8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma items

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen we bereiken?
We verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving door het maken van nieuw beleid en het doen van investeringen. We houden oog voor persoonlijke wensen en geven snel duidelijkheid over wat mogelijk is.

Activiteit

8.2 Grondexploitatie

Wat willen we bereiken?
We proberen tot een evenwichtig aanbod van nieuwe en toekomstbestendige woonlocaties te komen. Waar het goed wonen en leven is met een sluitende grondexploitatie.
 
Verder geven we uitvoering aan reguliere werkzaamheden. De lopende grondexploitaties lichten we toe in de paragraaf grondbeleid.

Activiteit

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?
We willen een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen. Voor de huidige inwoners die in hun woning willen blijven wonen. En voor nieuwe inwoners die Lochem als een aantrekkelijke woonplaats zien. Dit betekent dat we een breed aanbod van woningen hebben: in verschillende prijsklassen en typen. Daarbij richten we ons op woningbouw in alle kernen. Samen met de kernen geven we vorm aan vraaggerichte woningbouwplannen. Dit doen we door met maatwerk aan te sluiten op de vraag naar woningen. In de uitvoering van het woonbeleid gaat aandacht uit naar:
- de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen
- leefbare kernen
- wonen met zorg
- woningverbetering en duurzaamheid.
 

Indicator

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Ambitie
2020

Realisatie
2020

Ambitie
2022

Aantal te bouwen woningen

82

108

97

69*

104

*Vanaf 2020 wijzigde de wijze van monitoren. We baseren ons voortaan op dezelfde onderdelen als in de landelijke CBS publicatie. Dit kan voor 2020 leiden tot een grotere afwijking ten opzichte van eerdere jaren. In de toekomst maakt het vergelijking met andere gemeenten beter mogelijk.
In 2020 zijn 128 nieuwe woningen gerealiseerd (75 nieuwbouw + 53 transformaties). Daar staat tegenover 28 woningen die zijn gesloopt en 33 samenvoegingen of functiewijzigingen. Daarnaast is er een administratieve wijziging van 2 woningen. Totaal saldo + 69 woningen in 2020.

De woningbouwopgave die is afgesproken in de CleanTechRegio bepaalt de ambitie voor 2021 en verder. Wij hebben een woningbouwopgave van 1300 woningen tot 2030. De eerste jaren vullen bestaande plannen deze woningbouwopgave. Voor de latere jaren zal de ambitie hoger liggen. De locaties voor de latere jaren volgen uit de kernvisie wonen.

 

Kengetallen

Realisatie

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

7,2 (2019)

% demografische druk

72,6 (2021)

Banen (per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

777,2 (2020)

% functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

50,1 (2019)

Vestigingen (aantal bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

186,4 (2019)

 

Activiteit

Beleidsnota's