Hoofdstuk 2 Stand van zaken uitvoering collegeprogramma

Toelichting

Vijf samenhangende thema’s
In ons collegeprogramma ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen: Lochem Inspireert!’ hebben we vijf belangrijke thema’s benoemd:

1. Sterke Economie
2. Krachtige Samenleving
3. Onze Leefomgeving
4. Nieuwe Energie
5. Slagvaardig Lochem

Deze thema’s hangen nauw met elkaar samen. Op verschillende gebieden liggen er dwarsverbanden. Beleidskeuzes binnen het thema ‘Sterke Economie’ zijn ook van invloed op de thema’s ‘Krachtige Samenleving’ of ‘Nieuwe Energie’. Investeren in economie en nieuwe energie leidt bijvoorbeeld tot een grotere werkgelegenheid. Daarmee investeren we dus ook in het voorkomen van armoede en het beperken van instroom in de bijstand.

Samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad werken we al ruim twee jaar aan onze ambities. We hebben daarin al veel bereikt (zie bijlage 1) en willen ook resultaten blijven behalen.

Investeren
Zoals in de aanbiedingsbrief uitgelegd, verkeren we door de crisis in een moeilijke situatie. Ondanks grote onzekerheden geven we met deze kadernota toch richting aan. Juist door te investeren in belangrijke onderwerpen als Preventie, Recreatie en Toerisme en de Economische agenda, investeren we in de toekomst. Daarmee houden we een gezonde basis zo goed als mogelijk in stand.

Hieronder beschrijven we kort wat dit betekent voor de vijf thema’s. De investeringen in ‘nieuw beleid’ zijn vooral gericht op het uitvoeren van keuzes die wij eerder maakten en waarvan we vinden dat de voortgang en uitvoering van groot belang is. Bijlagen 2a en 2b geven volledig inzicht in onze keuzes. Daarbij willen we duidelijk zeggen dat veel wat we binnen deze thema’s uitvoeren in deze kadernota niet zichtbaar is, maar in de lopende begroting zijn beslag krijgt. In het pakket ombuigingen dat we voorstellen, hebben we gekeken naar evenwicht en uitvoerbaarheid. Aan deze ombuigingen liggen taakstellingen ten grondslag die we onderbouwen (zie bijlage 4).

1. Sterke economie
Met de economische agenda investeren we in een gezonde economische basis. Behoud en waar mogelijk groei van banen. Het gaat hierbij niet alleen om welvaart maar ook om welzijn.
Ondernemers en mensen met een inkomen dragen bij aan leefbare kernen en een krachtige samenleving. Wie werk heeft, heeft gemakkelijker toegang tot netwerken en heeft kans op ontplooiing. Vanuit het sociaal domein werken we aan kansen op werk, het voorkomen van armoede en sociaal isolement. Daar gaat ook een preventieve werking vanuit. Onze duurzaamheidambities dagen ondernemers uit om te innoveren, te investeren en dat is goed voor de werkgelegenheid. We gaan ook aan de slag met het uitvoeren van onze visie op Recreatie en Toerisme. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan onze vrijetijdseconomie waarbij de aantrekkelijkheid van ons landschap een grote meerwaarde biedt.

2. Krachtige samenleving
’t Baken is volop in bedrijf. Hiermee kunnen we inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, laagdrempelig, zorgvuldig en zo integraal mogelijk helpen. We willen er zo vroeg mogelijk bij zijn, zodat problemen niet onnodig verergeren. Daarom investeren we met onze visie op preventie in welzijn, met als doel dat elke inwoner zich gewaardeerd voelt en kan meedoen in de samenleving. De uitvoeringsagenda die hieruit voortkomt gaat over eenzaamheid, mantelzorg, geestelijk welbevinden, schooluitval onder jongeren, gezonde leefstijl en huiselijk geweld. Omdat we er zo eerder bij zijn, kunnen we de stijgende uitgaven voor maatwerkvoorzieningen beperken, zodat we ook in de toekomst hulp kunnen blijven bieden.

3. Onze leefomgeving
We ondersteunen het behoud van groen, biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. We doen dat door ecologisch bermbeheer en het laten staan van mooie oude laanbomen zolang dat veilig kan. We proberen andere manieren van onderhoud uit, zoals schapenbegrazing. Wij steunen het inzaaien van de zo gewaardeerde zonnebloemlinten door agrariërs in samenwerking met de Agro Innovatie Coöperatie. Met een aantrekkelijk landschap investeren we niet alleen in ‘groen’ maar ook in toerisme en een aantrekkelijke woonomgeving en vestigingsplaats. Dit jaar maken we een lokaal actieplan biodiversiteit, waarmee we biodiversiteit een stevige plek geven in het gemeentelijk beleid. We gaan door met onze plannen voor het vergroten van de veiligheid in het verkeer en de openbare ruimte. Waar van toepassing, gaan we daarover ook met de provincie in gesprek.

De omgevingswet is een belangrijk instrument om de toekomstige mogelijkheden in onze leefomgeving in samenhang te benaderen: wonen, werken, milieu, duurzaamheid, recreatie, toerisme, verkeer, landschap, erfgoed. Alles komt erin terug. We starten met een visie buitengebied en behandelen de kernen individueel. Dat doen we natuurlijk met inwoners en stakeholders. Daarnaast werken we per kern een woonvisie uit. De beschikbaarheid van woningen vergroot de vestigingsmogelijkheden van werknemers voor bedrijven, de leefbaarheid in dorpen en stad. Het draagt bij aan het behouden van voorzieningen zoals winkels, scholen, sport en cultuur.

4. Nieuwe energie
In de toekomst willen we alleen nog duurzaam opgewekte energie gebruiken. Zo nemen we verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een goed klimaat voor volgende generaties. We werken daarbij samen met inwoners, elektriciteitsproducenten, ondernemers en industrie. Zo gaan we met inwoners in gesprek over een beleidskader grootschalige wind energie. Ook evalueren we het beleidskader grootschalige zonne-energie, nu er al op diverse plekken in de gemeente initiatieven zijn en inmiddels het eerste zonnepark is gerealiseerd (op de voormalige vuilstort Armhoede). In de regio werken we samen aan een Regionale Energiestrategie (RES), waarvan het concept op 1 oktober naar het Rijk wordt verstuurd. Nog dit jaar komen we met een Lochems uitvoeringsprogramma Klimaat & Energie. Dit geeft een overzicht van de doelen en acties die we de komende jaren gaan uitvoeren.

5. Slagvaardig Lochem
We blijven ons inzetten voor eenvoudig taalgebruik, een goede dienstverlening en het ruimte geven aan onze inwoners voor het ontplooien van initiatieven. We blijven dichtbij!
Daarnaast gaan we aan de slag met enkele veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in de digitale agenda. Deze plannen dragen bij aan een grotere slagvaardigheid van onze gemeente en slimmere beleidskeuzes. Hiermee raakt dit thema ook aan andere beleidsterreinen. Onze plannen voor data gestuurde beleidskeuzes zien we straks op alle terreinen terug.

Beslispunt 1:
Instemmen met:
a. het beschikbaar stellen van het budget voor het jaar 2020 met een totaalbedrag van € 110.000. Het gaat om de volgende activiteiten:

Activiteit 2020
Uitvoeren Economische agenda 2019-2022 20.000

Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme:
- structurele kosten


20.000

Beheer eikenprocessierups (curatieve bestrijding) 40.000

Nota mobiliteit:
- opstellen nieuwe Nota mobiliteit


30.000

TOTAAL  nieuw beleid 110.000

b. het nieuw beleid 2021 en verder betrekken bij het opstellen van de Begroting 2021.