingsinitiatieven Blz. 119
Faciliteren initiatieven zorgcoördinatie in een aantal kernen Blz. 120
Verkennen van een lokale inclusie agenda Blz. 121
6.2 Wijkteams Blz. 122
Uitvoeren evaluatie ‘t Baken Blz. 123
Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem Blz. 124
6.3 Inkomensregelingen Blz. 125
Evalueren Beleidskader Schulddienstverlening Blz. 126
Uitvoeren van de pilot inwoners met een laag inkomen Blz. 127
6.4 Begeleide participatie Blz. 128
Uitvoeren van de integrale aanpak statushouders Blz. 129
Voorbereiden van de nieuwe wet inburgering Blz. 130
Uitvoering geven aan de Wsw Blz. 131
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 132
Vergroten aandacht voor Social Return Blz. 133
Doorontwikkelen en optimaliseren Participatie Blz. 134
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 135
Doorontwikkelen Ondersteuning Thuis Blz. 136
6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 137
Implementeren conclusie evaluatie inkoop Wmo Blz. 138
Keuze maken voor uitvoering cliëntervaringsonderzoeken Blz. 139
6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 140
Uitvoering geven aan pilots Blz. 141
6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 142
Voorbereiding invoering landelijk verdeelmodel MO-BW Blz. 143
Uitvoering geven aan Wvggz Blz. 144
Voorkomen van Huiselijk geweld en Kindermishandeling Blz. 145
6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 146
Wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 147
Overige activiteiten Blz. 148
Nieuwe collectieve ziektekostenverzekering Blz. 149
Verordening en beleidsregels WMO 2021 Blz. 150
Corona regelingen voor zorgaanbieders Blz. 151
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 152
Analyse Blz. 153
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 154
Doelstellingen Blz. 155
7.1 Volksgezondheid Blz. 156
Opstellen uitvoeringsplannen lokaal gezondheidsbeleid Blz. 157
Evalueren 2e fase JOGG-project (Jongeren op gezond gewicht) Blz. 158
7.2 Riolering Blz. 159
Opstellen nieuw afvalwaterketenplan Blz. 160
7.3 Afval Blz. 161
Uitvoeren uitvoeringsplan afval- en grondstoffeninzameling Blz. 162
7.4 Milieubeheer Blz. 163
Deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 164
Visie op grootschalige windenergie en herijking beleidskader zon Blz. 165
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving Blz. 166
Uitvoeren motie Zonnestroom Blz. 167
Beheer eikenprocessierups Blz. 168
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 169
Overige activiteiten Blz. 170
Warmtetransitie Blz. 171
Communicatieprogramma energieneutraal 2030 Blz. 172
Herziening begraafplaatsenbeleid Blz. 173
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 174
Analyse Blz. 175
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 176
Doelstellingen Blz. 177
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 178
Uitvoeren aanpak centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan) Blz. 179
Opstellen visie buitengebied Blz. 180
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 181
8.3 Wonen en bouwen Blz. 182
Uitvoeren Woonvisie Lochem 2018-2025 Blz. 183
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Blz. 184
Analyse Blz. 185
Algemene baten en lasten Blz. 186
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 187
Overhead en VPB Blz. 188
Toelichting algemene lasten Blz. 189
Paragrafen Blz. 190
Lokale heffingen Blz. 191
Lokale heffingen Blz. 192
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 193
Inleiding Blz. 194
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 195
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 196
Inleiding Blz. 197
Openbare verlichting Blz. 198
Wegen Blz. 199
Kunstwerken Blz. 200
Groen Blz. 201
Riolering Blz. 202
Speelvoorzieningen Blz. 203
Gebouwen Blz. 204
Financiering Blz. 205
Financiering Blz. 206
Bedrijfsvoering Blz. 207
Bedrijfsvoering Blz. 208
Verbonden partijen Blz. 209
Inleiding Blz. 210
Doelstellingen Blz. 211
1. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 212
Regio Stedendriehoek Blz. 213
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 214
Stadsbank Oost Nederland Blz. 215
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 216
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 217
Tribuut Blz. 218
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 219
2. Stichtingen waarbij de gemeente is betrokken Blz. 220
Stichting Grote Kerk Blz. 221
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 222
Stichting Strategische Board Blz. 223
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 224
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 225
3. Samenwerkingsverbanden met gemeenten Blz. 226
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 227
4. Deelnemingen Blz. 228
Circulus-Berkel BV Blz. 229
Grondbeleid Blz. 230
Inleiding Blz. 231
GREX Blz. 232
Onderdeel Blz. 233
Woningbouw Blz. 234
Kop van Oost Blz. 235
Almen Zuid Blz. 236
Harfsen West Blz. 237
Barchem Zuid Blz. 238
Gasfabriek Lochem Blz. 239
Clusterlocatie Exel Blz. 240
Detmerskazerne Eefde Blz. 241
Etalage naar de Toekomst Blz. 242
Industrieterreinen Blz. 243
Aalsvoort West Blz. 244
Stijgoord Blz. 245
TKF Blz. 246
Diekink Blz. 247
Totaaloverzicht resultaten complexen Blz. 248
Toelichting particuliere grondexploitaties Blz. 249
Barchemse Bos Blz. 250
Borculoseweg Blz. 251
Cluster Laren Blz. 252
De Cloese Blz. 253
De Smid Epse Blz. 254
Laren IV Blz. 255
Polsvoort Blz. 256
Rabobank Lochem Blz. 257
Reudink Blz. 258
Zutphenseweg 18 Laren Blz. 259
Waarderingsgrondslagen Blz. 260
Inleiding Blz. 261
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 262
Balans Blz. 263
Balans per 31 december 2020 Blz. 264
Activazijde per 31 december 2020 Blz. 265
Passivazijde per 31 december 2020 Blz. 266
Toelichting op de balans Blz. 267
Activa zijde Blz. 268
Passiva zijde Blz. 269
Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten en gebeurtenissen na balansdatum Blz. 270
Overzicht baten en lasten Blz. 271
Inleiding Blz. 272
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 273
Incidentele baten en lasten Blz. 274
Overzicht mutatie reserves Blz. 275
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 276
Overzicht specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 277
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 o.g.v. artikel 3 Regeling informatieverstrekking SiSa Blz. 278
Overzicht taakvelden Blz. 279
Overzicht taakvelden 2020 Blz. 280
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap