Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

In het coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken om een overheid te zijn die voor en met de samenleving werkt. De Lochemse samenleving bruist van ideeën, er is veel kennis en er zijn onderwerpen die om aandacht vragen. Daar willen wij op inspelen. Dat betekent dat we luisteren naar wat er leeft. De ideeën die de samenleving ons aanreikt, vormen een belangrijke inspiratiebron voor de komende vier jaar.


Collegeprogramma 2018 - 2022
Wij zijn intensief in gesprek met de Lochemse gemeenschap. We spannen ons daarbij in om ook in contact te komen met groepen die niet vanzelfsprekend onze gesprekspartners zijn. Op verschillende manieren zoeken wij contact met inwoners, ondernemers, instellingen en de politiek om inspiratie op te halen voor het collegeprogramma. De thema’s in deze gesprekken zijn: Sterke Economie, Krachtige Samenleving, Onze Leefomgeving en Nieuwe Energie. Dit zijn de thema’s waar dit college zich in het bijzonder hard voor gaat maken. Om direct aan de slag te kunnen, hebben we op een aantal thema’s budget gereserveerd. Deze begroting komt echter te vroeg om het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ en de opbrengst van de gesprekken in de volle breedte te verwerken. Hiertoe komen we in het voorjaar van 2019 met een uitvoeringsvoorstel.

We kijken ook naar wat we niet meer of anders gaan doen. We vragen de organisatie om scenario’s in beeld te brengen voor het terugdringen van de tekorten op jeugd en gaan op zoek naar onderwerpen die met minder aandacht toekunnen. Op deze manier creëren we ruimte voor de uitvoering van nieuwe prioriteiten. Dit leidt in het vroege voorjaar van 2019 tot een uitvoeringsvoorstel en een extra moment van financiële heroverweging. De volledige vertaling van het collegeprogramma en de thema’s krijgt uiteindelijk in de kaderbrief 2020 de finale uitwerking.


Slagvaardig Lochem
Naast onze doelstellingen op inhoudelijke thema’s hebben wij ook ambities voor de manier waarop wij werken. Lochem wil een overheid zijn die voor en met de samenleving werkt. Dat hebben we onder de vlag van Regisserend Lochem in praktijk gebracht. Nu is het tijd voor de volgende stap. Onder de noemer ‘Slagvaardig Lochem’ komen we binnenkort met een voorstel waarmee we een nieuwe impuls geven aan de manier waarop wij (samen)werken.

Vooruitlopend op dit voorstel is in deze begroting een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit opgenomen. Deze investering is noodzakelijk om de doelstellingen dichtbij, duurzaam en doen uit het coalitieakkoord te realiseren. Het gaat om ambtelijke versterking op de vier inhoudelijke thema’s. Daarnaast investeren we in ‘de keten op orde’ en ‘de basis op orde’. Bij de eerste hoort bijvoorbeeld de aanpak van ondermijningsvraagstukken, inclusief handhaving. Bij de basis op orde gaat het onder meer om het vergroten van de grip op de kwaliteit van zorg en de bestedingen in het sociaal domein.


Doen!
Met deze begroting presenteren we een eerste pakket aan nieuwe maatregelen. Dit levert voor volgend jaar een tekort op waarvoor we de algemene reserve aanspreken. Gezien onze keuzes, onze reservepositie en de positieve ontwikkeling van onze financiën in de komende jaren, een verantwoorde stap in de realisatie van ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’.