Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1  
Begroting snel en gemakkelijk via de begrotingsapp Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Aanbiedingsbrief Blz. 8  
Aanbiedingsbrief Blz. 9  
Financiële positie Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
De begroting 2022 is structureel sluitend Blz. 12  
Het is onzeker maar mogelijk komt er meer structurele financiële ruimte vanuit het rijk Blz. 13  
We nemen aanvullend nieuw beleid op Blz. 14  
Wij nemen ‘zwarte blokjes’ op in het investeringsplan om budget beschikbaar te stellen Blz. 15  
Wij geven invulling aan de bezuinigingsvoorstellen Blz. 16  
Programmaplan Blz. 17  
Inleiding Blz. 18  
Corona Blz. 19  
Wat mag het kosten Blz. 20  
We geven inzicht in de indicatoren Blz. 21  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 22  
Programma items Blz. 23  
0.1 Bestuur Blz. 24  
Advies Burgerberaad Blz. 25  
Samenwerken in en met de Cleantech regio Blz. 26  
0.2 Burgerzaken Blz. 27  
Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 28  
Organiseren verkiezingen Blz. 29  
Uitvoeren Digitale Agenda 2019-2022 Blz. 30  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 31  
Beleidsnota's Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
1. Veiligheid Blz. 34  
Programma items Blz. 35  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 36  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 37  
Uitvoeren Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid (VTH) 2021-2024 Blz. 38  
Beleidsnota's Blz. 39  
Wat mag het kosten? Blz. 40  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 41  
Programma items Blz. 42  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 43  
Nota mobiliteit: uitvoeren fysieke maatregelen Blz. 44  
Herinrichting Tramstraat en Larenseweg Lochem Blz. 45  
Maken van een plan van aanpak invasieve exoten Blz. 46  
2.2 Parkeren Blz. 47  
2.3 Recreatieve havens Blz. 48  
Aanpak recreatieve havens Blz. 49  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 50  
Onderhoud en vervanging Industriehaven Lochem Blz. 51  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 52  
Beleidsnota's Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
3. Economie Blz. 55  
Programma items Blz. 56  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 57  
Uitvoeren economische Agenda 2019-2022 Blz. 58  
Keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers Blz. 59  
Regiodeal cofinanciering ‘Innovatie Coöperatie’ Blz. 60  
Extra inzet landbouw Blz. 61  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 62  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 63  
3.4 Economische promotie Blz. 64  
Uitvoeren visie recreatie en toerisme Blz. 65  
Beleidsnota's Blz. 66  
Wat kost het? Blz. 67  
4. Onderwijs Blz. 68  
Programma items Blz. 69  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 70  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71  
Opstellen Integraal HuisvestingsPlan Blz. 72  
Bijdrage ventilatie basisonderwijs (SUVIS-regeling) Blz. 73  
Bijdrage ventilatie Voortgezet Onderwijs (SUVIS-regeling) Blz. 74  
Scholenbouw Laren Blz. 75  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 76  
Uitvoeren lokaal plan Nationaal Programma Onderwijs Blz. 77  
Evaluatie van de pilot ‘Versterken van het opvoedklimaat op school’ Blz. 78  
Beleidsnota's Blz. 79  
Wat mag het kosten? Blz. 80  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 81  
Programma items Blz. 82  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 83  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 84  
Uitvoeren nieuwe subsidieregeling sportvoorzieningen Blz. 85  
Uitwerken scenario’s toekomst buitenbaden Almen / Gorssel Blz. 86  
Vervolg planvorming clustering accommodaties Gorssel Blz. 87  
Verdere uitwerking en realiseren verduurzaming en modernisering Sportcomplex De Beemd Blz. 88  
5.3 Cultuurprestaties Blz. 89  
Stimuleren van de activiteiten uit het uitvoeringsplan bij de cultuurvisie Blz. 90  
5.4 Musea Blz. 91  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 92  
Opstellen kerkenvisie Blz. 93  
5.6 Media Blz. 94  
Lokale Media Blz. 95  
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie Blz. 96  
Duurzaam beheer laanbomen buitengebied Blz. 97  
Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied Blz. 98  
Uitvoering Soortmanagementplan vleermuizen Blz. 99  
Uitvoering Biodiversiteitsplan Blz. 100  
Uitvoering motie maaien rond paaltjes Achterhoek Toerisme Blz. 101  
Beleidsnota's Blz. 102  
Wat mag het kosten? Blz. 103  
6. Sociaal Domein Blz. 104  
Programma item Blz. 105  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 106  
Preventienota uitvoeren Blz. 107  
