Nieuwe risico's

Nieuwe risico's en Overhevelingen

 

Progr Risico Toelichting Financiële gevolgen 
5

Oninbaarheid lening Trefpunt

In 2015 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden over de aflossing van de nog uitstaande geldlening aan ’t Trefpunt. Het Trefpunt heeft exploitatieproblemen. We besloten daarom voorlopig niet tot inning van de openstaande termijnen over te gaan.

2022:                 € 143.000
* 90% =
€ 129.000 (I)


Overhevelingen > 1 keer

Met de auditcommissie is in 2020 een nieuwe afwegingskader ‘overhevelingen’ overeengekomen dat zal worden opgenomen in de te actualiseren ‘financiële verordening’.
Toepassing van het afwegingskader vindt, vanwege de corona-crisis, uiterlijk plaats bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2021.
Overhevelingen die afwijken van het afwegingskader brengen wij apart in beeld en vormen een apart beslissingspunt bij de Bestuursrapportage 2021.

Programma Onderwerp Toelichting Financiële
gevolgen
2 Bijdrage aanleg Rondweg, Lochem De aanbesteding van de rondweg door de provincie start in 2021, gunning volgt in 2022. Aansluitend betalen wij de bijdrage aan de provincie Gelderland. De bijdrage van € 2 miljoen wordt overgeheveld van 2021 naar 2022