Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke kwaliteit van het grondgebied verhogen door integrale toepassing van beleidsuitgangspunten en aandacht voor maatwerk. We creëren rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor burgers en instellingen wat regelgeving ruimtelijke ontwikkeling betreft en we verminderen de regeldruk.

Wat willen we bereiken?

Evenwichtig aanbod van nieuwe en toekomstbestendige woonlocaties waar het goed wonen en leven is.


Wat gaan we daarvoor doen?
Reguliere werkzaamheden.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Lochem wil een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen. Voor de huidige inwoners die in hun woning willen blijven wonen en voor nieuwe inwoners die Lochem als een aantrekkelijke vestigingsplaats zien. Dit veronderstelt dat we een breed aanbod van woningen hebben: in verschillende prijsklassen en typen. Daarbij richten we ons op woningbouw in alle kernen. Samen met de kernen geven we vorm aan vraaggerichte woningbouwplannen door met maatwerk aan te sluiten op de vraag naar woningen. In de uitvoering van het woonbeleid gaat aandacht uit naar: (-) de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen, (-) leefbare kernen, (-) wonen met zorg, en (-) woningverbetering en duurzaamheid.


Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen

64

109

90

85

85

Waarvan geschikt voor starters

23

44

27

26

26

Waarvan geschikt voor ouderen

11

20

nvt

nvt

nvt

De ambitie voor het totaal aantal te bouwen woningen is gebaseerd op de afspraken binnen de regio Stedendriehoek in de periode 2015 tot en met 2024. Het gaat daarbij om totaal netto 860 woningen (nieuwbouw minus sloop). De indicator voor geschikte starterswoningen is afgeleid van de Woonvisie Lochem 2018-2025, waarin ook het streven is aangegeven dat 30% van de nieuwbouw in het goedkope segment valt (huur tot € 710,- en koop tot € 190.000). De aandacht voor geschikte woningen voor ouderen komt terug in de Woonvisie, er zijn hier geen concrete aantallen nieuwbouwwoningen als ambitie in benoemd.

Kengetallen

Realisatie

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

7,3 (2016)

% demografische druk

92,8 (2018)

Banen (per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

715,4 (2017)

% functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

48,7 (2017)

Vestigingen (aantal bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

175,7 (2017)

Beleidsnota's

 • Nota Grondbeleid 2017-2020 (2018) met addendum winstneming
 • Woonvisie Lochem 2018-2025
 • Notitie inzake permanente bewoning recreatieverblijven (1994)
 • Vervolgnotitie inzake permanente bewoning van recreatieverblijven (1997)
 • Voortgangsnota bestrijding permanente bewoning recreatieverblijven (2002)
 • Omgevingsvisie Gelderland (2013/2014)
 • Beleidskader Functieverandering Lochem 2011
 • Nota Ruimte
 • Ruimtelijke verordening
 • Regionale structuurvisie Stedendriehoek (bundelingsgebied en de Voorlanden)
 • Integrale ruimtelijke structuurvisie (2013)
 • Toekomstvisie
 • Masterplan Etalage naar de Toekomst (2009)

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
en stedelijke vernieuwing 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 7.868 2.340 2.340 2.200 2.624 2.200
8.1 Ruimtelijke ordening 683 150 140 140 140 140
P810 Ruimtelijke ordening 140 140 140 140
P821 Eigendommen
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.336 1.513 1.523 1.383 1.807 1.383
P821 Eigendommen
P830 Grondzaken 1.523 1.383 1.807 1.383
8.3 Wonen en bouwen 849 677 677 677 677 677
P820 Volkshuisvesting 6 6 6 6
P822 Vergunningen 671 671 671 671
P823 Handhaving
Lasten 11.300 3.892 4.126 4.060 4.064 4.051
8.1 Ruimtelijke ordening 1.188 1.074 1.289 1.364 1.349 1.349
P810 Ruimtelijke ordening 1.265 1.340 1.325 1.325
P821 Eigendommen 24 24 24 24
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.882 1.514 1.524 1.384 1.402 1.390
P821 Eigendommen
P830 Grondzaken 1.524 1.384 1.402 1.390
8.3 Wonen en bouwen 1.229 1.304 1.313 1.313 1.313 1.313
P820 Volkshuisvesting 95 95 95 95
P822 Vergunningen 806 806 806 806
P823 Handhaving 413 413 413 413
Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -3.432 -1.551 -1.786 -1.860 -1.439 -1.851