Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

3. Economie

Programma items

Programma items

Wat willen we bereiken?
We streven naar tevreden ondernemers en een goed ondernemersklimaat. Een groeiend aantal arbeidsplaatsen en minder mensen langs de kant. Dit doen we door het uitvoeren van de Economische agenda en het ondersteunen van innovaties.

Kengetal

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal arbeidsplaatsen

13.790

14.380

14.900

15.000

15.000

In 2018 en 2019 zagen we een stijgende trend in de werkgelegenheid. Per 1 januari kwamen we daarmee op 15.000 arbeidsplaatsen. Voor de komende jaren verwachten we voorlopig geen verdere toename. Door de corona effecten gaan we uit van een stabiel aantal arbeidsplaatsen.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We willen lokale en regionale bedrijven optimaal faciliteren in hun economische ontwikkeling. Dit doen we door het bieden van ruimte, zodat zij bij groei de kans hebben om in Lochem actief te blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Programma items

Wat willen we bereiken?
Het zo goed en makkelijk mogelijk helpen van ondernemers door:

  • vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie;
  • het doelgericht ondersteunen; 
  • hulp te bieden bij het zoeken naar nuttige regelingen voor het bedrijf (subsidies, fondsen, regelgeving, e.d.).

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Programma items

Wat willen we bereiken?
We willen een uitstekend voorbeeld zijn voor recreatie en toerisme in Nederland. Dit willen we met meer overnachtingen en evenementen En ook met het krijgen van naamsbekendheid en het bevorderen van het goede gevoel. Dit doen we door het promoten van de gemeente Lochem op het gebied van economie, recreatie en toerisme. In nauwe samenwerking met de collega gemeenten in de Achterhoek.

Kengetal

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal toeristische overnachtingen

351.811

401.396

525.614

420.000

420.000

We zagen in 2019 een forse stijging van het aantal overnachtingen (op campings en bungalowparken). Het is onbekend of we in 2020 dit aantal overnachtingen ook halen. De meeste campings moesten in, voor sommige de belangrijkste maanden van het jaar, hun deuren sluiten door de coronamaatregelen. Het aantal overnachtingen aan het begin van het seizoen is hierdoor veel minder dan in andere jaren. Daar tegenover staat dat veel campings en bungalowparken in de maanden juli en augustus vol zaten, door de vele vakanties in eigen land.

Aan de ene kant maakt dit de verliezen uit het begin van het seizoen goed. Aan de andere kant kunnen niet alle campings en bungalowparken alle plekken en huisjes gebruiken. Dat komt door de 1,5 meter-regels in voorzieningen als ontbijtzalen. Hoe het najaar verloopt is onzeker.

We verwachten de komende jaren een groei in het aantal overnachtingen op campings en bungalowparken, doordat meer mensen op vakantie gaan in eigen land. Een nieuwe lockdown heeft invloed op deze groei.

Wat kost het?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Economie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 1.587 2.145 1.873 1.740 1.753 1.753
3.1 Economische ontwikkeling 77 77 3 3 3 3
P320 Bedrijvigheid 33 21 3 3 3 3
P723 Milieubeheer 44 56 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 497 1.128 929 796 809 809
P821 Eigendommen 432 140 99 109 119 119
P830 Grondzaken 64 988 830 687 690 690
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 33 46 46 46 46 46
P320 Bedrijvigheid 33 46 46 46 46 46
3.4 Economische promotie 980 895 895 895 895 895
P320 Bedrijvigheid 45
P564 Toerisme 0 1 1 1 1 1
P920 Belastingen 935 894 894 894 894 894
Lasten 4.391 1.636 1.265 1.215 1.215 1.215
3.1 Economische ontwikkeling 419 497 286 236 236 236
P320 Bedrijvigheid 375 441 286 236 236 236
P723 Milieubeheer 44 56 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.550 788 744 744 744 744
P821 Eigendommen 551 66 66 66 66 66
P830 Grondzaken 2.999 722 678 678 678 678
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 163 56 56 56 56 56
P320 Bedrijvigheid 163 56 56 56 56 56
3.4 Economische promotie 259 295 179 179 179 179
P040 Bestuursondersteuning 10
P320 Bedrijvigheid 38 63 33 33 33 33
P564 Toerisme 192 216 131 131 131 131
P920 Belastingen 19 15 14 14 14 14
Totaal Economie -2.804 509 608 525 538 538
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
3.1 P723 Milieubeheer Voor het project Korte Ketens 2018-2020 staat in 2020 een incidentele subsidie van € 56.000.
3.2 P821 Eigendommen Vanaf 2020 namen we structureel voor de huurinkomsten voor Markt 2 en Markt 3 in Lochem € 40.000 op in de Kadernota 2021. Besluitvorming over de Kadernota 2021 vond alleen over 2020 plaats. Bij de Begroting 2021 vindt besluitvorming over 2021 e.v. plaats.
3.2 P830 Grondzaken De tussentijdse winstneming op grondexploitaties - bedrijventerreinen ramen we incidenteel op dit product. Voor 2020 is dat € 314.000 en in 2021 € 156.000. In de Bestuursrapportage 2020 stellen we de winstneming bij.
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
3.1 P320 Bedrijvigheid In 2020 en 2021 lopen diverse incidentele budgetten. Dit betreft o.a. de innovatie coöperatie (2020 € 71.000 en 2021 € 40.000), agro innovatiecentrum (2020 € 25.000 en 2021 € 10.000) en inhuur MKB-manager (2020 € 35.000). Daarnaast namen we in de Kadernota 2021 voor nieuw beleid een structureel bedrag op voor het uitvoeren van de economische agenda van € 83.000. Besluitvorming hierover vindt plaats via de Begroting 2021.
3.1 P723 Milieubeheer Voor het project Korte Ketens 2018-2020 staat in 2020 een incidenteel budget van € 56.000.
3.2 P830 Grondzaken In 2020 is er een incidenteel budget voor het ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg (€ 44.000). In de Bestuursrapportage 2020 stellen we voor van dit budget € 34.000 door te schuiven naar 2021.
3.4 P320 Bedrijvigheid In 2020 is er een incidenteel budget van € 30.000 voor toeristische promotie Lochem. In de Kadernota 2021 namen we bij nieuw beleid structureel hiervoor € 25.000 op; dit is onderdeel van de € 130.000 voor het uitvoeren van de visie recreatie en toerisme. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.
3.4 P564 Toerisme In 2020 is er een incidenteel budget van € 45.000 voor subsidie VVV en € 40.000 realiseren inspiratiecentrum VVV. In de Bestuursrapportage 2020 stellen we voor dit laatste door te schuiven naar 2021. In de Kadernota 2021 namen we bij nieuw beleid structureel € 130.000 voor het uitvoeren van de visie recreatie en toerisme op. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021.