Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
1. Inleiding en beslispunten Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Resultaat 2021 Blz. 5
Beslispunten Blz. 6
2. Programmaverantwoording Blz. 7
Inleiding Blz. 8
We geven inzicht in de indicatoren Blz. 9
Corona effecten op jaarrekening en jaarverslag Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Financiële compensatie voor gevolgen corona Blz. 12
Wel of niet corona gerelateerd Blz. 13
Voorstel besteding corona gelden Blz. 14
Effecten op de langere termijn Blz. 15
Gevolgen ambtelijke organisatie 2021 Blz. 16
Programmaverantwoordingen Blz. 17
Verbonden partijen en corona Blz. 18
Risico's vanwege corona Blz. 19
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 20
Programma items Blz. 21
0.1 Bestuur Blz. 22
Vieren 75 + 1 jaar bevrijding Blz. 23
Vervolgen collegetour Blz. 24
0.2 Burgerzaken Blz. 25
Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 26
Zorgen voor Corona proof verkiezingen Blz. 27
Uitvoeren Digitale Agenda 2019-2022 Blz. 28
Uitvoeren verbeterprogramma Basisregistraties Blz. 29
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 30
Overige activiteiten Blz. 31
Project herbestemming brandweerkazerne Almen Blz. 32
Beleidsnota's Blz. 33
Wat mag het kosten? Blz. 34
Programma 1 Veiligheid Blz. 35
Programma items Blz. 36
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 37
Realiseren Brandweerkazerne Almen Blz. 38
Verbeteren Expertteams crisisbeheersing Blz. 39
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 40
Opzetten meldpunt ondermijning Blz. 41
Impuls geven aan handhaving om de kwaliteit van onze buitenruimte te vergroten Blz. 42
Overige activiteiten Blz. 43
Beleidsnota's Blz. 44
Wat mag het kosten? Blz. 45
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 46
Programma items Blz. 47
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 48
Realiseren snelle fietsroute Deventer - Zutphen Blz. 49
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem Blz. 50
Bijdragen aan aanleg rotonde N346 Almenseweg Blz. 51
Uitvoeren raakvlakprojecten Rondweg Lochem Blz. 52
Opstellen nieuwe nota mobiliteit Blz. 53
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen Blz. 54
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten Blz. 55
2.2 Parkeren Blz. 56
2.3 Recreatieve havens Blz. 57
Aanpak recreatieve haven Blz. 58
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 59
Professionaliseren Havenmeester Havenbedrijf Twente Blz. 60
2.5 Openbaar vervoer Blz. 61
Overige activiteiten Blz. 62
Parkeeronderzoek centrum Lochem Blz. 63
Onderzoek onderhoud en vervangingen industriehaven Lochem Blz. 64
Beleidsnota's Blz. 65
Wat mag het kosten? Blz. 66
Programma 3 Economie Blz. 67
Programma items Blz. 68
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 69
Uitvoeren economische Agenda 2019-2022 Blz. 70
Extra inzet landbouw Blz. 71
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 72
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 73
3.4 Economische promotie Blz. 74
Uitvoeren visie recreatie en toerisme Blz. 75
Overige activiteiten Blz. 76
Lochems Ondernemers Fonds Blz. 77
Beleidsnota's Blz. 78
Wat kost het? Blz. 79
Programma 4 Onderwijs Blz. 80
Programma items Blz. 81
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 82
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 83
Barchschole (Barchem), asbest saneren, gedeelte slopen en bouwen speellokaal Blz. 84
Scholenbouw Laren: van ontwerpen tot uitvoeren Blz. 85
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 86
Overige activiteiten Blz. 87
Subsidie ventilatie schoolgebouwen Blz. 88
Fusie Staringcollege Blz. 89
NPO-gelden Blz. 90
Beleidsnota's Blz. 91
Wat mag het kosten? Blz. 92
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 93