Meer inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 108  
Verkenning Omgekeerde verordening Blz. 109  
Motie versterken mantelzorgondersteuning Blz. 110  
Lokale inclusieagenda uitwerken Blz. 111  
Pilot ontmoetingsinitiatieven Blz. 112  
Relatieloket vorm geven Blz. 113  
6.2 Wijkteams Blz. 114  
Beschrijven resultaten Verbeterplan ‘t Baken Blz. 115  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 116  
Opstellen nieuw beleidskader schulddienstverlening Blz. 117  
Herijken beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Blz. 118  
Intergenerationele armoede Blz. 119  
6.4 Begeleide participatie Blz. 120  
Evaluatie uitvoering Wsw backoffice taken Blz. 121  
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten Blz. 122  
Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering Blz. 123  
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Blz. 124  
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Blz. 125  
Respijtzorg lokaal aanbod ontwikkelen Blz. 126  
Uitvoeren nieuwe taken vroegsignalering Blz. 127  
Uitvoering geven aan de Hersteloperatie Toeslagen Blz. 128  
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- Blz. 129  
Verwerken van wijzigingen in de Jeugdwet Blz. 130  
6.81. Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 131  
6.82. Geëscaleerde zorg 18- Blz. 132  
Doorontwikkeling Jeugdbescherming Blz. 133  
Beleidsnota's Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 136  
Programma items Blz. 137  
7.1 Volksgezondheid Blz. 138  
7.2 Riolering Blz. 139  
Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Blz. 140  
7.3 Afval Blz. 141  
Uitvoeren Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 Blz. 142  
7.4 Milieubeheer Blz. 143  
Verlenging DVO coördinatie energiecoaches Blz. 144  
Verlenging taken Regionale Energiestrategie Blz. 145  
Warmtetransitie en de koppeling aan besparen in de gebouwde omgeving Blz. 146  
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief Blz. 147  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 148  
Onderhoud begraafplaatsen Blz. 149  
Beleidsnota's Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 152  
Programma items Blz. 153  
8.1 Ruimte en leefomgeving Blz. 154  
Realisatie projecten Binnenstad Lochem Blz. 155  
Verbeterprogramma basisregistraties (Omgevingswet) Blz. 156  
Opstellen Woonzorgvisie Blz. 157  
8.2 Grondexploitatie Blz. 158  
Aankoop gronden woningbouwlocaties Blz. 159  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 160  
Voorbereiding nieuwe woningbouwprojecten Blz. 161  
Beleidsnota's Blz. 162  
Wat mag het kosten? Blz. 163  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Blz. 166  
Wat mag het kosten? Blz. 167  
Overig Blz. 168  
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 169  
Totaaloverzicht baten en lasten van de programma's Blz. 170  
Een sluitende (meerjaren)begroting; de financiële techniek Blz. 171  
De begroting 2022 kent diverse bezuinigingen Blz. 172  
De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves staan in het financieel meerjaren overzicht Blz. 173  
Paragrafen Blz. 174  
Lokale heffingen Blz. 175  
Lokale heffingen Blz. 176  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 177  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 178  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 179  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 180  
Bedrijfsvoering Blz. 181  
Bedrijfsvoering Blz. 182  
Financiering Blz. 183  
Financiering Blz. 184  
Verbonden partijen Blz. 185  
Verbonden partijen Blz. 186  
Gegevens verbonden partijen Blz. 187  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 188  
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV) Blz. 189  
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Blz. 190  
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 191  
Regio Stedendriehoek Blz. 192  
Stadsbank Oost Nederland Blz. 193  
Tribuut Blz. 194  
Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) Blz. 195  
Samenwerkingsverbanden Blz. 196  
Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Blz. 197  
Stichtingen Blz. 198  
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 199  
Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek Blz. 200  
Stichting Grote Kerk Blz. 201  
Stichting Strategische Board Blz. 202  
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Blz. 203  
Deelnemingen Blz. 204  
Circulus-Berkel BV Blz. 205  
Grondbeleid Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Overall beeld uitgangspunten grondexploitaties Blz. 208  
Risicoanalyse Blz. 209  
Overzicht per grondcomplex Blz. 210  
Woningbouw Blz. 211  
Industrieterreinen Blz. 212  
Beslispunten Blz. 213  
Beslispunten Blz. 214  
Bijlagen Blz. 215  
10 bijlagen Blz. 216