5. Sport, cultuur en recreatie

Programma items

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?
Het aanmoedigen van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit met een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Kengetallen Realisatie
% niet-sporters 41,8 (2016)

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties zijn een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden ook voor de sportaccommodaties. Dat betekent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden moedigen wij de betrokkenen in alle kernen (o.a. accommodatiebesturen en dorpsraden) aan, om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. De insteek hierbij is om het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden tegen lagere exploitatiekosten. Door de exploitatiekosten te verminderen, kunnen wij gemeentelijke subsidies verder afbouwen. Verduurzaming van vastgoed is in dit proces een belangrijk hulpmiddel. In dit proces faciliteren of regisseren wij.

Indicator

Realisatie
2016

Realisatie
2018

Ambitie
2021

Realisatie
2021

Ambitie
2023

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid

81

75

75

77

77

Hoewel sprake is van een afname van de tevredenheid, scoort Lochem beter dan het gemiddelde in Nederland en gemeenten van vergelijkbare grootte. De ambitie voor de komende jaren is om dit percentage op hetzelfde niveau te houden.

Activiteit

5.3 Cultuurprestaties

Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. Volgens de uitgangspunten in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ (2016) bevorderen we door cultuur de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken en samenwerken in het rijke culturele veld.

 

Kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Ambitie
2020

Realisatie
2020 

Ambitie
2022

Aantal bezoekers aan schouwburg

35.811

34.220

34.000

12.331

(fysiek)

23.157

(incl. online bezoek)

34.000

De doelen in het bedrijfsplan 2020-2023 gaan over het vasthouden van de goede resultaten over de periode 2016-2019. Maar de negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Door de coronamaatregelen neemt het fysieke bezoekersaantal (tijdelijk) drastisch af. Welke invloed dat heeft op de ambities en realisaties moet nog blijken.

Activiteit

5.4 Musea

Wat willen we bereiken?
We verbinden kunst en cultuur met onze inwoners en daarmee bevorderen we bewustzijn van ons cultureel erfgoed. Ook vormen onze musea een belangrijke aantrekkingskracht voor de vrijetijdseconomie.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
We behouden, beheren en promoten ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te leven en te recreëren.

Activiteit

5.6 Media

Wat willen we bereiken?
We zorgen voor een onafhankelijk en gevarieerd media aanbod van hoge kwaliteit. Waarbij dit aanbod toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. We hechten belang aan mediawijsheid van burgers en instellingen in onze gemeente. Dit om een bewuste, kritische en actieve houding te bevorderen in een samenleving waarin media volop aanwezig is.

Activiteit

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Wat willen we bereiken?
We behouden en versterken de kwaliteit van de natuur en het landschap. Een aantrekkelijk en veilig landschap, gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden en structuren. Wij garanderen een basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om te verblijven. Dit geldt ook voor de speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we het beheer en onderhoud van deze speelruimten verbeteren en de contacten in de buurt versterken. Bovendien willen we actief de biodiversiteit binnen de gemeente behouden en vergroten. Belangrijke basisvoorwaarden vormen daarbij het duurzaam behouden van groene landschapselementen in ons buitengebied. Maar ook het lokaal terugvorderen en weer in beheer nemen van onze eigendommen.

Indicator

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2021

Realisatie 2021

Ambitie 2023

% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden

56

48

56

53

56

Circulus-Berkel en de gemeente Lochem schouwen de openbare ruimte regelmatig op beeldkwaliteit. De kaders voor het sturen op de beeldkwaliteit liggen vast in het IBOR plan (vastgesteld, 11 februari 2019). Het IBOR geeft aan welke kwaliteit binnen het beschikbare geld mogelijk is.

% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is

75

71

80

71

80

In 2021 is de realisatie met 9% niet gehaald. Dit komt door de achterstand in het beheer van onkruid op verhardingen. Dit onderdeel heeft een grote invloed op het totaalbeeld van de openbare ruimte. Er wordt een inhaalslag gemaakt.

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid

72

66

66

73

73

Inwoners van Lochem zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het aanbod van speelvoorzieningen in de buurt. Hoewel de tevredenheid afneemt, scoren wij hoger dan het gemiddelde in Nederland als gemeenten van vergelijkbare grootte. Uitgangspunt van het speelruimtebeleid is dat speeltuinen worden overgedragen aan speeltuinverenigingen, hiermee wordt het beheer en onderhoud neergelegd bij mensen uit de buurt die hiervoor subsidie ontvangen. Buurtbewoners zijn daardoor meer betrokken en voelen zich meer verantwoordelijk voor een mooie speelplek.

 

Activiteit

Beleidsnota's