Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Programma items

Programma items

Gemeentelijke taken uitvoeren en ambities realiseren samen met andere gemeenten. maatschappelijke instellingen en organisaties maar vooral ook samen met onze inwoners. We luisteren en zijn partner in de samenwerking en leggen daarbij de nadruk op “’ doen”. Dichtbij willen we ook zijn, voor al onze inwoners. Dit moet blijken uit toegankelijke en goede zorg maar ook door de wijze waarop we openstaan en meedenken met initiatieven die bijdragen aan onze leefomgeving en klimaatdoelstellingen. Dichtbij, Duurzaam en Doen is de leidraad voor het handelen van ons bestuur.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

25

32

26

33

34

Het streven was om in 2018 richting het landelijk gemiddelde van 27% te komen, het vertrouwen blijkt meer dan dat toegenomen. Doel is om dit te behouden of met realistische stappen te laten groeien op basis van de kernbegrippen ‘Dichtbij, Duurzaam en Doen’.

% inwoners dat van mening is dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt

31

19

35

24

27

De verwachting was dat goed gescoord zou worden, omdat is ingezet op participatie en het ondersteunen van initiatieven. Leefbaarheid is in de burgerpeiling omschreven als  ‘de omgang tussen buurtbewoners, veiligheid en de kwaliteit en staat van de openbare ruimte’. Drie verschillende onderdelen die de beleving van leefbaarheid beïnvloeden. Tegenover deze minder goede waardering staat dat maar 15% het oneens is met de stelling dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. Al met al vraagt dit punt wel om extra aandacht, door de hierboven genoemde impuls wordt ingezet op een stijgende waardering.

Programma items

Een klantgerichte dienstverlenende organisatie als poort naar de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Zij ervaren een klantgerichte, toegankelijke overheid (fysiek én digitaal) die met kennis van zaken snel en doeltreffend handelt. De lokale overheid is voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een slagvaardige overheid die dichtbij de inwoners staat. We vergroten onze strategische kracht.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten

6,7

6,6

6,8

6,7

6,8

Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente

6,7

6,5

6,8

6,6

6,7

Waardering inwoners algehele dienstverlening

6,5

6,4

6,7

6,6

6,6

De waardering vanuit de burgerpeiling 2018 is voor de drie benoemde indicatoren vrijwel gelijk aan die van 2016, bij alle indicatoren is sprake van een minieme daling. Hiermee zijn de cijfers ook licht lager dan het landelijke gemiddelde. Door de al aangehaalde activiteiten plus nieuwe digitale kanalen zoals “Mijn Overheid” en “Mijn Loket”, extra aandacht voor het gebruik van heldere taal en de nieuwe website, is de ambitie dat de waardering de komende jaren toeneemt naar het niveau van de landelijke gemiddelden. Daarbij worden ook burgerinitiatieven die (in)direct de dienstverlening verbeteren gesteund.

Programma items

Binnen de portefeuille ‘overige gronden en gebouwen’ bevinden zich een diversiteit aan eigendommen die vaak vanuit strategische overwegingen in bezit worden gehouden. Daar waar het bezit niet langer nodig is, worden mogelijkheden bekeken om eigendom af te stoten. Zolang het bezit van de overige gronden en gebouwen wenselijk blijft, worden deze deugdelijk onderhouden en verhuurd of verpacht. Hiermee willen we bereiken dat ze hun waarde behouden, met het oog op een eventuele overdracht.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

  • Visie op dienstverlening (2007)
  • De nota burgerparticipatie (2008)
  • Nota verbonden partijen (2018)
  • Beleidslijn Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob 2013)

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
0 - Bestuur en ondersteuning Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 1.070 770 460 433 457 365
0.1 Bestuur 19 26 26 26 26 26
P010 Bestuursorganen 26 26 26 26
P020 Bestuurlijke samenwerking
P050 Bestuursinstrumenten
0.2 Burgerzaken 707 639 399 372 396 304
P060 Burgerzaken 385 358 382 290
P110 Openbare orde en veiligheid 14 14 14 14
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 344 105 35 35 35 35
P821 Eigendommen 35 35 35 35
Lasten 2.577 2.693 2.358 2.250 2.274 2.224
0.1 Bestuur 1.537 1.578 1.527 1.524 1.524 1.521
P010 Bestuursorganen 1.398 1.395 1.395 1.392
P020 Bestuurlijke samenwerking 75 75 75 75
P050 Bestuursinstrumenten 54 54 54 54
0.2 Burgerzaken 853 913 741 636 661 613
P051 Bedrijfsvoering
P060 Burgerzaken 741 636 661 613
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 187 201 89 89 89 89
P821 Eigendommen 89 89 89 89
Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning -1.507 -1.923 -1.898 -1.817 -1.817 -1.859