Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

1. Veiligheid

Programma items

Programma items

Met de ontwikkeling van Veiligheidsregio’s is de regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing geïntensiveerd. Als gemeente dragen wij daaraan bij door medewerkers te scholen en een rol te geven in de crisisbeheersingsorganisatie. Dit alles met het doel om ervoor te zorgen dat in geval van een crisis, welke zeer uiteenlopend van aard kan zijn, onze inwoners adequaat worden ondersteund en schade- beperkt blijft. Naast de crisisbeheersing heeft de gemeente ook taken op het gebied van brandweerzorg. Taken die met het in werking treden van de Wet op de veiligheidsregio’s voor een belangrijk deel zijn overgegaan naar de veiligheidsregio maar waarvoor de gemeente financieel verantwoordelijk is. We willen een brandweerzorg in onze gemeente die financieel maatschappelijk te verantwoorden is en waarop onze inwoners kunnen vertrouwen.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Programma items

Een zo veilig mogelijke leef/werkomgeving voor burgers en bedrijven, waarbij de administratieve lasten zo laag mogelijk zijn. Veiligheid is een relatief en complex begrip met vele aspecten. Relatief omdat iemand een onveilig gevoel kan hebben terwijl het toch echt wel veilig is of omgekeerd. En complex omdat er veel factoren zijn die een veilige omgeving, een veilig gevoel kunnen beïnvloeden. Fysieke voorzieningen zoals bijvoorbeeld verlichting, de wel of niet aanwezigheid van politie, de mate waarin er aandacht is voor preventie etc.  Zaak is om deze aspecten op het gebied van veiligheid in samenhang aan te pakken. Dat betekent van het opstellen van (preventief) beleid, naar de ontwikkeling van instrumenten, naar het toezicht (het zichtbaar zijn) en vervolgens indien nodig de juridische afhandeling. Ofwel de keten op orde. Om een zo’n veilig mogelijke gemeente te kunnen zijn werken we samen met “ketenpartners” zoals Politie, Openbaar ministerie, buurgemeenten, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Halt, Stichting Welzijn Lochem, ‘t Baken, Viverion, IJsseldal Wonen, GGD en de VNOG. Deze laatste met name op het gebied van de fysieke veiligheid en crisisbeheersing.


Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

% inwoners dat zich veilig voelt in de buurt

93

91

94

94

94

De ambitie was om in 2018 het percentage te verhogen naar 94%. Een verdere analyse van de indicator laat zien dat verkeersveiligheid, begaanbare stoepen en het onderhouden van groenvoorzieningen als belangrijk hierin worden ervaren. Dit zijn vooral fysieke maatregelen die slechts gefaseerd kunnen worden doorgevoerd. Ten opzichte van het gemiddelde van 88% bij gemeenten van gelijke omvang blijft het gevoel van veiligheid onverminderd goed in Lochem.

 

2016

2017

2018

2020

2022

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

4,1

2,6

2,6

2,6

2,6

Er is veel preventie ingezet om woninginbraken te voorkomen en dat heeft geholpen kijkend naar de daling. Ingezet wordt om dit resultaat te behouden.

Kengetallen

Realisatie

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

34 (2017)

Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners)

0,7 (2014)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,6 (2017)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

2,4 (2017)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

3,0 (2017)

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

  • Integraal Veiligheidsplan (IVP) district IJsselstreek 2016-2019
  • Strategisch VHT beleid 2016-2019

Wat kost het?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
1 - Veiligheid Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 49 13 13 13 13 13
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 18 8 8 8 8 8
P120 Brandweer 8 8 8 8
P130 Rampenbestrijding 1 1 1 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 31 5 5 5 5 5
P110 Openbare orde en veiligheid
P822 Vergunningen 5 5 5 5
Lasten 2.239 2.226 2.309 2.358 2.406 2.406
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.788 1.865 1.922 1.971 2.019 2.019
P120 Brandweer 1.865 1.914 1.962 1.962
P130 Rampenbestrijding 57 57 57 57
1.2 Openbare orde en veiligheid 450 361 387 387 387 387
P110 Openbare orde en veiligheid 387 387 387 387
P822 Vergunningen
Totaal 1 - Veiligheid -2.189 -2.213 -2.296 -2.344 -2.393 -2.392