Per programma

De ontwikkelingen en afwijkingen worden in dit hoofdstuk per programma weergegeven.

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

Afwijkingen

Verkiezingen
In maart 2021 organiseerden we verkiezingen. Door de coronamaatregelen waren de kosten € 45.000 hoger dan geraamd.

Programma 1. Veiligheid

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Teruggave bijdrage Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG)
Het grootste deel van het positieve resultaat over 2020 is terugbetaald aan deelnemende gemeenten. Aan Lochem is een bedrag van € 189.000 geretourneerd.

Ontwikkelingen

Toezicht en handhaving
In 2021 zetten we extra capaciteit in op toezicht & handhaving van de coronamaatregelen. De raad stelde hier eerder incidenteel budget voor beschikbaar.

Programma 2. Verkeer en Vervoer

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Rondweg Lochem
De aanbesteding start in 2021. Gunning volgt in 2022. Aansluitend betalen wij de bijdrage van € 2 miljoen aan de provincie. Realisatie staat gepland voor 2023, afronding in 2025.

Herinrichting Tramstraat/ Larenseweg
Het is noodzakelijk de herinrichting van de Tramstraat en Larenseweg naar voren te halen. In 2022 starten we met het opstellen van een ontwerp voor het gebied Tramstraat/ Larenseweg en werken we toe naar een herinrichting van dit gebied. Uitvoering van de herinrichting vindt plaats in 2023. In de begroting 2022 komen we hier op terug.

Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem
De ontwikkeling van de planvorming voor de stationsomgeving Lochem wordt in Q3 2021 opgestart. De planvorming wordt in 2022 afgerond. Het budget hiervoor schuift door naar 2022.

Gladheidsbestrijding
Door de extreme sneeuwval in februari 2021 is er aanzienlijk vaker uitgerukt en zout gestrooid. Mede hierdoor komen de kosten van de gladheidsbestrijding voor 2021 op totaal € 503.000 verwachten wij. Er is een budget van € 257.000 beschikbaar. Derhalve een tekort van € 246.000.


Programma 3. Economie

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Extra inzet in het kader van corona, verder geen afwijkingen.

Programma 4. Onderwijs

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Herijken IHP
De herijking loopt in 2022 door, hiervoor nemen wij € 15.000 op in de Bestuursrapportage.

Ontwikkelingen

Scholenbouw Laren
Wij hebben de planning samen met de schoolbesturen aangepast. Wij hebben de ontwerpfase gepland voor de periode van het eerste kwartaal van 2022 tot en met het derde kwartaal van 2022.

Nationaal Programma Onderwijs
De gemeente Lochem ontvangt geld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. We stellen samen met het onderwijs en andere partners een plan hiervoor op in het najaar van 2021.

Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel) - Sport

De Beemd
•Via een specifieke uitkering ontvangt de Beemd in de vorm van gedeeltelijke kwijtschelding van de huur (€ 46.000) een tegemoetkoming.
•Hogere energiekosten De Beemd heeft hogere energiekosten (€ 55.000) doordat de pallet installatie niet in gebruik is.

Buitenzwembaden Almen en Gorssel
Vanwege onvoorziene en noodzakelijke reparaties gaven wij € 55.000 extra uit.

Ontwikkelingen - Sport

Evaluatie subsidieregeling sportvoorzieningen
Naar aanleiding van de evaluatie stelt het college voor een bestemmingsreserve te laten instellen voor de nieuwe regeling.

Sportakkoord
Vanwege corona is het lastig om het sportakkoord uit te voeren.

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel) - Cultuur

Schouwburg Lochem, Provinciale subsidie voor investering in het gebouw.
Er is € 100.000 van de provincie ontvangen voor Schouwburg Lochem. Wij verstrekken dit bedrag aan de Schouwburg Lochem voor investeringen in het gebouw.

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel) - Openbaar groen en openluchtrecreatie

Opstellen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte
Het proces om te komen tot een DVO buitenruimte heeft door personele wisselingen vertraging opgelopen. Onlangs is een accounthouder openbare ruimte begonnen die dit project gaat leiden. Inmiddels is een projectplan gemaakt. De planning is dat op 1-4-2022 het DVO buitenruimte kan worden ingevoerd.

Ontwikkelingen - Openbaar groen en openluchtrecreatie

Handhaving groene landschapselementen
Wij stelden in 2021 een groene handhaver aan. En we begonnen met de handhaving op het verdwijnen van groene landschapselementen.

Programma 6. Sociaal Domein

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Extra middelen Jeugdhulp en Jeugdhulp PGB
We ontvangen extra middelen van het Rijk voor 2022 en voor 2023 en verder onder voorbehoud. De afgelopen jaren begrootten wij de budgetten op basis van de verwachte uitgaven zo reëel mogelijk. Deels komen de extra middelen daarom nu ten gunste van de algemene middelen. Voor het overige deel reserveren wij geld voor uitvoering van de Hervormingsagenda.
Ook voor 2021 ontvangen wij extra geld (€ 554.000), dit bedrag valt, op € 50.000 na, vrij ten gunste van de algemene middelen. Met de € 50.000 vangen wij het verwachte tekort op bij Jeugdhulp PGB. Dit tekort ontstaat door late betalingen van voorgaande jaren.

Meer aanvragen en lasten voor WMO dienstverlening
We verwachten in 2021 € 700.000 meer uit te geven aan Wmo dan begroot. Dit zijn vooral meer uitgaven voor woningaanpassingen ( € 360.000). Maar het geldt ook voor huishoudelijke hulp en begeleiding. De stijging in aanvragen voor Wmo voorzieningen in het algemeen is een gevolg van het abonnementstarief en vergrijzing. Daarnaast stijgen de tarieven door de verplichte toevoeging van reiskosten in het Wmo tarief.

Extra inzet onafhankelijke cliëntondersteuning
De inzet van de onafhankelijk cliëntondersteuning kost € 50.000 extra. Dit geldt voor MEE en voor de zorgcoördinatoren in de kernen. Ook in 2022 is deze € 50.000 extra nodig.

Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire
De gemeente heeft een actieve rol gehad op casusniveau en in de coördinatie van de toeslagenaffaire.

Jeugdhulp Wetswijziging woonplaatsbeginsel
Deze wetswijziging gaat in per 1 januari 2022. Wij zijn gestart met de voorbereiding. De financiële gevolgen zijn nog onzeker.

Jeugdhulp Zorg in Natura
Het budget lijkt toereikend. Er zijn wel onzekerheden door stijging van kosten voor intensieve behandeling en schommeling in (residentieel) verblijf.


Programma 7. Volksgezondheid en Milieu

Ontwikkelingen - Milieubeheer

Regionale Energie Strategie / Buurtinitiatieven / TransitieVisie Warmte
De RES loopt nog. De ontwerp RES 1.0 Cleantech regio wordt op 4 oktober 2021 in de raad behandeld. De begeleiding van (initiatieven uit) buurten nemen wij met budgetaanvraag op in de Begroting 2022. Het voorstel de TransitieVisie Warmte volgt eind 2021.

Programma 8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Afwijkingen (beleidsmatig en financieel)

Kernvisies Wonen
In 2021 worden versneld voor alle dorpen en de stad Lochem een kernvisie wonen opgesteld. De woningmarkt vraagt om het versneld ontwikkelen van de visie.
Het streven is dat de kernvisies dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

Invoering omgevingswet
De inwerkingtreding Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. En daarmee ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit betekent niet stil zitten, maar volop door met de voorbereidingen, zoals:
•voorontwerp Omgevingsvisie
•werkprocessen inrichten en oefenen samen met ketenpartners
•raadsbesluiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding.

Projecten Binnenstad Lochem
Het ontwerp voor de Julianaweg en Molenpoort is vastgesteld. De aanbesteding is gestart. Uitvoering staat gepland voor 2022. Het ontwerpproces voor de Markt start najaar 2021 en streven is vast stellen eind 2021, daarna kan de aanbesteding worden gestart.

Landbouwbrug Almen
Nieuwe inzichten over de toepassing van de regels van het Gelders natuurnetwerk en afstemming met de Provincie en het waterschap hierover, heeft veel tijd gekost. Gelijktijdig is in samenspraak met omwonenden en toekomstige gebruikers gekeken naar aanpassingen van het ontwerp van brug en toegangspaden. Er vindt een doorrekening van de kosten plaats, afgezet tegen het beschikbare budget. Uitvoering is gepland in 2022.

Programma 9. Algemene middelen

Ontwikkelingen

Herverdeling gemeentefonds Medio augustus 2021 is een derde voorstel ‘herverdeling gemeentefonds’ voor advies naar de Raad voor het Openbaar Bestuur en de VNG verzonden. De VNG gaat in september de gemeenten informeren/raadplegen.
Het resultaat voor Lochem is:
1e versie: een voordelig resultaat van € 815.000
2e versie: een voordelig resultaat van € 440.000
3e versie: nu een voorlopige voordeel van € 500.000
De bedoeling is dat het nieuwe verdeelmodel geldt vanaf 2023. Er volgt nog een herziening naar de cijfers per 2023.
Met de Kadernota 2022 is besloten om deze voorlopige uitkomst nog niet te verwerken in de Lochemse begroting.

Stand bestemmingsreserve Corona (- = nadeel)
Saldo na vaststelling Kadernota 2022/Jaarrekening 2020 (totaal) € 712.000
Onttrekkingen in 2021 e.v. € -1.004.760
Stortingen in 2021 e.v. € 297.000
Nog te besteden (totaal) € 4.240