Programma items Blz. 94
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 95
Evalueren subsidieregeling sportvoorzieningen Blz. 96
Toekennen subsidie sportverenigingen Blz. 97
5.2 Sportaccommodaties Blz. 98
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 99
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 100
Realiseren trekkenwand en compenseren van extra kosten Schouwburg Lochem Blz. 101
Aanpassen van het uitvoeringsplan bij de cultuurvisie "Kijk op Cultuur" Blz. 102
Aanpassen prestatie subsidieafspraken met drie culturele basisinstellingen Blz. 103
5.4 Musea Blz. 104
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 105
Verlengen aanstelling regio archeoloog Blz. 106
5.6 Media Blz. 107
Onderzoeken welke behoefte er is aan lokale media Blz. 108
Mediawijsheid bevorderen Blz. 109
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie Blz. 110
Aanpassen beleid Duurzaam beheer bomen buitengebied Blz. 111
Uitvoering geven aan Biodiversiteitsplan Blz. 112
Herijken speelruimtebeleid Blz. 113
Overige activiteiten Blz. 114
Coronaondersteuning maatschappelijke organisaties Blz. 115
Een gezond cultureel speelveld Blz. 116
Beleidsnota's Blz. 117
Wat mag het kosten? Blz. 118
Programma 6 Sociaal Domein Blz. 119
Programma item Blz. 120
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 121
Preventienota uitvoeren Blz. 122
Inclusieagenda opstellen Blz. 123
6.2 Wijkteams Blz. 124
Voortgang verbeterplan 't Baken Blz. 125
6.3 Inkomensregelingen Blz. 126
Uitvoering evaluatie beleidskader schulddienstverlening Blz. 127
Voortzetting dienstverlening BEL Blz. 128
Vroegsignalering van schulden Blz. 129
6.4 Begeleide participatie Blz. 130
Voortzetting coördinatie Taalhuis Blz. 131
Uitvoeren van de pilot huiswerkbegeleiding Blz. 132
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten Blz. 133
Voorbereiding, implementatie en uitvoering Wet Inburgering Blz. 134
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 135
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 136
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 137
Verwerken wijzigingen Jeugdwet Blz. 138
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 139
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 140
Wijziging woonplaatsbeginsel Blz. 141
Uitvoeren aanpassingen regionale inkoop Blz. 142
Overige activiteiten Blz. 143
Tegemoetkoming gemeenschapsvoorzieningen Blz. 144
Beleidsnota's Blz. 145
Wat mag het kosten? Blz. 146
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 147
Programma items Blz. 148
7.1 Volksgezondheid Blz. 149
Opstellen plan van aanpak JOGG Blz. 150
7.2 Riolering Blz. 151
Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Blz. 152
7.3 Afval Blz. 153
Uitvoeren Afval- en Grondstoffenplan gemeente Lochem 2021-2025 Blz. 154
Uitvoeren vervangingsplan ondergrondse verzamelcontainers Blz. 155
7.4 Milieubeheer Blz. 156
Deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES) Blz. 157
Warmtetransitie Blz. 158
Klimaat en Energie Blz. 159
Klimaatadaptatie Blz. 160
Beheer eikenprocessierups Blz. 161
Verlenging DVO coördinatie energiecoaches Blz. 162
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 163
Onderhoud begraafplaatsen Blz. 164
Overige activiteiten Blz. 165
Beleidsnota's Blz. 166
Wat mag het kosten? Blz. 167
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 168
Programma items Blz. 169
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 170
Uitvoeren aanpak centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan) Blz. 171
8.2 Grondexploitatie Blz. 172
8.3 Wonen en bouwen Blz. 173
Ontwikkelen beleid huisvesting arbeidsmigranten Blz. 174
Uitvoeren Woonvisie Lochem 2018-2025 Blz. 175
Onderzoek in de pré project fase woningbouwopgave Blz. 176
Overige activiteiten Blz. 177
