Sitemap

Kadernota 2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Aanbiedingsbrief Blz. 3
Toelichting Blz. 4
Hoofdstuk 1 Nieuw Beleid activiteiten Blz. 5
- Blz. 6
- Blz. 7
- Blz. 8
Doelstellingen Blz. 9
Activiteiten programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 10
1. Ondersteuning project Westerbork Blz. 11
2. Ondersteuning project Stolpersteine Blz. 12
3. Continueren bestuursondersteuner Blz. 13
Activiteiten programma 1 Veiligheid Blz. 14
4. Uitvoeren audit Wet politie gegevens Blz. 15
Activiteiten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 16
5. Realiseren rondweg Lochem Blz. 17
6. Uitvoering Mobiliteitsplan Lochem 2022 Blz. 18
Activiteiten programma 4 Onderwijs Blz. 19
7. Nieuwbouw Rank/Vennegotte Blz. 20
8. Nieuwbouw Vullerschool Blz. 21
Activiteiten programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 22
9. Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen Blz. 23
10. Schouwburg Lochem Blz. 24
Activiteiten programma 6 Sociaal domein Blz. 25
11. Kwaliteitsslag Jeugdhulp Blz. 26
12. Jeugdhulp maatwerk Blz. 27
13. Wmo Uitvoeringskosten Blz. 28
14. Extra benodigde inzet voor de invoering van Persoons Gebonden Budget (PGB) 2.0 Blz. 29
15. Extra groep Inburgering Blz. 30
Beslispunt hoofdstuk 1 Blz. 31
- Blz. 32
Hoofdstuk 2 Nieuw Beleid ontwikkelingen Blz. 33
- Blz. 34
- Blz. 35
- Blz. 36
Doelstellingen Blz. 37
Ontwikkelingen programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 38
1. Verbeteren (digitale) dienstverlening Blz. 39
2. Budget Dichtbij Blz. 40
3. Taxatie panden brandverzekering Blz. 41
Ontwikkelingen programma 1 Veiligheid Blz. 42
4. Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes Blz. 43
Ontwikkelingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 44
5. Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden woongebieden en educatie campagne landbouwverkeer Blz. 45
6. Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen Blz. 46
7. Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair Blz. 47
8. Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem Blz. 48
Ontwikkelingen programma 3 Economie Blz. 49
9. Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw Blz. 50
Ontwikkelingen programma 4 Onderwijs Blz. 51
10/11. Prijsindexatie Nieuwbouw Rank/Vennegotte en Nieuwbouw Vullerschool Blz. 52
Ontwikkelingen programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 53
12. Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte Blz. 54
Ontwikkelingen programma 6 Sociaal domein Blz. 55
13. Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld Blz. 56
14. Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) Blz. 57
15. Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp Blz. 58
16. Zorgcoördinatoren in Lochem en meer inzet onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) Blz. 59
Ontwikkelingen programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 60
17. Opleiding en inzet energie-adviseurs Blz. 61
18. Verlenging coördinatie energiecoaches Blz. 62
19. Routeplanner naar energieneutraliteit Blz. 63
20. Communicatie en participatieprogramma energieneutrale gebouwde omgeving Blz. 64
21. Renovatie begraafplaatsen Blz. 65
Ontwikkelingen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 66
22. Uitbreiding formatie wonen Blz. 67
23. Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder Blz. 68
24. Functie sturing grondbeleid structureel Blz. 69
25. Uitbreiding formatie gegevensbeheer en Geo-informatie Blz. 70
Overige ontwikkelingen Blz. 71
Toekomst van Werk Blz. 72
Ontwikkeling nieuw beleid gemeentelijke wegen incl. zandwegen Blz. 73
Ontwikkeling nieuw beleid civiele kunstwerken Blz. 74
Herijking project Landbouwbrug Almen Blz. 75
Onderhoud begaanbaarheid Bruggeweerdsdijk Blz. 76
Economische agenda en inzet MKB-manager Blz. 77
Onderwijs en jeugdhulp Blz. 78
Project Gorsselse accommodaties Blz. 79
Verduurzaming/modernisering De Beemd Blz. 80
Toekomst buitenbaden Almen en Gorssel Blz. 81
Herziening Bosbeheerplan Blz. 82
Invoering woonplaatsbeginsel afgerond en doorontwikkeling Jeugdbescherming Blz. 83
GGD, Yunio en ODA Blz. 84
Krediet aankoop gronden Wvg locaties Blz. 85
Cofinanciering Starterslening vervallen Blz. 86
Budget Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) -Toekomstbestendig wonenlening Blz. 87
Stijging personeelskosten Blz. 88
Onzekerheden door prijsstijgingen Blz. 89
Beslispunt hoofdstuk 2 Blz. 90
Hoofdstuk 3 Financieel kader Blz. 91
- Blz. 92
Wij blijven de algemene reserve meerjarig inzetten Blz. 93
Beslispunten hoofdstuk 3 Blz. 94
Hoofdstuk 4 Begrotingsrichtlijnen 2023 Blz. 95
- Blz. 96
Beslispunt hoofdstuk 4 Blz. 97
Hoofdstuk 5 Beslispunten Blz. 98
- Blz. 99
- Blz. 100
- Blz. 101
Bijlage 1 - Financiële mutaties Blz. 102
- Blz. 103
Bijlage 2 - Overzicht huidige taakstellingen Blz. 104
- Blz. 105
Doelstellingen Blz. 106
Toelichting Blz. 107
1. Zwembaden Blz. 108
2. MOP/accommodaties Blz. 109
3. Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget Blz. 110
4. Wonen met een plus Blz. 111
5. Begraafplaatsen Blz. 112
6. Gehandicaptenparkeerkaart Blz. 113
7. Ondersteuning accommodaties Blz. 114
8. Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda Blz. 115
9. - Loket Gorssel Blz. 116
10. Leges evenementen Blz. 117
11. Afname uitgaven begeleiding Wmo Blz. 118
12. Huishoudelijke hulp Blz. 119
13. Jeugdhulp PGB Blz. 120
14. Jeugdhulp uitvoeringskosten Blz. 121
15. Innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit Blz. 122
16. Terugverdieneffect Digitale Agenda Blz. 123
Bijlage 3 - Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2026 Blz. 124
- Blz. 125
Bijlage 4 - Meerjarig overzicht reserves Blz. 126
- Blz. 127
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap