Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Beslispunten

Beslispunten

Programma’s en algemene baten en lasten
1. Instemmen met de financiële bijstellingen (zie hoofdstuk 1)

 • Jeugdhulp (zorg in natura)
 • Verkoopopbrengst voormalig gemeentehuis Laren
 • Onbenutte ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds

2. Instemmen met nieuw beleid 2019 (zie hoofdstuk 1 met specificatie in bijlage 1).

3. Instemmen met de onttrekking van een bedrag van € 1.346.000 (2019) en € 100.000 (2020) uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort.

4. Vaststellen van het programmaplan.

Paragraaf Lokale heffingen
5. Instemmen met de onttrekking van een bedrag van € 117.500 uit de reserve afvalstoffenheffing ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2019.

Investeringsplan nieuw beleid
6. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 1 de budgetten beschikbaar stellen. Dit zijn:

 • Werkbudget ‘Dichtbij’
 • Slagvaardige organisatie
 • Optimalisering dienstverlening Publiekscontacten / burgerzaken
 • Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
 • Uitvoering digitale agenda 2019-2022
 • Implementatie van het keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied
 • Realiseren Rondweg Lochem, waarbij € 101.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve in 2018
 • Realiseren bereikbaarheid landbouwverkeer regio Almen (bruggen)
 • Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen, waarbij € 587.500 wordt onttrokken aan de algemene reserve in 2020
 • Extra inzet op verkeerseducatie
 • Beheersen Japanse duizendknoop in de wegbermen
 • Snellaadpunt op het parkeerterrein gemeentehuis
 • Parkeeronderzoek centrum Lochem
 • Ondersteunen opstarten Agro Innovatie Centrum
 • Opstellen samenhangende beleidsvisie recreatie en toerisme
 • Verstrekken subsidie VVV om taken te continueren
 • Prijsindexatie voor geplande projecten Integraal Huisvestingsplan 2018-2028
 • Begeleiden accommodatieplannen
 • Bespeling beiaard toren Gudulakerk continueren
 • Ontwikkelen erfgoededucatie ten behoeve van het basisonderwijs
 • Duurzaam beheren van de bomen langs onze wegen in het buitengebied, waarbij € 123.500 wordt onttrokken aan de algemene reserve in 2018
 • Waarderingssubsidie (secundaire) speelplekken
 • Ontmoetingsinitiatieven
 • Uitbreiden jongerenwerk (motie 8.3 Kaderbrief 2019)
 • Signaalfunctie kinderopvang versterken
 • Inrichten toezicht en handhaving Wmo en Jeugdhulp
 • Uitvoeringsagenda schulddienstverlening opstellen en implementeren
 • Grootschalige opwek duurzame energie
 • Gebouwde omgeving – warmtetransitie – warmteplan
 • Ondersteunen De Groene Fabriek
 • Coördinatie vrijwillige energiecoaches
 • Communicatieprogramma energieneutraal 2030
 • Uitvoeren energiebesparingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed
 • Bestrijden eikenprocessierups
 • Uitwerken ruimtelijke visie en verkeersstructuurplan binnenstad Lochem
 • Uitvoeren actiepunten Woonvisie Lochem 2018-2025, waarbij € 50.000 wordt onttrokken aan de reserve wonen in 2019
 • Uitvoeren economische agenda