Vestiging voorkeursrecht zoekgebieden woningbouwlocaties Blz. 178
Beleidsnota's Blz. 179
Wat mag het kosten? Blz. 180
Algemene baten en lasten Blz. 181
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 182
Overhead en VPB Blz. 183
Toelichting algemene lasten Blz. 184
4. Waarderingsgrondslagen Blz. 185
Inleiding Blz. 186
- Blz. 187
- Blz. 188
5. Balans per 31 december 2021 Blz. 189
- Blz. 190
- Blz. 191
6. Toelichting op de balans Blz. 192
- Blz. 193
- Blz. 194
- Blz. 195
- Blz. 196
- Blz. 197
- Blz. 198
- Blz. 199
- Blz. 200
- Blz. 201
- Blz. 202
- Blz. 203
- Blz. 204
- Blz. 205
- Blz. 206
- Blz. 207
- Blz. 208
- Blz. 209
- Blz. 210
- Blz. 211
- Blz. 212
- Blz. 213
- Blz. 214
- Blz. 215
- Blz. 216
- Blz. 217
- Blz. 218
- Blz. 219
- Blz. 220
- Blz. 221
- Blz. 222
- Blz. 223
- Blz. 224
- Blz. 225
- Blz. 226
- Blz. 227
- Blz. 228
- Blz. 229
- Blz. 230
- Blz. 231
- Blz. 232
- Blz. 233
- Blz. 234
- Blz. 235
- Blz. 236
- Blz. 237
- Blz. 238
- Blz. 239
- Blz. 240
- Blz. 241
- Blz. 242
7. Overzicht baten en lasten Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 245
Incidentele baten en lasten Blz. 246
Incidentele baten en lasten 2 Blz. 247
Overzicht mutatie reserves Blz. 248
Overzicht mutatie reserves Blz. 249
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 250
8. Overzicht specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 251
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 o.g.v. artikel 3 Regeling informatieverstrekking SiSa Blz. 252
9. Overzicht taakvelden Blz. 253
Overzicht taakvelden 2021 Blz. 254
10. Bijlagen Blz. 255
Bijlage 1 - Naar 2022 over te hevelen budgetten Blz. 256
Bijlage 2 - Kredieten Blz. 257
Bijlage 3 - Subsidieoverzicht 2021 Blz. 258
Bijlage 4 - Burgerjaarverslag 2021 Blz. 259
Bijlage 5 - Strategische gronden Blz. 260
Bijlage 6 – ENSIA verantwoording Blz. 261
Bijlage 7 - Detailspecificatie per grondcomplex Blz. 262
- Blz. 263
- Blz. 264
- Blz. 265
- Blz. 266
- Blz. 267
- Blz. 268
- Blz. 269
- Blz. 270
- Blz. 271
- Blz. 272
- Blz. 273
3. Paragrafen Blz. 274
Lokale heffingen Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 280
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 281
Risicomatrix Blz. 282
Risicomatrix Blz. 283
Overzicht van alle structurele en incidentele risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) Blz. 284
Wat willen we bereiken? Blz. 285
Toelichting structurele risico’s Blz. 286
Structureel risico 1 Huishoudelijke hulp (voorheen Ondersteuning Thuis) Blz. 287
Structureel risico 2 Kosten Wmo woningaanpassingen Blz. 288
Structureel risico 3 Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdhulp Blz. 289
Structureel risico 4 Jeugdhulp, extra middelen 2022 en verder Blz. 290
Structureel risico 5 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 291
Structureel risico 6 Toerekening uren investeringen en grondexploitaties Blz. 292
Structureel risico 7 Onbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF) Blz. 293
Structureel risico 8 Structurele effecten leges door Omgevingswet Blz. 294
Structureel risico 9 Aframing uitgaven begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 295
Structureel risico 10 Scholenbouw Laren Blz. 296
Structureel risico 11 Toename beroep op bijzondere bijstand Blz. 297
Structureel risico 12 Aframing Jeugdhulp persoonsgebondenbudget (pgb) Blz. 298
Structureel risico 13 Bouw Brandweerkazerne Almen Blz. 299
Toelichting structurele risico's - corona Blz. 300
Structureel risico (corona) 14 Toename gebruik Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Blz. 301
Structureel risico (corona) 15 Toename van inwoners met een uitkering Blz. 302
Nieuwe structurele risico's Blz. 303
Totaal nettobedrag structurele risico’s Blz. 304
Toelichting incidentele risico's Blz. 305
Incidenteel risico 16 Grondexploitaties Blz. 306
