1. Veiligheid

Programma items

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?
Een veilige woon- en leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan reguliere werkzaamheden.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?
Wij willen een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor inwoners en bedrijven. Veiligheid is een relatief en moeilijk begrip. Relatief, omdat iemand een onveilig gevoel kan hebben terwijl het toch echt wel veilig is, of omgekeerd. Moeilijk, omdat er veel zaken zijn die een veilige omgeving en een veilig gevoel kunnen beïnvloeden.

Om een zo veilig mogelijke gemeente te kunnen zijn, werken we samen. Vaste partners zijn Politie, Openbaar ministerie, buurgemeenten, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Halt, Stichting Welzijn Lochem, ‘t Baken, Viverion, IJsseldal Wonen, GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Met de VNOG werken we vooral samen op het gebied van de fysieke veiligheid en crisisbeheersing.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Realisatie 2021

Ambitie 2022

Ambitie 2023

% inwoners dat zich veilig voelt in de buurt

93

91

94

94

94

Uit analyse blijkt dat onze inwoners verkeersveiligheid, begaanbare stoepen en groenonderhoud belangrijk vinden. Dit zijn vooral fysieke maatregelen. Dit soort maatregelen kunnen we alleen in stappen doen. In Lochem voelen inwoners zich veilig als je het vergelijkt met gemeenten van dezelfde grootte (88%).

De eerstvolgende burgerpeiling wordt in 2023 gehouden. Zie de algemene toelichting voor de indicatoren bij Programmaplan.

 

Kengetal

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Verwachting 2022

Verwachting 2023

Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

1,9

2,1

1,7

1,9

1,9

* Cijfers nog niet bekend bij het CBS.

De daling van de cijfers komt doordat in 2020 corona heel erg aanwezig was. Mensen waren veel thuis. Minder ‘lege’ huizen en daardoor minder gelegenheid om in te breken. Daarnaast is een groot gedeelte van 2020 een avondklok van toepassing geweest.

 

Kengetallen

Realisatie

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

50  (2020)

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,3 (2019)

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

1,9  (2019)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

3,9 (2019)

Activiteit