Hoofdstuk 5 Beslispunten

Toelichting

Beslispunt 1:
Instemmen met:
a. het beschikbaar stellen van het budget voor het jaar 2020 met een totaalbedrag van € 110.000. Het gaat om de volgende activiteiten:

Activiteit 2020
Uitvoeren Economische agenda 2019-2022 20.000

Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme:
-structurele kosten


20.000

Beheer eikenprocessierups (curatieve bestrijding)

40.000

Nota mobiliteit:
-opstellen nieuwe Nota mobiliteit


30.000

TOTAAL nieuw beleid 110.000


b. het nieuw beleid 2021 en verder betrekken bij het opstellen van de Begroting 2021.

Beslispunt 2:
Instemmen met het bijstellen van de begroting met alle incidentele en structurele financiële mutaties uit bijlage 3.

Beslispunt 3:
Instemmen met:
a. de ombuigingen voor het jaar 2020 met een totaalbedrag van € 305.000. Het gaat om de volgende ombuigingsmaatregelen:

  Omschrijving I / S 2020
  Activiteit    
3. Netwerkkaart I 100.000
11. Gesubsidieerde arbeid S 95.000
16. Jeugdhulp PGB S 50.000
17. Tegemoetkoming zorgkosten S 60.000
  Totaal ombuigingen   305.000


b. de ombuigingsmaatregelen vanaf het jaar 2021 en verder opnieuw betrekken bij het opstellen van de Begroting 2021.

Beslispunt 4:
Instemmen met de onttrekking voor een bedrag van € 1.496.000 (2022) en € 829.000 (2023) uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort. 

Beslispunt 5:
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2021.