Incidenteel risico 17 Invoering Omgevingswet Blz. 307
Incidenteel risico 18 Jeugdhulp schadeclaim zorgaanbieder Blz. 308
Incidenteel risico 19 Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen Blz. 309
Incidenteel risico 20 Garanties Blz. 310
Incidenteel risico 21 Oninbaarheid lening Trefpunt Blz. 311
Incidenteel risico 22 PlusOV Blz. 312
Toelichting incidentele risico's - corona Blz. 313
Incidenteel risico (corona) 23 Extra inzet op toezicht & handhaving coronamaatregelen Blz. 314
Nieuwe incidentele risico's Blz. 315
Incidenteel risico 24 Afronding contract vanuit GR Delta Blz. 316
Totaal nettobedrag incidentele risico’s Blz. 317
Om makkelijk te beoordelen en vergelijken werken wij met een ratio weerstandsvermogen Blz. 318
Om makkelijk te beoordelen en vergelijken werken wij met een ratio weerstandsvermogen Blz. 319
Ons weerstandsvermogen Blz. 320
Ons weerstandsvermogen Blz. 321
Financiële kengetallen Blz. 322
Financiële kengetallen Blz. 323
Beoordeling en toelichting financiële kengetallen Blz. 324
- Blz. 325
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Blz. 326
Solvabiliteitsratio Blz. 327
Structurele exploitatieruimte Blz. 328
Grondexploitatie Blz. 329
Belastingscapaciteit Blz. 330
Normering Blz. 331
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 332
Inleiding Blz. 333
Inleiding Blz. 334
Openbare verlichting Blz. 335
Beleidskader Blz. 336
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 337
Gerealiseerd in 2021 Blz. 338
Financiën Blz. 339
Wegen Blz. 340
Beleidskader Blz. 341
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 342
Gerealiseerd in 2021 Blz. 343
Financiën Blz. 344
Kunstwerken Blz. 345
Beleidskader Blz. 346
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 347
Gerealiseerd in 2021 Blz. 348
Financiën Blz. 349
Groen Blz. 350
Beleidskader Blz. 351
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 352
Gerealiseerd in 2021 Blz. 353
Financiën Blz. 354
Riolering Blz. 355
Beleidskader Blz. 356
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 357
Gerealiseerd in 2021 Blz. 358
Financiën Blz. 359
Speelvoorzieningen Blz. 360
Beleidskader Blz. 361
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 362
Gerealiseerd in 2021 Blz. 363
Financiën Blz. 364
Gebouwen Blz. 365
Beleidskader Blz. 366
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 367
Gerealiseerd in 2021 Blz. 368
Financiën Blz. 369
Ondergrondse verzamelcontainers Blz. 370
Beleidskader Blz. 371
Beheer en kwaliteitsniveau onderhoud Blz. 372
Gerealiseerd in 2021 Blz. 373
Financiën Blz. 374
Financiering Blz. 375
Financiering Blz. 376
Bedrijfsvoering Blz. 377
Organisatie Blz. 378
Personeel Blz. 379
Integriteit Blz. 380
Inkoop Blz. 381
Informatiebeleid Blz. 382
Gegevensbescherming Blz. 383
Informatieveiligheid Blz. 384
ICT Blz. 385
Rechtmatigheidscontrole Blz. 386
Verbonden partijen Blz. 387
Verbonden partijen Blz. 388
Gegevens verbonden partijen Blz. 389
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 390
Regio Stedendriehoek Blz. 391
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 392
Stadsbank Oost Nederland Blz. 393
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 394
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 395
Tribuut Blz. 396
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 397
Stichtingen Blz. 398
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 399
Stichting Strategische Board Blz. 400
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 401
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 402
Samenwerkingsverbanden Blz. 403
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 404
Deelnemingen Blz. 405
Circulus Blz. 406
Grondbeleid Blz. 407
Inleiding Blz. 408
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap